Кваліфікаційні вимоги міжнародної організації цивільної авіації до компетентності викладача авіаційної англійської мови

Автор(и)

  • Ксенія Валентинівна Місайлова Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5444-6823

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-47-51

Ключові слова:

викладач авіаційної англійської мови, кваліфікація викладача, міжнародні вимоги, ІКАО, навчальний процес, міжнародна організація цивільної авіації, пілот, диспетчер, управління повітряним рухом, радіообмін

Анотація

Розглядаються вимоги, висунуті Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) до викладачів, які викладають авіаційну англійську мову пілотам і диспетчерам з управління повітряним рухом у закладах вищої освіти або на базі акредитованих навчальних організацій.

На підставі аналізу законодавчих, нормативно-регульованих документів, керівництв із упровадження стандартів ІКАО в освітній процес країн, які є членами міжнародної організації цивільної авіації, сформовано кваліфікаційний портрет викладача авіаційної англійської мови.

Кваліфікація викладача розглядається за трьома рівнями та концентрується увага не тільки на академічній кваліфікації, а й на наявності досвіду  авіаційної діяльності у викладача, досвіду в галузі адміністративного забезпечення програм навчання мові та на вмінні використовувати технічні засоби навчання та конструювати навчальні матеріали.

Зроблено висновок щодо доцільності та необхідності використання цих вимог для впровадження в систему професійної підготовки викладачів авіаційної англійської мови в закладах вищої освіти України.

The article considers the requirements of the International Civil Aviation Organization (ICAO) for teachers who teach Aviation English to pilots and air traffic controllers in higher education institutions or based on accredited training organizations.

Based on the analysis of legislative, regulatory and regulatory documents, guidelines for the implementation of ICAO standards in the educational process of countries that are members of the International Civil Aviation Organization, a qualifying portrait of a teacher of Aviation English was formed.

Teacher qualifications are considered at three levels, and attention is focused not only on academic qualifications, but also on the teacher's aviation experience, experience in administrative support of language programs and the ability to use technical teaching aids and design teaching materials.

The conclusion on expediency and necessity of the use of these requirements for introduction in the system of professional training of teachers of Aviation English in establishments of higher education of Ukraine is made.

Біографія автора

Ксенія Валентинівна Місайлова, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

аспірантка; завідувачка кафедри авіаційної англійської мови,

Посилання

Васюкович О. М. Аналіз особливостей радіообміну в нестандартних ситуаціях. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : зб. наук. праць. Київ : КДПУ ім. В. Винниченка, 2017 Вип. 11, № 55. С. 118–125.

Васюкович О. М. Використання розмовної англійської мови під час радіообміну у двосторонньому зв’язку «повітря-земля». Проблеми навігації і управління рухом : Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів. Київ : НАУ, 2017. С. 38–40.

Фурсенко Т. М. Вимоги до професійної компетентності викладача лінгвістичних дисциплін у немовному ВНЗ. Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма : Міжвуз. наук.-практ. конф., 30 берез. 2016 р. : електрон. зб. тез конф. Київ : НАУ, 2016. С. 26–29.

Guidelines for Aviation English Training Programs. Cir 323/AN 185: ICAO, 2009. 80 p.

Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements/ ICAO Doc 9835 AN/453: ICAO Second Edition, 2010. 150 p.

Petrashchuk O. Defining Competency and Excellence in Teaching Aviation English. The International Journal for ESP Practitioners. 2017. № 3. P. 7–13.

Petrashchuk O. Defining Competency Qualification of Aviation English Instructor. In A. Borowska, & A. Enright (Eds.), Changing Perspectives on Aviation English Training, Studi@ Naukowe 29: (2) Warsow, 2016. P. 73–79.

References

Vasiukovych, O. M. (2017). Analiz osoblyvostei radioobminu v nestandartnykh sytuatsiiakh [Analysis of radio communication features in non-standard situations]. In Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity [Proceedings. Series: Problems of methods of physical-mathematical and technological education]: zb. nauk. prats (Is. 11, no 55, pp. 118-125). Kyiv: KDPU im. V. Vynnychenka [in Ukrainian].

Vasiukovych, O. (2017). Vykorystannia rozmovnoi anhliiskoi movy pid chas radioobminu u dvostoronnomu zv’iazku «povitria-zemlia» [Use of spoken English during two-way air-to-ground radio communication]. In Problemy navihatsii i upravlinnia rukhom [Problems of navigation and traffic control:]: Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh ta studentiv (pp. 38-40). Kyiv: NAU [in Ukrainian].

Fursenko, T. M. (2016). Vymohy do profesiinoi kompetentnosti vykladacha linhvistychnykh dystsyplin u nemovnomu VNZ [Requirements for the professional competence of a teacher of linguistic disciplines in a non-language university]. In Aktualni problemy formuvannia anhlomovnoi kompetentsii dlia spetsialnykh tsilei: kompetentnisna paradyhma [Actual problems of formation of English-language competence for special purposes: competence paradigm]: Mizhvuz. nauk.-prakt. konf. (pp. 26-29). Kyiv: NAU [in Ukrainian].

Guidelines for Aviation English Training Programs. (2009). Cir 323/AN 185: ICAO.

Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements. (2010). ICAO Doc 9835 AN/453: ICAO Second Edition.

Petrashchuk, O. (2017). Defining Competency and Excellence in Teaching Aviation English. The International Journal for ESP Practitioners, 3, 7-13.

Petrashchuk, O. (2016). Defining Competency Qualification of Aviation English Instructor. In A. Borowska, & A. Enright (Eds.), Changing Perspectives on Aviation English Training (pp. 73-79). Studi@ Naukowe 29: (2) Warsow.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-05

Як цитувати

Місайлова, К. В. (2021). Кваліфікаційні вимоги міжнародної організації цивільної авіації до компетентності викладача авіаційної англійської мови . Імідж сучасного педагога, (2(197), 47–51. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-47-51

Номер

Розділ

КАЛЕЙДОСКОП МОВ