Електронний підручник як засіб реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача повної загальної середньої освіти

Автор(и)

  • Олена Олександрівна Гаврилишена Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4444-8520

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-68-76

Ключові слова:

здобувач освіти; індивідуальна освітня траєкторія; індивідуальна програма розвитку; індивідуальний навчальний план; заклади загальної середньої освіти; електронні підручники; компетентнісний підхід

Анотація

Розглянуто актуальне питання використання електронного підручника як засобу реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти в умовах упровадження компетентнісного підходу в освітній процес Нової української школи. Розкриваються поняття: «ключові компетентності», «наскрізні компетентності», «індивідуальна освітня траєкторія», «індивідуальна програма розвитку», «індивідуальний навчальний план», «електронний підручник». Визначено етапи побудови та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учня, ключові функції кожного етапу та очікувані результати. З’ясовано, що індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану. Розглянуто роль електронних підручників як засобу для проєктування та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти сучасної школи. Доведено перспективність їх використання.

Біографія автора

Олена Олександрівна Гаврилишена, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця відділу науково-методичного забезпечення видання навчальної літератури

Посилання

Акірі І. Підручник та індивідуальна освітня траєкторія учня. Проблеми сучасного підручника. Педагогічна думка. 2013. Вип. 13. С. 5–10.

Биков В., Литвинова С., Мельник О. Ефективність навчання з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів у початковій школі. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 62, № 6. C. 34–46.

Богачков Ю., Ухань П., Милашенко В., Сагадіна О. Інформаційно-комунікаційні інструменти побудови індивідуальної освітньої траєкторії старшокласників. Information Technologies and Learning Tools. 2018. Т. 2 (64). С. 23–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2018_64_2_5.

Весманов С., Весманов Д., Источников В. Дослідження практик формування індивідуальних освітніх траєкторій у старшій школі. Теорія та практика навчання та виховання. 2020. С. 93–105. URL: https://web.archive.org/web/20210313164716id/https://vestnik.mgpu.ru/pdf/2383.pdf

Гаврилишена О. О. Електронний підручник як засіб формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів закладів загальної середньої освіти. Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації післядипломної освіти : електрон. зб. тез І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. з міжнар. участю, (Полтава – Київ, 19 листоп. 2021 р.) / упоряд.: Н. І. Білик, В. В. Зелюк ; за наук. ред. М. О. Кириченка. Полтава : ПОІППО, 2021. Вип. 1. С. 68–72. URL: www.poippo.pl.ua

Державна обов’язкова програма навчання для здобуття загальної середньої (базової) освіти, Фінляндія. 2014. URL: http://author-club.org/media/files/Finland%20Curriculum%20FULL%20Translation%20(1).pdf.

Лавренова М., Лалак Н., Молнар Т., Фенчак Л. Траєкторія розвитку здобувача початкової освіти: від теорії до практики. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2021. Вип. 35. С. 130–138. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2021.35.11314.

Мельник О. М. Проектування електронних освітніх ресурсів з математики для учнів початкової школи : дис. ... канд. пед. наук :13.00.10. Київ, 2017. 295 с.

Мікерова Г., Жук А. Алгоритм побудови індивідуальної освітньої траєкторії навчання. Сучасні наукомісткі технології. 2016. № 11–12. С. 138–142. URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=36374.

Новіков А. Тягар традицій на шляху від школи знань до школи справи. URL: http://www.anovikov.ru/artikle/sh_zd.htm.

Про затвердження плану заходів на 2017–2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 903. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text.

Про затвердження Положення про електронний підручник від 02.05.2018 № 440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18#Text.

Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу 22.05.2018 № 523.URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0702-18#Text.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Про повну загальну середню освіту : Закон України від 13.07.2020 р. № 764-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text/.

Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Електронний підручник для загальної середньої освіти» (Е-book for secondary education (EBSE)), серпень 2018 року–серпень 2021 року: Наказ МОН від 31.08.2018 № 957. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-eksperimentu-vseukrayinskogo-rivnya-za-temoyu-elektronnij-pidruchnik-dlya-zagalnoyi-serednoyi-osviti-e-book-secondary-education-ebse-serpen-2018-roku-serpen-2021-roku.

Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи: Закон України від 03.07.2018 р. № 2485-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2485-19.

Про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи»: Угода між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки. № 246_001-18. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246_001-18.

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text.

Zhenchenko M., Melnyk O., Miroshnychenko V., Zhenchenko I. Electronic Textbooks for Ukrainian Education: Statistic, Models of Development, Quality Problems. CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 2732. P. 721–733. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2732/20200721.pdf.

References

Akiri, I. (2013). Pidruchnyk ta indyvidualna osvitnia traiektoriia uchnia. Problemy suchasnoho pidruchnyka [Textbook and individual educational trajectory of the student. Problems of a modern textbook]. Pedahohichna dumka [Pedagogical thought], 13, 5-10 [in Ukrainian].

Bykov, V., Lytvynova, S., & Melnyk, O. (2017). Efektyvnist navchannia z vykorystanniam elektronnykh osvitnikh ihrovykh resursiv u pochatkovii shkoli [Effectiveness of learning with the use of electronic educational game resources in primary school]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information technologies and teaching aids], 62, 6, 34-46 [in Ukrainian].

Bohachkov, Yu., Ukhan, P., Mylashenko, V., & Sahadina, O. (2018). Informatsiino-komunikatsiini instrumenty pobudovy indyvidualnoi osvitnoi traiektorii starshoklasnykiv [Information and communication tools for building an individual educational trajectory for high school students]. Information Technologies and Learning Tools, 2 (64), 23-38. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2018_64_2_5 [in Ukrainian].

