Основні напрями розвитку інклюзивної музичної освіти в Україні

Автор(и)

  • Марія Юріївна Лопатіна Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0634-327X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-102-108

Ключові слова:

інклюзія, інклюзивна музична освіта, особи з особливими освітніми потребами, музичне навчання, напрями розвитку

Анотація

Метою статті є розгляд актуальної проблеми визначення основних напрямів розвитку вітчизняної інклюзивної музичної освіти. Завдяки методам теоретичного аналізу, а також компаративного аналізу, синтезу, діалектичного методу та узагальнення здійснюється комплексне дослідження різних підходів до з’ясування сутності понять «інклюзія», «інклюзивна освіта» та «інклюзивна музична освіта». У ході теоретичного аналізу основ інклюзивної освіти доводиться, що інклюзивна форма навчання є засобом розвитку освітньої системи, мета якого – реалізація права кожної людини отримувати якісну освіту відповідно до її пізнавальних можливостей, стану здоров'я та індивідуальних освітніх потреб. Визначається, що вирішення питання інклюзії для осіб з особливими освітніми потребами є однією з нагальних проблем української мистецької освіти. Виділяються особливості впровадження інклюзивної освіти у закладах музичної освіти України, а також окреслюється коло проблемних питань щодо інклюзії у мистецькій освіті та пропонуються шляхи розв’язування нагальних проблем у цій сфері. Робиться загальний висновок, що для успішного розвитку української інклюзивної музичної освіти необхідно вжити заходів, спрямованих на правову, дидактичну та методичну підтримку освітнього процесу у закладах музичної освіти. Обґрунтовується, що до основних умов розвитку інклюзивного навчання відносяться: фахова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти; перепідготовка та підвищення кваліфікації працюючих учителів із метою набуття ними навичок роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби; застосування інтерактивних та інноваційних методів навчання в процесі організації інклюзивного освітнього процесу; адаптацію навчальних програм до потреб дітей з особливими освітніми потребами; створення команд супроводу та індивідуальних програм розвитку для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби; застосування (адаптація) передового зарубіжного досвіду з питань упровадження інклюзивної освіти у сфері мистецької підготовки.

Біографія автора

Марія Юріївна Лопатіна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

аспірантка факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

Посилання

Бриль М. М. Проблемні аспекти впровадження інклюзії в мистецькій освіті. Інклюзія в мистецькій освіті: виклики, практики, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнарод. участю), (6–7 груд. 2019 р.) / за заг. ред. М. М. Бриль. Київ : ДНМЦЗКМО, 2019. С. 12–18.

Давиденко Г. В. Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. Харків, 2015. 467 с.

Дослідження якості інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Грудень 2020 – січень 2021. Державна служба якості освіти України. URL: https://mon.gov.ua/ storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2021/04/02/Doslidzhennya_yakosti_inklyuzyvnoyi_osvity_1_02_04.pdf (дата звернення: 24.07.2021).

Колупаєва А. А., Савчук Л. О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Київ : АТОПОЛ, 2011. 274 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Інклюзивна освіта: від основ до практики : [монографія]. Київ : ТОВ «АТОПОЛ», 2016. 152 с.

Ляшенко О. Д. Інклюзивна мистецька освіта: інноваційна проблема ХХІ ст. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ ст. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., (16-17 жовт. 2014 р.). Київ, 2014. С. 483–491.

Мельник Ю. В. Социально-педагогические детерминанты инклюзивного образования : компаративный анализ западных и российских представлений. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2013. Вып. 11. С. 152–162. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-pedagogicheskie-determinanty-inklyuzivnogo-obrazovaniya-komparativnyy-analiz-zapadnyh-i-rossiyskih-predstavleniy (дата зверення: 24.07.2021).

Навчальний курикулум з інклюзивної освіти: Теорія та методика інклюзивного навчання. Модулі 1–3 / уклад. Л. М. Сидорів, за ред. С. М. Сидоріва. Івано-Франківськ : Вид-ць Кушнір Г. М., 2020. 235 с.

Овчаренко Н. А., Богяну Т. О. Інклюзивна музична освіта: теоретико-аналітичний аспект. Актуальні питання мистецької освіти та виховання. 2019. Вип. 1–2 (13–14). С. 289–293.

Овчаренко Н. А. Інклюзивний потенціал музичної освіти: теоретичний дискурс. Наукові записки. Педагогічні науки. № 182. С. 35–38. URL: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/160 (дата звернення: 24.07.2021).

Поліхроніді А. Г. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2021. 241 с.

Порошенко М. А. Інклюзивна освіта : навч. посіб. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с.

Проворова Є. М. Підготовка учителів музики до роботи в інклюзивному класі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 71, т. 1. С. 160–165.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (зі змінами). Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178–179). C. 10–22.

Саламанкская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями. Всемирная конференция по образованию лиц с особыми потребностями : доступ и качество, (Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г.). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf (дата звернення: 23.07.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Лопатіна, М. Ю. (2021). Основні напрями розвитку інклюзивної музичної освіти в Україні. Імідж сучасного педагога, (5(200), 102–108. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-102-108