Супервізія як технологія післядипломної освіти педагогічних працівників у контексті Концепції «Нова українська школа»

Автор(и)

  • Надія Василівна Любченко Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4247-340X
  • Надія Іванівна Білик Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2344-5347

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-5-13

Ключові слова:

супервізія, супервізорство, педагогічна супервізія, програма супервізії, педагогічний коучинг, менеджмент освіти, професійний розвиток, регіональна школа новаторства, наснаження (емпауермент)

Анотація

Описано сутнісні характеристики супервізії як інструменту професійного розвитку працівників. Обґрунтовано актуальність застосування супервізії в системі освіти дорослих та менеджменті НУШ. Розглянуто відмінності понять «супервізія» і «педагогічний коучинг». Визначено авторську позицію щодо застосування супервізії як однієї з технологій післядипломної освіти педагогів закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». Описано досвід практичного запровадження принципів і технології супервізії в діяльності школи новаторства керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників на всеукраїнському та регіональному рівні. 

Біографії авторів

Надія Василівна Любченко, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри менеджменту освіти та права

Надія Іванівна Білик, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти

Посилання

Архипова С., Гайдук Н., Ставкова С. Теорія і практика неперервної професійної підготовки соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді : монографія. Черкаси : ЧНУ, 2019. 373 с.

Білик Н. І., Любченко Н. В. Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку вчителя в системі підвищення кваліфікації. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 5 (194). С. 41–46. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-5(194)-41-46 URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/215279

Білик Н. І. Модульно-персонологічний підхід до навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти. Імідж сучасного педагога. 2004. № 6. С. 20–27.

Браун А., Боурн А. Супервізор у соціальній роботі: Супервізія догляду в громаді, денних та стаціонарних установах / [пер. з англ. Т. Семигіної]. Київ : Пульсари, 2013. 240 с.

Воронина Л. В., Моисеева Л. В. Супервизия как ведущий метод научного менеджмента в подготовке аспирантов. Педагогическое образование в России. 2014. № 12. С. 36–40.

Грищенко С. Формування професiйної майстерностi у сферi супервiзiї в Канадi. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. Вип. 28, т. 1. С. 228–232.

Деякі питання організації та проведення супервізії. Наказ МОНУ № 1313 від 18 жовтня 2019 р. URL: https://imzo.gov.ua/2019/10/21/nakaz-mon-vid-18-10-2019-1313-deiaki-pytannia-orhanizatsii-ta-provedennia-supervizii/

Житвай С. А. Супервизия как метод сопровождения деятельности педагогов. Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии : сб. ст. по материалам LXV Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2016. № 6 (63). С. 52–58. URL: https://sibac.info/conf/pedagog/lxv/57034.

Жуков А. С. Підготовка професійних супервізорів. Association of supervisors and consultants. URL: http://www.supervis.соm/content/1779286024-publikacii-o-superviziia.

Запорожцева Ю. С. Стратегія супервізії (наставництва) як підтримка професійного розвитку сучасного педагога. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 69, т. 1. С. 70–73.

Іванюк І. Супервізія та інтервізія в школі: дієві засоби від професійного вигорання вчителів. Сучасна школа України. 2018. № 10. С. 40–44.

Івашньова С. В. Супервізія в діяльності освітнього тренера. Психолого-педагогічні науки. 2018. № 3. С. 96–107.

Івашова С. Супервізія як технологія професійного розвитку: результати наукової розвідки. URL: https://sivashnova.blogspot.com/2019/02/blog-post.html.

Ісаченко В. Теоретико-методичні основи використання методу супервізії у закладах соціальної сфери. Соціальна робота та соціальна освіта. 2019. Вип. 2. С. 71–75.

Корнюшина Р. В. Зарубежный опыт социальной работы. Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 2004. 85 с.

Кривоконь Н. І. Поняття наснаження в аспекті психології соціальної роботи. Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2011. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VFr6bFUAAAAJ&hl=en

Любченко Н. В. Формування стратегії розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників на основі кластерного підходу. Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку професіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу : електрон. зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. / за наук. ред. д-ра пед. наук Н. І. Білик. Полтава : ПОІППО, 2018. URL: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/tezi_23.11.2018.pdf.

Наставництво й менторство для вчителів. Як це працює у Фінляндії. URL: https://nus.org.ua/articles/nastavnytstvo-j-mentorstvo-dlya-vchyteliv-yak-tse-pratsyuye-u-finlyandiyi/.

Олексін Ю. П., Якубовська С. С. Педагогічна супервізія як елемент індивідуалізації дуального навчання. Молодий вчений. 2018. № 4.1 (56.1). С. 102–104.

Полтавська регіональна школа керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників. URL: https://sites.google.com/site/novpoltava/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?authuser=0

Пономаренко М. А. Педагогическое супервизорство: генезис понятия и сущность. Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia. Offline Letters). 2012. № 8. URL: http://www.emissia.org/offline/2012/1839.htm.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 45. C. 434. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text.

Про освіту: Закон України. Відомості Верховної Ради. 2017. № 38–39. C. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/988-2016-р

Слозанська Г. Супервізія в соціальній роботі: основні підходи та принципи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2014. Вип. 30. С. 155–159. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_30_58.

Ставкова С. Г. Неперервна професійна підготовка соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Нац. ун-т «Львів. Політехніка». Львів, 2018. 20 с.

Супервізори допомагатимуть педагогам НУШ втілювати ідеї та не вигорати. URL: https://nus.org.ua/news/supervizory-dopomagatymut-pedagogam-nush-vtilyuvaty-ideyi-ta-ne-vygoraty/.

Типове положення про проведення супервізії впровадження Концепції «Нова українська школа» / уклад.: Н. І. Клокар, О. В. Нікулочкіна. Київ, 2018. 6 с. URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/SUPERVIZIYA-POLOZHENN-2.pdf.

Шендеровський К. С. Тактичний менеджмент соціальної служби : посіб. для керівників соціальних служб. Київ, 2011. 222 с.

Maslach C., Leiter M. Understanding the burnout experience recent research and its implications for psychiatry. World psychiatry. 2016. № 15 (2). Р. 103–111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Любченко, Н. В., & Білик, Н. І. (2021). Супервізія як технологія післядипломної освіти педагогічних працівників у контексті Концепції «Нова українська школа» . Імідж сучасного педагога, (5(200), 5–13. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-5-13

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>