Vesmanov, S., Vesmanov, D., & Ystochnykov, V. (2020). Doslidzhennia praktyk formuvannia indyvidualnykh osvitnikh traiektorii u starshii shkoli [Research of practices of formation of individual educational trajectories in high school]. Teoriia ta praktyka navchannia ta vykhovannia [Theory and practice of teaching and education], 93-105. Retrieved from https://web.archive.org/web/20210313164716id/https://vestnik.mgpu.ru/pdf/2383.pdf [in Ukrainian].

Havrylyshena, O. O. (2021). Elektronnyi pidruchnyk yak zasib formuvannia informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti vchyteliv zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Electronic textbook as a means of forming information and communication competence of teachers of general secondary education]. In M. O. Kyrychenko (Ed.), N. I. Bilyk, V. V. Zeliuk (Comps.), Merezha shkil novatorstva Ukrainy: rozvytok profesiinoi kompetentnosti kerivnykh, naukovo-pedahohichnykh i pedahohichnykh pratsivnykiv u konteksti realizatsii pisliadyplomnoi osvity [Network of schools of innovation of Ukraine: development of professional competence of leading, scientific and pedagogical and pedagogical workers in the context of realization of postgraduate education]: elektron. zb. tez I Vseukr. nauk.-prakt. onlain-konf. z mizhnar. uchastiu (Is. 1, pp. 68-72). Poltava: POIPPO [in Ukrainian].

Derzhavna obov’iazkova prohrama navchannia dlia zdobuttia zahalnoi serednoi (bazovoi) osvity, Finliandiia [State compulsory curriculum for general secondary (basic) education, Finland]. (2014). Retrieved from http://author-club.org/media/files/Finland%20Curriculum%20FULL%20Translation%20(1).pdf [in Ukrainian].

Lavrenova, M., Lalak, N., Molnar, T., & Fenchak, L. (2021). Traiektoriia rozvytku zdobuvacha pochatkovoi osvity: vid teorii do praktyky [The trajectory of development of the applicant for primary education: from theory to practice]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna [Bulletin of Lviv University. The series is pedagogical], 35, 130-138. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2021.35.11314 [in Ukrainian].

Melnyk, O. M. (2017). Proektuvannia elektronnykh osvitnikh resursiv z matematyky dlia uchniv pochatkovoi shkoly [Design of electronic educational resources in mathematics for primary school students]. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Mikerova, H., & Zhuk, A. (2016). Alhorytm pobudovy indyvidualnoi osvitnoi traiektorii navchannia [Algorithm for constructing an individual educational trajectory of learning]. Suchasni naukomistki tekhnolohii [Modern knowledge-intensive technologies], 11-1, 138-142. Retrieved from https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=36374 [in Ukrainian].

Novikov, A. Tiahar tradytsii na shliakhu vid shkoly znan do shkoly spravy [The burden of traditions on the way from the school of knowledge to the school of business]. Retrieved from http://www.anovikov.ru/artikle/sh_zd.htm [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia planu zakhodiv na 2017–2029 roky iz zaprovadzhennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity «Nova ukrainska shkola» [On approval of the action plan for 2017–2029 on the implementation of the Concept for the implementation of state policy in the field of reforming general secondary education "New Ukrainian School"]:Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13.12.2017. № 903. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro elektronnyi pidruchnyk [On approval of the Regulations on the electronic textbook]. Nakaz MON vid 02.05.2018 № 440. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Natsionalnu osvitniu elektronnu platformu [On approval of the Regulations on the National Educational Electronic Platform]: 22.05.2018 № 523. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0702-18#Text [in Ukrainian].

Pro osvitu [About education]: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu [About full general secondary education]: Zakon Ukrainy vid 13.07.2020. № 764-IX. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text/ [in Ukrainian].

Pro provedennia eksperymentu vseukrainskoho rivnia za temoiu «Elektronnyi pidruchnyk dlia zahalnoi serednoi osvity» (E-book for secondary education (EBSE), serpen 2018 roku – serpen 2021 roku [On conducting an all-Ukrainian experiment on the topic "Electronic textbook for general secondary education" (E-book for secondary education (EBSE)), August 2018-August 2021]. Nakaz MON vid 31.08.2018 № 957. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-eksperimentu-vseukrayinskogo-rivnya-za-temoyu-elektronnij-pidruchnik-dlya-zagalnoyi-serednoyi-osviti-e-book-secondary-education-ebse-serpen-2018-roku-serpen-2021-roku [in Ukrainian].

Pro ratyfikatsiiu Uhody mizh uriadom Ukrainy ta uriadom Finliandskoi Respubliky pro realizatsiiu proektu «Finska pidtrymka reformy ukrainskoi shkoly [On ratification of the Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the Republic of Finland on the implementation of the project "Finnish support for the reform of the Ukrainian school]: Zakon Ukrainy vid 03.07.2018. № 2485-VIII. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2485-19 [in Ukrainian].

Pro realizatsiiu proektu «Finska pidtrymka reformy ukrainskoi shkoly» [About the implementation of the project "Finnish support for the reform of the Ukrainian school"]: Uhoda mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Finliandskoi Respubliky. № 246_001-18. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246_001-18 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity «Nova ukrainska shkola» na period do 2029 roku [About approval of the Concept of implementation of the state policy in the field of reforming of general secondary education "New Ukrainian school" for the period till 2029]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 hrudnia 2016 р. № 988-р. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Zhenchenko, M., Melnyk, O., Miroshnychenko, V., & Zhenchenko, I. (2020). Electronic Textbooks for Ukrainian Education: Statistic, Models of Development, Quality Problems. CEUR Workshop Proceedings, 2732, 721-733. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-2732/20200721.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Гаврилишена, О. О. (2021). Електронний підручник як засіб реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача повної загальної середньої освіти . Імідж сучасного педагога, (5(200), 68–76. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-68-76