Актуальні проблеми визначення рівня розвитку особистості

Автор(и)

  • Сергій Григорович Дудко Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2560-0825
  • Костянтин Жоржович Гуз Інститут педагогіки НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4332-1416
  • Наталія Василівна Кононец ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4384-1198

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-101-105

Ключові слова:

розвиток особистості, Нова українська школа, компетентності, життєстверджувальний образ світу, модель світу, критерії оцінювання, рівень сформованості

Анотація

Розкрито проблеми формування особистості випускника закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО), проаналізовано сутність терміну «особистість», його місце в педагогіці, формування особистості в умовах побудови Нової української школи, стан розробленості у вітчизняній науці критеріїв визначення сформованості предметних і загальних компетентностей в учнів, проведено аналіз педагогічних досліджень щодо формування образу світу школярів, зосереджено увагу на необхідності визначення критеріїв і рівнів сформованості особистості, обґрунтовано зміст формування життєстверджувального образу світу учнів, його місце при визначенні рівня сформованості особистості випускника ЗЗСО.

Біографії авторів

Сергій Григорович Дудко, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та економіки освіти

Костянтин Жоржович Гуз, Інститут педагогіки НАПН України

доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник  відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти

Наталія Василівна Кононец, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

докторка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки та суспільних наук

Посилання

Бібік Н. М. Суперечності процесу запровадження компетентнісного підходу в освітню практику. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: тези доп. І Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 30 вер. 2019 р. Київ : Педагогічна думка, 2019. С. 8–11.

Ващенко Л. С. Про оцінювання рівня сформованості предметних компетентностей школярів. Педагогічний вісник. 2016. № 2. С. 14–17.

Гуз К. Ж., Кононец Н. В. Військово-патріотична підготовка старшокласників у сучасному освітньому просторі. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2021. № 1 (196). С. 79–83. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/.

Гуз К. Ж. Про засоби формування наукової картини світу та образу світу учнів загальноосвітньої школи. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (XXІV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), м. Полтава, 30–31 трав. 2019 р. / за заг. ред. М. В. Гриньової. Полтава : Астрая, 2019. С. 117–118.

Дудко С. Г. Дидактичні засади формування здоров’язбережувального навчального середовища початкової школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09. Тернопіль, 2015. 258 с.

Ільченко В. Р. Компетентнісна модель освітньої галузі як напрям до ефективної та справедливої освіти. Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. пр. / В. Р. Ільченко [гол. ред.]. Полтава : ПОІППО, 2013. Вип. 5. С. 18–24.

Кононец Н., Ільченко О., Мокляк В. Майбутні викладачі, система навчання на основі ресурсів: досвід вищих навчальних закладів міста Полтави, Україна. Турецький Інтернет-журнал дистанційної освіти-TOJDE. 2020. Т. 21, № 3. С. 199–220. URL: https://dergipark.org.tr/en/pub/tojde/issue/55722/762054.

Михайлишин Г. Й. Соціалізація особистості у світоглядній парадигмі освіти. Гілея : науковий вісник. 2012. № 67. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Gileya/2012_67/Gileya67/F55_doc.pdf. (дата звернення: 10.03.2019)

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Київ : Міністерство освіти і науки України, 2016. 40 с.

Про освіту : Закон України від 05 вер. 2017 р. № 2145-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 15.05.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Дудко, С. Г., Гуз, К. Ж., & Кононец, Н. В. (2021). Актуальні проблеми визначення рівня розвитку особистості. Імідж сучасного педагога, (3(198), 101–105. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-101-105

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають