Впровадження в освітній процес Stem-технологій: активізація креативного мислення та когнітивної гнучкості учнів

Автор(и)

  • Лариса Миколаївна Світельська Староіржавецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Оржицької селищної ради Лубенського району Полтавської області, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6694-9639

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-55-58

Ключові слова:

навчання; STEM-освіта; STEM-технологія; творча діяльність; творчий потенціал; креативне мислення; проєктний метод

Анотація

Аналізується інноваційний підхід до організації процесу освіти, зорієнтованого на формування науково-технічної компетентності за допомогою STEM-технологій, визначено сутність і виявлено переваги STEM-навчання, які полягають у поєднанні міжпредметних практико-орієнтованих підходів до вивчення як окремих предметів, так і сучасних методів і засобів наукового й техніко-технологічного дослідження.

Мета статті: розгляд STEM-технології як засобу розвитку креативного мислення учня, що сприяє розкриттю його творчого потенціалу.

Обговорюються можливості міжпредметного інтегрованого підходу STEM у реалізації цілісного, практико-орієнтованого навчання природничим предметам, пропонуються шляхи впровадження STEM-навчання у сучасній школі.

Науковий і практичний потенціал STEM-технологій величезний, тому їхнє впровадження у систему навчання одночасно з проєктним методом на різних рівнях сприятиме розвитку нових технологій, інноваційного мислення, творчих здібностей учнів, забезпечить потребу у добре підготовлених технічних кадрах.

Біографія автора

Лариса Миколаївна Світельська, Староіржавецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Оржицької селищної ради Лубенського району Полтавської області

учителька географії та біології

Посилання

Барна О. В., Балик Н. Р. Впровадження STEM-освіти у навчальних закладах: етапи та моделі. STEM-освіта та шляхи її впровадження в навчально-виховний процес : матеріали І регіон. наук.-практ. веб-конференції, Тернопіль, 24 трав. 2017 р. Тернопіль : ТОКІППО, 2017. С. 3–8. URL: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/4559/.

Білик Н. І., Пилипенко В. В., Шостя С. П. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 6 (195). С. 15–20. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217445

Ворошилов О. Всесвітній економічний форум у Давосі-2021. Україна: події, факти, коментарі. 2021. № 2. С. 11–17. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2021/ukr2.pdf

Використання елементів STEM-освіти на уроках математики : зб. матеріалів роботи творчої групи викладачів математики. Рівне : НМЦ ПТО, 2019. 95 с.

Грицюк Т. В. STEM-освіта як засіб підвищення творчого потенціалу учнів в умовах профільного навчання. URL: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/4576/1/02_%20Gritsyuk.pdf

Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік : Лист ІМЗО № 21.1/10-1470 від 13.07.17 року. Освіта.ua. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880

STEM-освіта. Інститут модернізації змісту освіти. URL: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/

STEM освіта – світовий освітній тренд. Марафон в-ва «Основа». URL: https://www.youtube.com/watch?v=esIN32UO6B4

STEM-освіта – шлях до майбутнього. Математика в школах України. 2017. № 27 (543). С. 32–35.

References

Barna, O. V., & Balyk, N. R. (2017). Vprovadzhennia STEM-osvity u navchalnykh zakladakh: etapy ta modeli [Implementation of STEM education in educational institutions: stages and models]. In STEM-osvita ta shliakhy yii vprovadzhennia v navchalno-vykhovnyi protses [STEM-education and ways of its implementation in the educational process]: materialy I rehion. nauk.-prakt.yi veb-konferentsii (pp. 3-8). Ternopil: TOKIPPO. Retrieved from http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/4559/ [in Ukrainian].

Bilyk, N. I., Pylypenko, V. V., & Shostia, S. P. (2020). Rozvytok tsyfrovoi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pisliadyplomnoi osvity [Development of digital competence of pedagogical workers in the system of postgraduate education]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 6 (195), 15-20. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217445 [in Ukrainian].

Voroshylov, O. (2021). Vsesvitnii ekonomichnyi forum u Davosi-2021 [World Economic Forum in Davos 2021]. Ukraina: podii, fakty, komentari [Ukraine: events, facts, comments], 2, 11-17. Retrieved from http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2021/ukr2.pdf [in Ukrainian].

Vykorystannia elementiv STEM-osvity na urokakh matematyky [The use of elements of STEM education in mathematics lessons]: zb. materialiv roboty tvorchoi hrupy vykladachiv matematyky. Rivne: NMTs PTO, 2019[in Ukrainian].

Hrytsiuk, T. V. STEM-osvita yak zasib pidvyshchennia tvorchoho potentsialu uchniv v umovakh profilnoho navchannia [STEM-education as a means of increasing the creative potential of students in the context of specialized training]. Retrieved from http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/4576/1/02_%20Gritsyuk.pdf [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo vprovadzhennia STEM-osvity u zahalnoosvitnikh ta pozashkilnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy na 2017/2018 navchalnyi rik [Methodical recommendations on the implementation of STEM education in secondary and out-of-school educational institutions of Ukraine for the 2017/2018 academic year]. Lyst IMZO № 21.1/10-1470 vid 13.07.17 roku. Osvita.ua. Retrieved from https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880 [in Ukrainian].

7. STEM-osvita [STEM education]. Instytut modernizatsii zmistu osvity. Retrieved from https://imzo.gov.ua/stem-osvita/.

STEM osvita – svitovyi osvitnii trend [STEM education is a global educational trend]. Marafon v-va «Osnova». Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=esIN32UO6B4 [in Ukrainian].

STEM-osvita – shliakh do maibutnoho [STEM education - the way to the future]. (2017). Matematyka v shkolakh Ukrainy [Mathematics in schools of Ukraine], 27 (543), 32-35 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-03

Як цитувати

Світельська, Л. М. (2022). Впровадження в освітній процес Stem-технологій: активізація креативного мислення та когнітивної гнучкості учнів . Імідж сучасного педагога, (2(203), 55–58. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-55-58

Номер

Розділ

РЕЖИСУРА УРОКУ