Особливості формувального оцінювання в початковій школі

Автор(и)

  • Віра Миколаївна Чорна Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8185-1311
  • Наталія Валеріївна Богер Комунальна установа «Новоселівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Федорівської сільської ради Пологівського району Запорізької області, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4761-6569

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-88-94

Ключові слова:

формувальне оцінювання; зворотній зв’язок (Feedback); ефективний зворотний зв’язок; оціночний зворотний зв’язок; взаємооцінювання; мотивація; техніка формувального оцінювання

Анотація

Описано особливості формувального оцінювання в початковій школі. Обґрунтовано зворотний зв’язок (Feedback) як важливий складник прогресу навчання учнів. Описано техніки формувального оцінювання. Обґрунтовано ключові принципи формувального оцінювання. Запропоновано конкретні шляхи щодо впровадження формувального оцінювання в освітньому навчанні.

Посилання

Дементієвська Н. Формуюче оцінювання в курсі допрофільної підготовки за програмою Intel "Шлях до успіху". Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2012. № 2. С. 60–69.

Кабан Л. В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі. Народна освіта. 2017. Вип. 1. С. 88–95.

Концепція Нової української школи. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ (дата звернення: 07.08.2020).

Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П. Формувальне оцінювання : від теорії до практики. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2013. № 6. С. 45–57.

Нова українська школа: основи стандарту освіти. URL: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/nova-schkola1-pantone-363-EC-1.pdf (дата звернення: 07.08.2020).

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1009729-16#Text

Політична пропозиція до проєкту Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. URL: http://mon.gov.ua/about/kolegiya-ministerstva/rishennya-kolegiyi-ministerstva-osviti-i-naukiukrayini-(2016-rik).html (дата звернення: 08.08.2020).

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти: Постанова Кабінету міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п (дата звернення: 07.08.2020).

Пpo затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі: Наказ МОН України від 20.08.2018 № 924. URL: https://ru.osvita.ua/ legislation/Ser_osv/61761/ (дата звернення: 07.08.2020).

Про освіту: Закон України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 07.08.2020).

References

Dementiievska, N. (2012). Formuiuche otsiniuvannia v kursi doprofilnoi pidhotovky za prohramoiu Intel "Shliakh do uspikhu" [Formative Assessment in Intel's Pathway to Success Pre-Professional Assessment]. Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh [Informatics and information technologies in educational institutions], 2, 60-69 [in Ukrainian].

Kaban, L. V. (2017). Formuvalne otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv u novii ukrainskii shkoli [Formative assessment of students' academic achievements in the new Ukrainian school]. Narodna osvita [Public education], 1, 88-95 [in Ukrainian].

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly [The concept of the New Ukrainian School]. Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ [in Ukrainian].

Morze, N. V., Barna, O. V., & Vember, V. P. (2013). Formuvalne otsiniuvannia: vid teorii do praktyky [Formative assessment: from theory to practice]. Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh [Informatics and information technologies in educational institutions], 6, 45-57 [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola: osnovy standartu osvity [New Ukrainian school: basics of education standard]. Retrieved from https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/nova-schkola1-pantone-363-EC-1.pdf [in Ukrainian].

Oriientovni vymohy do kontroliu ta otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv pochatkovoi shkoly [Indicative requirements for monitoring and evaluating the academic achievements of primary school students]: Dodatok do nakazu MON Ukrainy vid 19.08.2016 №1009. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1009729-16#Text [in Ukrainian].

Politychna propozytsiia do proiektu Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity «Nova ukrainska shkola» na period do 2029 roku [Political proposal for the draft Concept for the implementation of state policy in the field of reforming general secondary education "New Ukrainian School" for the period up to 2029]. Retrieved from http://mon.gov.ua/about/kolegiya-ministerstva/rishennya-kolegiyi-ministerstva-osviti-i-naukiukrayini-(2016-rik).html [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu pochatkovoi osvity [About the statement of the State standard of primary education]: Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 21 liutoho 2018 r. № 87. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-p [in Ukrainian].

Ppo zatverdzhennia metodychnykh rekomendatsii shchodo otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv pershoho klasu u Novii ukrainskii shkoli [Approval of methodological recommendations for assessing the academic achievements of first-graders in the New Ukrainian School]: Nakaz MON Ukrainy vid 20.08.2018 № 924. Retrieved from https://ru.osvita.ua/ legislation/Ser_osv/61761/ [in Ukrainian].

Pro osvitu [About education]: Zakon Ukrainy. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Як цитувати

Чорна, В. М., & Богер, Н. В. (2022). Особливості формувального оцінювання в початковій школі . Імідж сучасного педагога, (6(201), 88–94. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-88-94