Моделювання інноваційного закладу освіти «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр»: концептуальні засади

Автор(и)

  • Ірина Олександрівна Калініченко Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3079-270X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-59-66

Ключові слова:

багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр; моделювання; діти з особливими освітніми потребами; корекційно-розвиткові послуги; реабілітаційні послуги; соціалізація

Анотація

Розглянуто сутність моделювання інноваційного закладу освіти «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» у контексті реалізації його стратегічних цілей. З’ясовано зміст понять «професійна реабілітація», «тренувальна квартира», «фізкультурно-спортивна реабілітація».  Обґрунтовано актуальність побудови організаційної структури закладу освіти: відділення раннього втручання, дошкільне відділення, спеціальна школа, спеціальні класи для дітей з особливими освітніми потребами, пансіон, реабілітаційне відділення, консультативно-інформаційний пункт підтримки інклюзивної освіти, центр літнього оздоровлення та літня школа батьківства, центр надання послуги із застосуванням технології «Тренувальна квартира». Розкрито механізми апробації європейського досвіду застосування технології «Тренувальна квартира», що забезпечить захист прав та інтересів учнів з інвалідністю на самостійне проживання та сприятиме, в майбутньому, ефективному залученню їх до життєдіяльності територіальної громади. Описано технологічний аспект створення інноваційного закладу освіти «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» з урахуванням вимог чинного законодавства та в контексті реалізації  Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки. Окреслено досвід практичного втілення результатів дослідження автора із зазначеної проблематики.

Біографія автора

Ірина Олександрівна Калініченко, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

кандидатка педагогічних наук, завідувачка кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти

Посилання

Дегтяренко Т. М. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління : монографія. Суми : Університетська книга, 2011. 403 с.

Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі : практ. посіб. : пер. з англ. / [Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девід Харві]. Київ : СПД – ФО Парашин І. С., 2010. 296 с.

Калініченко І. О. Моделювання процесу підготовки педагогічних працівників закладів освіти до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 4 (193). С. 74–81. DOI: 10.33272/2522-9729-2020-4(193)-74-81).

URL: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-74-81

Науково-методичний підхід до вдосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників у системі підвищення кваліфікації : електрон. навч.-метод. посіб. / [упор. : І. О. Калініченко, Н. І. Білик]. Полтава : ПОІППО, 2021. 184 с. URL: http://poippo.pl.ua/images/2021/modul-2021_%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf.

Педагогіка інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / уклад. С. П. Миронова. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. 164 с.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр» : проєкт. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-novu-redakciyu-polozhennya-pro-navchalno-reabilitacijnij-centr.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385. Офіційний вісник України. 2014. № 70. С. 1966.

Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2012 р. № 920. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-12#Text.

Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002. URL: http://ru.osvita.ua/legislation/other/2827/

Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу : Розпорядження Кабінету Міністрів країни від від 9 серпня 2017 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80#Text

Про освіту : Закон України. Відомості Верховної Ради. 2017. № 38–39. С. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/988-2016-р.

Про фізичну культуру і спорт : Закон України. Відомості Верховної Ради. 1993. № 3808-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Сілявіна Ю. Організація педагогічної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами в умовах виховного процесу навчально-реабілітаційного центру. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. Переяслав-Хмельницький : ТОВ «Колібрі 2011», 2014. С. 161–163.

Сілявіна Ю. С. Моделювання системи педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03. Київ, 2019. 22 с.

Школа для кожного : навч. посіб. / упоряд. Л. Ю. Байда. Київ, 2015. 60 с. URL: http://ud.org.ua/images/pdf/SchoolForEveryone.pdf .

References

Dehtiarenko, T. M. (2011). Korektsiino-reabilitatsiina diialnist: stratehiia uppravlinia [Correctional and rehabilitation activities: management strategy]: monohrafiia. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].

Lorman, Tim, Deppeler, Dzhoan, & Kharvi, Devid. (2010). Inkliuzyvna osvita. Pidtrymka rozmaittia u klasi [Inclusive education. Support for diversity in the classroom]: prakt. posib. Kyiv: SPD – FO Parashyn I. S. [in Ukrainian].

