Особливості політичного дискурсу Ангели Меркель

Автор(и)

  • Олена Володимирівна Дмитренко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9954-7660
  • Олена Миколаївна Шинкаренко Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2141-3915

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-23-27

Ключові слова:

аргументація; вербальні та невербальні засоби; дискурс; лексико-стилістичні особливості; комунікатор; політична промова; політична комунікація; реципієнт

Анотація

Досліджено характерні ознаки політичних промов федерального канцлера Німеччини. З’ясовано, що основні тактики, які використовує у своїх промовах голова німецького уряду це: тактика ототожнення політика з народом, тактика емоційного тиску, протиставления, апеляція до авторитету, тактика посилання на власний досвід. Схарактеризовано риси політичного дискурсу, розглянуто тактики обґрунтування у політичній комунікації. Доведено, що суспільне призначення політичного дискурсу полягає у переконанні громадян у необхідності прийняття правильних рішень або оцінок. Інакше кажучи, мета політичного дискурсу спонукати виборця перейти до активної дії. Для цього політики наводять аргументи і факти, вдаються до різних методів впливу. У статті проаналізовано аргументацію та лексико-стилістичні особливості політичних промов Ангели Меркель. Простежено, що у публічних виступах канцлера ФРН аргументація виражається переважно логічними фактами й емоційними доказами. Наведено приклади метафоричних висловлювань, фразеологічних одиниць і різнопланових повторів як важливих елементів політичних промов пані Меркель.

Біографія автора

Олена Миколаївна Шинкаренко, Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

учителька німецької мови

Посилання

Будаев Э. В., Ворошилова М. Б., Дзюба Е. В., Красильникова Н. А. Современная политическая лингвистика : учеб. пособ. Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2019. 252 с.

Кадлубович Т. І. Співвідношення понять політичного дискурсу та політичної комунікації. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2018. Вип. 1. C. 192–199.

Климанська Л. Д. Соціально-комунікативні технології в політиці: Таємниці політичної «кухні» : монографія. Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2017. 332 с.

Кохтев Н. Н. Основы ораторской речи. Москва : Флинта, 2018. 410 с.

Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. Київ : Світогляд, 2015. 380 с.

Павлуцька В. О. Політичний дискурс: особливості та функції. Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. 2008. Вип. 39. С. 218–221.

Самойлова І. В., Подвойська О. В. Лексичні особливості політичних промов. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Філологічні науки. 2016. Кн. 1. С. 235–238.

Шевченко Л. І., Дергач Д. В., Сизонов Д. Ю. Медіалінгвістика : словник термінів та понять. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2014. 380 с.

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. Волгоград, 2017. 431 с.

Соловей А. С. Политические выступления: типологический и переводческий аспекты. URL: http://visnyk.sumdi.edu.ua./arhiv/2007/1(102_2)37Solovey.pdf (дата звернення: 21.12. 2020 р.).

Тхоровська С. В. Стратегії політичного дискурсу. URL: http://visnyk.sumdi.edu.ua./arhiv/2007/1(1022)10Tckorovska.pdf (дата звернення: 09.12. 2020 р.).

Regierungserklärung der Kanzlerin. URL: https://www.bundesregierung.de.

References

Budaev, E. V., Voroshilova, M. B., Dziuba, E. V., & Krasilnikova, N. A. (2019). Sovremennaia politicheskaia lingvistika [Contemporary political linguistics]: uch. posobie. Ekaterinburg: Ural.gos.ped.un-t [in Russian].

Kadlubovych, T. І. (2018). Spivvidnoshennia poniatj politychnogo dyskursu ta politychnoi komunikatsii [Correlation between the concepts of political discourse and political communication]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnogo upravlinnia pry presydentovi Ukrainy [Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine], 1, 192-199 [in Ukrainian].

Klymanska, L. D. (2017). Sotsialno-komunikatyvni tekhnologii v politytsi: Taemnytsi politychnoi «kukhni» [Socio-communicative technologies in politics: Secrets of political "kitchen"]: monografiia. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnogo universytetu «Lvivska politekhnika» [in Ukrainian].

Kokhtev, N. N. (2018). Osnovy oratorskoi rechi [The basics of public speaking]. Moskva: Flinta [in Russian].

Nagorna, L. P. (2015). Politychna mova i movna polityka: diapason mozhlyvostei politychnoi lingvistyky [Political language and language policy: the range of possibilities of political linguistics]. Kyiv: Svitogljad [in Ukrainian].

Pavlutska, V. O. (2008). Politychnyj dyskurs: osoblyvosti ta funktsii [Political discourse: features and functions]. Visnyk Zhytomyrskogo derzhavnogo universytetu. Filologichni nauky [Bulletin of Zhytomyr State University. Philological sciences], 39, 218-221 [in Ukrainian].

Samojlova, I. V., & Podvoiska, O. V. (2016). Leksychni osoblyvosti politychnykh promov [Lexical features of political speeches]. Naukovi Zapysky [Nizhynskogo derzhavnogo universytetu im. Mykoly Gogolia]. Filologichni nauky [Scientific notes [Nizhyn State University. Nikolai Gogol]. Philological sciences], 1, 235-238 [in Ukrainian].

Shevchenko, L. I., Dergach, D. V., & Sizonov, D. Ju. (2014). Medialingvistyka [Medialinguistics]: slovnyk termiiv ta poniati. Kyiv: VISHCH “Kyivskii universytet” [in Ukrainian].

Sheigal, E. I. (2017). Semiotika politicheskogo diskursa [Semiotics of Political Discourse]. Volgograd [in Russian].

Solovei, A. S. Politicheskie vystupleniia: tipologicheskii i perevodcheskii aspekty [Political speeches: typological and translation aspects]. Retrieved from http://visnyk.sumdi.edu.ua./arhiv/2007/1(102_2)37Solovey.pdf [in Russian].

Tkhorovska, S. V. Strategii politychnogo dyskursu [Strategies of political discourse]. Retrieved from http://visnyk.sumdi.edu.ua./arhiv/2007/1(1022)10Tckorovska.pdf [in Ukrainian].

Regierungserklärung der Kanzlerin. Retrieved from https://www.bundesregierung.de.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-05

Як цитувати

Дмитренко, О. В., & Шинкаренко, О. М. (2021). Особливості політичного дискурсу Ангели Меркель . Імідж сучасного педагога, (2(197), 23–27. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-23-27

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають