Застосування творчої спадщини Григорія Сковороди для розвитку наукового потенціалу здобувачів освіти у закладах вищої і фахової передвищої освіти

Автор(и)

  • Віктор Юрійович Стрельніков Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8822-9517
  • Лідія Пантелеймонівна Вонсович Фаховий медико-фармацевтичний коледж Української медичної стоматологічної академії, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0030-5042

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-4(205)-36-42

Ключові слова:

творча спадщина Григорія Сковороди; розвиток; науковий потенціал; заклад вищої освіти; заклад фахової передвищої освіти; здобувач освіти

Анотація

Авторами охарактеризовано можливості застосування творчої спадщини Григорія Сковороди для розвитку наукового потенціалу здобувачів освіти у закладах вищої і фахової передвищої освіти.

Метою статті є дослідження теоретичних можливостей застосування творчої спадщини Григорія Сковороди для розвитку наукового потенціалу здобувачів освіти у закладах вищої і фахової передвищої освіти, важливого у сучасних умовах для професійної діяльності викладачів.

Завданнями статті є визначення чинників, які впливають на наукову діяльність здобувачів освіти у закладах вищої і фахової передвищої освіти; формулювання рекомендацій щодо зменшення «антитворчого» ефекту навчання.

Визначено, що у творах Григорія Сковороди неодноразово згадується основний чинник, що впливає на наукову діяльність – «пізнай себе!». На основі узагальнення поглядів Григорія Сковороди стосовно розвитку наукового потенціалу особистості виокремимо чинники, що впливають на наукову діяльність здобувачів освіти: ситуативні й особистісні.

Особистісними чинниками визнано стійкі властивості, риси особистості або риси характеру людини, які можуть впливати на стан, викликаний тією чи іншою ситуацією.

Виділено ситуативні чинники, які негативно впливають на науковий потенціал і творчі можливості здобувача освіти у закладах вищої і фахової передвищої освіти: ліміт часу, стан стресу, стан підвищеної тривожності, бажання швидко знайти рішення, занадто сильна чи занадто слабка мотивація, наявність фіксованої установки на конкретний спосіб рішення, невпевненість у своїх силах, викликана попередніми невдачами, страх, підвищена самоцензура, спосіб пред’явлення умов задачі, що провокує неправильний шлях вирішення.

На основі творчої спадщини Григорія Сковороди сформульовано рекомендації, дотримання яких зменшує «антитворчий» ефект навчання здобувача освіти.

Біографії авторів

Віктор Юрійович Стрельніков, Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри філософії і економіки освіти

Лідія Пантелеймонівна Вонсович , Фаховий медико-фармацевтичний коледж Української медичної стоматологічної академії

завідувачка навчально-методичної лабораторії

Посилання

Гладкова О. А., Лебедик Л. В. Методологічний потенціал синергетичного підходу у професійній діяльності викладача вищої школи. Збірник наукових статей магістрів. Факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу. Факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Полтава : ПУЕТ, 2019. С. 338–343. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9149

Кундій Жанна, Стрельніков Віктор, Вонсович Лідія. Показники ефективності проєктувальної майстерності викладача закладу передвищої освіти. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 3 (192). C. 26–30. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/205471

Лебедик Л. Погляди Григорія Сковороди на виховання. Григорій Сковорода і Паїсій Величковський: постаті на тлі епохи : зб. наук. пр. за результатами Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 29 листоп. 2012 р.) [до 290-річчя з дня народження] / ред. кол.: Т. В. Оніпко, І. М. Петренко, В. В. Сарапин. Полтава : ПУЕТ, 2013. С. 105–108.

Левченко Т. А., Лебедик Л. В. Методологічні підходи до управління творчою діяльністю майбутніх соціальних працівників. Неперервна освіта як засіб професійного зростання педагога : науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, Україна, 25 лют. 2022 р.) / ред.: О. М. Петровський, В. С. Мисик, І. М. Вітенко, О. І. Когут, Ю. Ч. Шайнюк, Т. В. Магера, A. Janowski, Ф. І. Полянський, Г. І. Герасимчук, Н. Б. Стрийвус. Тернопіль : ТОКІППО, 2022. С. 163–167.

Постанова Верховної Ради України «Про відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-IX#Text

Сковорода Г. С. Пізнай в собі людину / пер. Μ. Кашуба. Львів : Світ, 1995. 528 с. URL : https://ukrclassic.com.ua/katalog/s/skovoroda-grigorij/497-grigorij-skovoroda-piznaj-v-sobi-lyudinu

Сковорода Григорій. Розмова про істинне щастя / пер. укр. мовою, прим. В. О. Шевчука. Харків : Прапор, 2002. 280 с.

Сковорода Г. Повне зібрання творів : у 2 т. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 1. 532 с.; Т. 2. 576 с.

Сковорода Г. С. Твори у 2 томах. Т. 1. Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. Київ : Обереги, 2005. 528 с.

Сковорода Г. С. Твори у 2 томах. Т. 2. Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. Київ : Обереги, 2005. 476 с.

Стрельніков В. Ю., Лебедик Л. В. Розвиток креативності майбутнього фахівця соціальної роботи в епоху цифрової реальності. Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (Київ, 25, 26 трав. 2021 р.). Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. С. 201–207.

Стрельніков В. Ю. Педагогічні принципи Григорія Сковороди. Григорій Сковорода і Паїсій Величковський: постаті на тлі епохи : зб. наук. пр. за результатами Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 29 листоп. 2012 р.) [до 290-річчя з дня народження] / ред. кол. : Т. В. Оніпко, І. М. Петренко, В. В. Сарапин. Полтава : ПУЕТ, 2013. С. 101–104.

References

Hladkova, O. A., & Lebedyk, L. V. (2019). Metodolohichnyy potentsial synerhetychnoho pidkhodu u profesiyniy diyalnosti vykladacha vyshchoyi shkoly [Methodological potential of the synergistic approach in the professional activity of a teacher of a higher school]. In Zbirnyk naukovykh statey mahistriv. Fakultet tovaroznavstva, torhivli ta marketynhu. Fakultet kharchovykh tekhnolohiy, hotelno-restorannoho ta turystychnoho biznesu [Collection of scientific articles of masters. Faculty of commodity science, trade and marketing. Faculty of food technology, hotel-restaurant and tourism business] (pp. 338-343). Poltava: PUET. Retrieved from http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9149 [in Ukrainian].

Kundiy, Zhanna, Strelnikov, Viktor, & Vonsovych, Lidiya. (2020). Pokaznyky efektyvnosti proyektuvalʹnoyi maysternosti vykladacha zakladu peredvyshchoyi osvity [Indicators of the effectiveness of the project mastery of the teacher of the pre-higher education institution]. Imidzh suchasnoho pedahoha. [The image of a modern teacher], 3 (192), 26-30. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/205471 [in Ukrainian].

Lebedyk, L. (2013). Pohlyady Hryhoriya Skovorody na vykhovannya. [Hryhoriy Skovoroda's views on education]. In Onipko, T. V., Petrenko, I. M., & Sarapyn, V. V. (Eds.), Hryhorii Skovoroda i Payisii Velychkovskyi: postati na tli epokhy [Hryhoriy Skovoroda and Paisius Velychkovsky: figures against the background of the era]: zb. nauk. pr. za rezultatamy Vseukr. nauk.-prakt. konf. (pp. 105-108). Poltava: PUET [in Ukrainian].

Levchenko, T. A., & Lebedyk, L. V. (2022). Metodolohichni pidkhody do upravlinnya tvorchoyu diyalnistyu maybutnikh sotsialnykh pratsivnykiv [Methodological approaches to managing the creative activity of future social workers]. In Petrovskyy, O. M., Mysyk, V. S., & Vitenko I. M. at al. (Eds.), Neperervna osvita yak zasib profesiynoho zrostannya pedahoha [Continuous education as a means of professional growth of a teacher]: naukovyi, metodychnyi, informatsiinyi zbirnyk Ternopilskoho oblasnoho komunalnoho instytutu pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity (pp. 163-167). Ternopil: TOKIPPO [in Ukrainian].

Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny «Pro vidznachennya 300-richchya z dnya narodzhennya Hryhoriya Skovorody» [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine «On the celebration of the 300th anniversary of the birth of Hryhoriy Skovoroda»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-IX#Text [in Ukrainian].

Skovoroda, H. S. (1995). Piznay v sobi lyudynu [Get to know the person in you]. Lviv: Svit. Retrieved from https://ukrclassic.com.ua/katalog/s/skovoroda-grigorij/497-grigorij-skovoroda-piznaj-v-sobi-lyudinu [in Ukrainian].

Skovoroda, Hryhoriy. (2002). Rozmova pro istynne shchastya [Conversation about true happiness]. Kharkiv: Prapor [in Ukrainian].

Skovoroda, H. (1973). Povne zibrannya tvoriv [Complete collection of works] (Vol 1-2). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Skovoroda, H. S. (2005). Tvory [Works] (Vol. 1: Poeziyi. Bayky. Traktaty. Dialohy). Kyiv: Oberehy [in Ukrainian].

Skovoroda, H. S. (2005). Tvory [Works] (Vol. 2: Traktaty. Dialohy. Prytchi. Pereklady. Lysty). Kyiv: Oberehy [in Ukrainian].

Strelʹnikov, V. Yu., & Lebedyk, L. V. (2021). Rozvytok kreatyvnosti maybutnoho fakhivtsya sotsialnoyi roboty v epokhu tsyfrovoyi realnosti [Development of creativity of the future specialist of social work in the era of digital reality]. In Filosofiya dlya ditey: suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku [Philosophy for children: current state and prospects for development]: materialy Vseukr. nauk.-prakt. onlayn-konf. (pp. 201-207). Kyiv: Instytut obdarovanoyi dytyny NAPN Ukrayiny [in Ukrainian].

. Strelnikov, V. Yu. (2013). Pedahohichni pryntsypy Hryhoriya Skovorody [Pedagogical principles of Grigory Skovoroda]. In Onipko, T. V., Petrenko, I. M., & Sarapyn, V. V. (Eds.), Hryhorii Skovoroda i Payisii Velychkovskyi: postati na tli epokhy [Hryhoriy Skovoroda and Paisius Velychkovsky: figures against the background of the era]: zb. nauk. pr. za rezultatamy Vseukr. nauk.-prakt. konf. (pp. 101-104). Poltava: PUET [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-04

Як цитувати

Стрельніков, В. Ю., & Вонсович , Л. П. (2022). Застосування творчої спадщини Григорія Сковороди для розвитку наукового потенціалу здобувачів освіти у закладах вищої і фахової передвищої освіти. Імідж сучасного педагога, (4(205), 36–42. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-4(205)-36-42

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають