Теоретико-методичні основи проведення занять з диригування в контексті вивчення дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін»

Автор(и)

  • Надія Іванівна Нарожна Київський Національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1760-5391
  • Лариса Вікторівна Остапенко Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5468-4343

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-96-102

Ключові слова:

специфіка музичного навчання; викладач; хорове диригування; навчальний репертуар; форми; методи і прийоми музичного навчання

Анотація

Проблема підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців активно обговорюється вітчизняною педагогічною спільнотою. З огляду на це, запропонована стаття спрямована на обґрунтування теоретико-методичних засад викладання фаху на індивідуальних заняттях у музично-освітніх вишах у процесі вивчення дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін». Методологія дослідження спирається на системно аналітичний і компаративний методи дослідження. Наукова новизна полягає у визначенні теоретико-методичних основ викладання диригування в процесі вивчення дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін» шляхом поєднання соціально-значущих методів і принципів із інтерактивним діалоговим аспектом навчання при використанні інтеграції базових фахових знань і вмінь зі знаннями основ диригентсько-хорової педагогіки.

Біографії авторів

Надія Іванівна Нарожна, Київський Національний університет культури і мистецтв

кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України

Лариса Вікторівна Остапенко, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри музичного мистецтва

Посилання

Борисова Т. В. Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі (цикл вокально-хорових дисциплін) : навч. метод. посіб. Кам’янець-Подільський : Вид. Зволейко Д.Г., 2018. 87 с.

Казачков С. А. Дирижерский аппарат и его постановка : учеб. пособие. Москва : Музыка, 1967. 111 с.

Нарожна Н. І. Методика викладання фахових дисциплін : практикум. Київ : Вид-во Ліра-К, 2017. 151 с.

Овчаренко Н. А. Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності : теорія та методологія : монографія. Кривий Ріг : Вид-ць Р.А. Козлов, 2014. 400 с.

Олексюк О. М., Бондаренко Л. А. Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі : навч. посіб. Київ : Київський у-т ім. Б. Грінченка, 2018. 112 с.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва. Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін : навч. посіб. Київ : Освіта України, 2008. 274 с.

Рудницька О. П. Мистецька освіта в країні : теорія і практика / заг. ред. О. В. Михайличенко, ред. Г. Ю. Ніколаї. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. 255 с.

Соколова О. В. Інтегративний підхід у вивченні мистецьких дисциплін в умовах теоретичної підготовки майбутніх учителів музики і художньої культури. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. 2011. С. 93–96. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/22065/1/Sokolova.pdf

Шевчук С. Вектори підвищення якості професійної підготовки фахівців у сучасних умовах. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 3 (192). С. 5–10.

Щолокова О. П. Філософські засади мистецької освіти. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти : зб. Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. Вип. 7 (12): матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. Гуманістичні орієнтири мистецької освіти, 22-24 квітня 2009р. : до 175-річчя Нац. пед. у-ту ім. М.П. Драгоманова. С. 9–13

Ярова М. В. Деякі аспекти сучасної диригентсько-хорової підготовки вчителів музичного мистецтва. Педагогічний дискурс. 2012. Вип. 12. С. 365–369

References

Borysova, T. V. (2018). Metodyka vykladannia muzychnykh dystsyplin u vyshchii shkoli (tsykl vokalno-khorovykh dystsyplin) [Methods of teaching music disciplines in higher education (vocal and chorus disciplines)]: navch. metod. posib. Kamyanets-Podilskiy: Vyd-ts Zvoleyko D. H [in Ukrainian].

Kazachkov, S. A. (1967). Dirizherskii aparat i ego postanovka [Conductor’s apparatus and its training]: ucheb. posobie. Moskva: Muzica [in Russian].

Narozhna, N. I. (2017). Metodyka vykladannia fakhovykh dystsyplin [Methods of teaching professional disciplines]: practicum. Kyiv: Vyd-vo Lira-K [in Ukrainian].

Ovcharenko, N. A. (2014). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva do vokalno-pedahohichnoi diialnosti: teoriia ta metodolohiia [Professional training of future vocal teachers: theory and methodology]: monography. Kryviy Rih: Vyd-ts R. A. Kozlov [in Ukrainian].

Oleksyuk, O. M., & Bondarenko, L. A. (2018). Metodyka vykladannia muzychnykh dystsyplin u vyshchii shkoli [Methods of teaching music in higher education]: navch. posib. Kyiv: Borys Hrynchenko Kyiv University [in Ukrainian].

Padalka, H. M. (2008). Pedahohika mystetstva. Teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin [Art pedagogy. Theory and methods of teaching art]: navch. posib. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].

Rudnytska, O. P. (2010). Mystetska osvita v kraini : teoriia i praktyka [Art education in Ukraine: theory and practice]. Sumy: SumDPU im. A. S. Makarenka [in Ukrainian].

Sokolova, O. V. (2011). Intehratyvnyi pidkhid u vyvchenni mystetskykh dystsyplin v umovakh teoretychnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv muzyky i khudozhnoi kultury [Integrative approach in art disciplines in theoretical training of future music and art teachers]. Naukovyi chasopys NPU im. M.P. Drahomanova. Seriia 14. Teoriia i metodyka mystetskoi osvity [Scientific journal of M. P. Drahomanov. Series 14: Theory and methods of art education], 14, 93-96 [in Ukrainian].

Shevchuk, S. (2020). Vektory pidvyshchennia yakosti profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv u suchasnykh umovakh [Directions for improvement of the quality of professional training in actual circumstances]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 3 (192), 5-10 [in Ukrainian].

Shcholokova, O. P. (2009). Filosofski zasady mystetskoi osvity [Philosophic bases for art education]. In Naukovyi chasopys NPU im. M.P. Drahomanova. Seriia 14: Teoriia i metodyka mystetskoi osvity [Scientific journal of NPU named after M.P. Dragomanov. Series 14: Theory and methods of art education]: materialy III Mizhnarodnoyi nauk.-prakt. konferentsiyi “Humanistychni oriyentyry mystetskoyi osvity” (pp. 9-13). Kyiv: M. P. Drahomanov National Pedagogic University [in Ukrainian].

Yarova, M. V. (2012). Deiaki aspekty suchasnoi dyryhentsko-khorovoi pidhotovky vchyteliv muzychnoho mystetstva [Several points of contemporary training of chorus conducting teachers]. Pedahohichnyi dyskurs [Pedagogic discourse], 12, 365-369 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-05

Як цитувати

Нарожна, Н. І., & Остапенко, Л. В. (2021). Теоретико-методичні основи проведення занять з диригування в контексті вивчення дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін» . Імідж сучасного педагога, (2(197), 96–102. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-96-102

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають