Розвиток soft skills майбутніх педагогів під час викладання громадянознавчих курсів у закладі вищої освіти

Автор(и)

  • Наталія Михайлівна Степанова Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна https://orcid.org/0000-0002-6842-629X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-35-38

Ключові слова:

soft skills; професійна підготовка майбутніх педагогів; громадянська освіта; дидактичні навчальні ігри; критичне мислення

Анотація

Проаналізовані soft skills («м’які» навички), які є основою навчання майбутніх педагогів. Уміння налагоджувати комунікацію в групі та будувати діалог; критично мислити та аналізувати; бути медіаграмотним; володіти навичками емоційного інтелекту чи лідерськими якостями – це не повний перелік soft skills, які мають бути розвиненими у сучасного педагога. Доведено, що розвивати такі вміння потрібно не теоретично опрацьовуючи матеріал, а практично: у ході обговорення ситуацій, вирішуючи складні моральні дилеми тощо. Саме тому одним із найкращих «педагогічних майданчиків» у цьому процесі є навчальні курси із громадянської освіти в ЗВО.

На прикладах доведено, що soft skills стосуються всіх, без виключення, сфер життя особистості. Тільки той педагог зможе розвивати такі навички в дітей, який сам ними володіє. Розвинені soft skills сприятимуть можливостям не тільки підвищення власних рівнів компетентностей майбутнього фахівця. Такі вміння стануть основою для навчання інших, розвитку потенційних можливостей усіх, без виключення, вихованців.

Біографія автора

Наталія Михайлівна Степанова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка філософських наук, доцентка кафедри дошкільної освіти

Посилання

Казакова Н. В. Змістово-психологічний чинник педагогічної практики у процесі особистісного зростання майбутнього педагога. Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії : матеріали міжвузівської (заочної) наук.-практ. конф. (до 95-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) / уклад.: Н. В. Казакова, Н. А. Сівак, І. П. Ящук. Хмельницький, 2016. С. 67–73.

Лук’янова Л. Освіта впродовж життя в умовах інформаційно-технологічного суспільства. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2019. № 1 (15). С. 10–20.

Нова українська школа: теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи : навч.-метод. посіб. для вчителів початкової школи. Тернопіль : Астон, 2020. 192 с.

Портрет ідеального учителя очима українців: результати інтернет-опитування. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/portret-idealnogo-vchitelya-ochima-ukrayinciv-rezultati-internet-opituvannya

Сорочан Т. М. Методична робота: підготовка вчителів до реалізації концепції «Нова українська школа». Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. Ін-тернет-конф. / упоряд.: В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень. Київ : Агроосвіта, 2018. Ч. 1. С. 135–140.

Степанова Н. М. Навчальний календарик розвитку критичного мислення. Київ : Академія української преси : Центр вільної преси, 2020. 73 с.

Степанова Н. М. Підготовка майбутніх вихователів: громадянознавчий аспект. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Педагогічні науки. 2022. Вип. 4. С. 57–62.

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Київ : Рад. школа, 1972. 243 с.

Goleman D. Emotional intelligence. New York : Bantam Books, 1995. 352 p.

The World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/

References

Kazakova, N. V. (2016). Zmistovo-psykholohichnyi chynnyk pedahohichnoi praktyky u protsesi osobystisnoho zrostannia maibutnoho pedahoha [Semantic and psychological factor of pedagogical practice in the process of personal growth of the future teacher]. In N. V. Kazakova, N. A. Sivak, & I. P. Yashchuk (Comps.), Pedahohichna praktyka yak persha lanka praktychnoho zasvoiennia pedahohichnoi profesii [Pedagogical practice as the first link of practical mastering of pedagogical profession]: materialy mizhvuzivskoi (zaochnoi) nauk.-prakt. konf. (do 5-richchia Khmelnytskoi humanitarnno-pedahohichnoi akademii) (pp. 67-73). Khmelnytskyi [in Ukrainian]

Lukianova, L. (2019). Osvita vprodovzh zhyttia v umovakh informatsiino-tekhnolohichnoho suspilstva [Lifelong learning in an information technology society]. Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy [Adult education: theory, experience, prospects], 1 (15), 10-20 [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola: teoriia i praktyka formuvannia emotsiinoho intelektu v uchniv pochatkovoi shkoly [New Ukrainian school: theory and practice of emotional intelligence formation in primary school students]. (2020): navch.-metod. posib. dlia vchyteliv pochatkovoi shkoly. Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Portret idealnoho uchytelia ochyma ukraintsiv: rezul'taty internet-opytuvannia [Portrait of an ideal teacher through the eyes of Ukrainians: results of an online survey]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/portret-idealnogo-vchitelya-ochima-ukrayinciv-rezultati-internet-opituvannya [in Ukrainian].

Sorochan, T. M. (2018). Metodychna robota: pidhotovka vchyteliv do realizatsii kontseptsii «Nova ukrainska shkola» [Methodical work: preparation of teachers for the implementation of the concept of «New Ukrainian School»]. In V. V. Sydorenko, Ya. L. Shven (Eds.), Profesiinyi rozvytok fakhivtsiv u systemi osvity doroslykh: istoriia, teoriia, tekhnolohii [Professional development of specialists in the system of adult education: history, theory, technologies]: zb. materialiv III-yi Vseukrainskoi Internet-konferentsii (P. 1, pp. 135-140). Kyiv: Ahroosvita [in Ukrainian].

Stepanova, N. M. (2020). Navchal'nyj kalendaryk rozvytku krytychnoho myslennia [Educational calendar for the development of critical thinking]. Kyiv: Akademiia ukrainskoi presy: Tsentr vilnoi presy [in Ukrainian].

Stepanova, N. M. (2022). Pidhotovka majbutnikh vykhovateliv: hromadianoznavchyj aspekt [Training of the future educators: a civic education aspect]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Pedahohichni nauky [Bulletin of the Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi. Pedagogical sciences], 4, 57-62 [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1972). Sertse viddaiu ditiam [I give my heart to the children]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books.

The World Economic Forum. Retrieved from https://www.weforum.org/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Як цитувати

Степанова, Н. М. (2023). Розвиток soft skills майбутніх педагогів під час викладання громадянознавчих курсів у закладі вищої освіти . Імідж сучасного педагога, (1(208), 35–38. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-35-38