Kalinichenko, I. O. (2020). Modeliuvannia protsesu pidhotovky pedahohichnykh pratsivnykiv zakladiv osvity do roboty v umovakh inkliuzyvnoho osvitnoho seredovyshcha [Modeling the process of training teachers of educational institutions to work in an inclusive educational environment]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 4 (193), 74-81. DOI: 10.33272/2522-9729-2020-4(193)-74-81). Retrieved from https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-74-81 [in Ukrainian].

Kalinichenko, I. O., Bilyk, N. I. (Comps.). (2021). Naukovo-metodychnyi pidkhid do vdoskonalennia pedahohichnoi maisternosti pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pidvyshchennia kvalifikatsii [Scientific and methodological approach to improving the pedagogical skills of teachers in the system of advanced training]: elektron. navch.-metod. posib. Poltava: POIPPO. Retrieved from http://poippo.pl.ua/images/2021/modul-2021_%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf [in Ukrainian].

Myronova, S. P. (Comp.). (2016). Pedahohika inkliuzyvnoi osvity [Pedagogy of inclusive education]: navch.-metod. posib. Kam’ianets-Podilskyi: Kam’ianets-Podilskyi nats. un-t im. Ivana Ohiienka [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 bereznia 2019 r. № 221 «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro spetsialnu shkolu ta Polozhennia pro navchalno-reabilitatsiinyi tsentr» [On amendments to the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 6, 2019 № 221 "On approval of the Regulations on the special school and the Regulations on the training and rehabilitation center"]: proiekt. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-novu-redakciyu-polozhennya-pro-navchalno-reabilitacijnij-centr [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku [On approval of the State Strategy for Regional Development until 2020] (2014): Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 serpnia 2014 r. № 385. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Gazette of Ukraine], 70, 1966 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro navchalno-reabilitatsiinyi tsentr [On approval of the Regulations on the training and rehabilitation center]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 serpnia 2012 r. № 920. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-12#Text [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity [On the National Doctrine of Education Development]: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17 kvitnia 2002 roku №347/2002. Retrieved from http://ru.osvita.ua/legislation/other/2827/ [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu stratehiiu reformuvannia systemy instytutsiinoho dohliadu ta vykhovannia ditei na 2017–2026 roky ta plan zakhodiv z realizatsii yii I etapu [On the National Strategy for Reforming the System of Institutional Care and Upbringing of Children for 2017–2026 and the Action Plan for the Implementation of its First Stage]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv krainy vid vid 9 serpnia 2017 r. № 526-r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro osvitu [About education] (2017): Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady [Information of the Verkhovna Rada], 38-39, 380. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu [On complete general secondary education]: Zakon Ukrainy vid 16.01.2020 № 463. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity «Nova ukrainska shkola» na period do 2029 roku [On approval of the Concept of implementation of the state policy in the field of reforming of general secondary education "New Ukrainian school" for the period till 2029]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 hrudnia 2016 r. № 988-r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/988-2016-r [in Ukrainian].

Pro fizychnu kulturu i sport [About physical culture and sports] (1993): Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady [Information of the Verkhovna Rada], № 3808-XII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Siliavina, Yu. (2014). Orhanizatsiia pedahohichnoi reabilitatsii ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v umovakh vykhovnoho protsesu navchalno-reabilitatsiinoho tsentru [Organization of pedagogical rehabilitation of children with special educational needs in the conditions of educational process of the educational and rehabilitation center]. In Problemy ta perspektyvy rozvytku nauky na pochatku tretoho tysiacholittia u krainakh SND [Problems and prospects of science development at the beginning of the third millennium in the CIS countries]: materialy XX Mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konf. (pp. 161-163). Pereiaslav-Khmelnytskyi: TOV «Kolibri 2011» [in Ukrainian].

Siliavina, Yu. S. (2019). Modeliuvannia systemy pedahohichnoi reabilitatsii vykhovantsiv z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v umovakh navchalno-reabilitatsiinoho tsentru [Modeling of the system of pedagogical rehabilitation of pupils with special educational needs in the conditions of the educational and rehabilitation center]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Baida, L. Yu. (Comp.). (2015). Shkola dlia kozhnoho [School for everyone]: navch. posib. Kyiv. Retrieved from http://ud.org.ua/images/pdf/SchoolForEveryone.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-05

Як цитувати

Калініченко, І. О. (2021). Моделювання інноваційного закладу освіти «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр»: концептуальні засади . Імідж сучасного педагога, (2(197), 59–66. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-59-66

Номер

Розділ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА