Педагогічні погляди Григорія Сковороди як дороговказ для педагогів закладів позашкільної освіти

Автор(и)

  • Леся Вікторівна Лебедик Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6538-6256

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-4(205)-115-119

Ключові слова:

педагогічні погляди Григорія Сковороди; заклад позашкільної освіти; дидактичні принципи; підготовка педагогів для закладів позашкільної освіти

Анотація

Розглядаються педагогічні погляди Григорія Сковороди як дороговказ для педагогів закладів позашкільної освіти; виділено та теоретично обґрунтовано дидактичні принципи підготовки педагогів для закладів позашкільної освіти на основі творчої спадщини Григорія Сковороди.

Проблемою дослідження є виділення та теоретичне обґрунтування загальнодидактичних й особливих для підготовки педагогів закладів позашкільної освіти принципів на основі творчої спадщини Григорія Сковороди.

Для досягнення мети було використано комплекс взаємодоповнювальних методів дослідження: системний аналіз філософської, психологічної, соціологічної й педагогічної наукової літератури, присвяченої дослідженню підготовки педагогів для закладів позашкільної освіти та навчально-методичної й інструктивно-методичної документації для визначення понятійно-категорійного апарату; методи системного аналізу, що застосовувалися для розгляду генезису підготовки педагогів для закладів позашкільної освіти на основі творчої спадщини Григорія Сковороди.

Виділено й теоретично обґрунтовано дидактичні принципи підготовки педагогів закладів позашкільної освіти на основі творчої спадщини Григорія Сковороди.

Ефективними є такі дидактичні принципи підготовки педагогів для закладів позашкільної освіти: наступності, науковості, усвідомлення, діяльності, наочності, предметності, розвивального навчання, демократизації, системного підходу, забезпечення цілісності й неперервності розвитку готовності педагога до роботи в закладі позашкільної освіти, саморозвитку, регулярної оперативної діагностики і самодіагностики цієї готовності, психологічної підтримки розвитку у педагогів означеної готовності.

Біографія автора

Леся Вікторівна Лебедик, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

, докторка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи

Посилання

Ковалінський М. І. Григорій Савич Сковорода: життя і деякі думки українського філософа-спіритуаліста. Лондон : Накл. Української видавничої спілки, 1956. 36 с.

Лебедик Л. Погляди Григорія Сковороди на виховання. Григорій Сковорода і Паїсій Величковський: постаті на тлі епохи : зб. наук. пр. за результатами Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 29 листоп. 2012 р.) [до 290-річчя з дня народження] / ред. кол.: Т. В. Оніпко, І. М. Петренко, В. В. Сарапин. Полтава : ПУЕТ, 2013. С. 105–108.

Лебедик Л. В., Стрельніков В. Ю. Принципи післядипломної освіти у підготовці вчителів до управління професійним самовизначенням учнів. Фізико-математична освіта. 2020. Вип. 4 (26), ч. 2. С. 6–12.

Сковорода Г. С. Пізнай в собі людину. Львів : Світ, 1995. 528 с.

Стрельніков В. Ю. Педагогічні принципи Григорія Сковороди. Григорій Сковорода і Паїсій Величковський: постаті на тлі епохи : зб. наук. пр. за результатами Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 29 листоп. 2012 р.) [до 290-річчя з дня народження] / ред. кол.: Т. В. Оніпко, І. М. Петренко, В. В. Сарапин. Полтава : ПУЕТ, 2013. С. 101–104.

References

Kovalinskyi, M. I. (1956). Hryhorii Savych Skovoroda: zhyttia i deiaki dumky ukrainskoho filosofa-spirytualista [Hryhoriy Savych Skovoroda: life and some thoughts of the Ukrainian philosopher-spiritualist]. London: Nakl. Ukrainskoi vydavnychoi spilky [in Ukrainian].

Lebedyk, L. (2013). Pohlyady Hryhoriya Skovorody na vykhovannya. [Hryhoriy Skovoroda's views on education]. In Onipko, T. V., Petrenko, I. M., & Sarapyn, V. V. (Eds.), Hryhorii Skovoroda i Payisii Velychkovskyi: postati na tli epokhy [Hryhoriy Skovoroda and Paisius Velychkovsky: figures against the background of the era]: zb. nauk. pr. za rezultatamy Vseukr. nauk.-prakt. konf. (pp. 105-108). Poltava: PUET [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V., & Strelnikov, V. Yu. (2020). Pryntsypy pislyadyplomnoyi osvity u pidhotovtsi vchyteliv do upravlinnya profesiynym samovyznachennyam uchniv [Principles of postgraduate education in the preparation of teachers to manage students' professional self-determination]. Fizyko-matematychna osvita [Physical and mathematical education], 4 (26), 2, 6-12 [in Ukrainian].

Skovoroda, H. S. (1995). Piznay v sobi lyudynu. [Get to know the person in you]. Lviv: Svit. Retrieved from https://ukrclassic.com.ua/katalog/s/skovoroda-grigorij/497-grigorij-skovoroda-piznaj-v-sobi-lyudinu [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2013). Pedahohichni pryntsypy Hryhoriya Skovorody [Pedagogical principles of Grigory Skovoroda]. In Onipko, T. V., Petrenko, I. M., & Sarapyn, V. V. (Eds.), Hryhorii Skovoroda i Payisii Velychkovskyi: postati na tli epokhy [Hryhoriy Skovoroda and Paisius Velychkovsky: figures against the background of the era]: zb. nauk. pr. za rezultatamy Vseukr. nauk.-prakt. konf. (pp. 101-104). Poltava: PUET [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Лебедик, Л. В. (2023). Педагогічні погляди Григорія Сковороди як дороговказ для педагогів закладів позашкільної освіти . Імідж сучасного педагога, (4(205), 115–119. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-4(205)-115-119