Критерії, показники та індикатори моніторингу, експертизи та оцінювання якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти

Автор(и)

  • Ганна Володимирівна Зварич ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Тернопільська обласна державна адміністрація, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4120-5729

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-14-20

Ключові слова:

моніторинг освітнього процесу, якість освітянських послуг, управління освітнім процесом, принципи організації, особливості побудови освітнього процесу

Анотація

Досліджуються теоретичні і практичні засади моніторингу якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти. Проаналізовано критерії й показники, які мають застосовуватися для моніторингу якості освіти й ефективного управління освітнім процесом у сучасних умовах. Розкрито сутність поняття моніторингу якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти. Узагальнено досвід його створення та функціонування. У статті обґрунтовано потребу в нових підходах до управління освітнім процесом, контролю за його якістю у контексті християнських цінностей і цілей освітнього закладу.

Біографія автора

Ганна Володимирівна Зварич, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Тернопільська обласна державна адміністрація

аспірантка; заступниця начальника управління освіти і науки

Посилання

Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи : колект. монографія / Г. В. Єльникова; Т. А. Борова, О. М. Касьянова, Г. А. Полякова та ін. ; за заг ред. Г. В. Єльникової. Чернівці : Технодрук, 2009. 572 с.

Аналітична доповідь про стан моніторингу якості освіти в Україні / МБО «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти» ; [І. І. Бабин, Л. М. Гриневич, І. Л. Лікарчук та ін.] ; за заг. ред. І. Л. Лікарчука. Київ ; Харків : Факт, 2011. 96 с.

Белкин А. Основы возрастной педагогики : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед. Москва : Академия, 2000.

Біблія / пер. І. Огієнко. ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія». 2014. 1360 с.

Білик Н. І. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : монографія. Полтава : АСМІ, 2015. 461 с.

Гречаник О. Є., Григораш В. В. Організація внутрішнього аудиту в закладі загальної середньої освіти : монографія. Харків : Основа, 2019. 144 с.

Зварич Г. Критерії моніторингу освітнього процесу та досвід управління його якістю у християнській школі для дівчат. Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки. 2019. Вип. 9 (38). С. 49–62.

Касьянова О. М. Експертиза регіональної системи освіти на засадах сталого розвитку. Теорія та методика управління освітою. 2010. № 3. С. 1–12. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/3/10kaspsd.pdf.

Кулик О. Є. Вибір системи індикаторів для оцінки якості надання освітніх послуг навчальними закладами. Scientific Journal «ScienceRise». Серія: Педагогічні науки. 2015. № 7/1 (12). С. 47–53.

Лебедєв О. Теоретична модель управління якістю освіти. Освіта.ua. URL: http://osvita.ua/school/manage/1402/.

Лукіна Т. О. Вимірювання й управління якістю освіти : навч.-метод. матеріали. Київ : Експрес-об’ява, 2007. 50 с.

Лунячек В. Е. Якість освіти в Україні: проблеми становлення. Управління школою. 2008. № 16. С. 1725.

Майоров А. Н. Мониторинг в образовании. Москва : Интеллект-Центр, 2005. 424 с.

Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу : посіб. /авт. : О. І. Ляшенко, Т. О. Лукіна, І. Є. Булах, М. Р. Мруга. Київ : Педагогічна думка, 2012. 160 с.

Національна доктрина розвитку освіти. URL: http://http://osvita.ua/legislation/other/2827/ (дата звернення: 20.05.2018).

Пасічник Н. Моніторинг якості освіти як комплексне оцінювання освітнього процесу. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки / [Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. 2013. Вип. 121 (1). С. 50–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_121(1)__14.

Проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників: система управління якістю в ПОІППО : зб. матер. СУЯ відповідно до вимог ДСТУ «ISO 9001-2001» / упор. Н. І. Білик. Полтава : ПОІППО, 2010. 302 с.

Савченко О. Я. Управління якістю шкільної освіти у контексті державної освітньої політики. Моделі інноваційного розвитку школи : матеріали наук.-практ. конфер., м. Киів, 25–30 жовтня 2009 року. Київ : Арт Економі, 2010. С. 15.

References

Yelnykova, H. V. (Ed.). (2009). Adaptyvne upravlinnia: sutnist, kharakterystyka, monitorynhovi systemy [Adaptive management: essence, characteristics, monitoring systems]: kolekt. monohrafiia. Chernivtsi: Tekhnodruk [in Ukrainian].

Likarchuk, I. L. (Ed.). (2011). Analitychna dopovid pro stan monitorynhu yakosti osvity v Ukraini [Analytical report on the state of monitoring the quality of education in Ukraine]. Kyiv; Kharkiv: Fakt [in Ukrainian].

Belkyn, A. (2000). Osnovy vozrastnoi pedagogiki [Foundations of age pedagogy]: ucheb. posob. dlia stud. vыssh. ped. ucheb. zaved. Moskva: Akademia [in Russian].

Ohiienko, I. (Ed.). (2014). Bibliia [The Bible]. VBF “Skhidnoievropeiska humanitarna misiia” [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2015). Upravlinnia adaptyvno-pedahohichnym proektuvanniam rehionalnykh osvitnikh system pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv [Management of adaptive-pedagogical design of regional educational systems of advanced training of pedagogical workers]: monohrafiia. Poltava: ASMI [in Ukrainian].

Hrechanyk, O. Ye., & Hryhorash, V. V. (2019). Orhanizatsiia vnutrishnoho audytu v zakladi zahalnoi serednoi osvity [Organization of internal audit in general secondary education]: monohrafiia. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Zvarych, H. (2019). Kryterii monitorynhu osvitnoho protsesu ta dosvid upravlinnia yoho yakistiu u khrystyianskii shkoli dlia divchat [Criteria for monitoring the educational process and experience in managing its quality in a Christian school for girls]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. Seriia: Pedahohichni nauky [Bulletin of postgraduate education. Series: Pedagogical sciences], 9 (38), 49-62 [in Ukrainian].

Kasianova, O. M. (2010). Ekspertyza rehionalnoi systemy osvity na zasadakh staloho rozvytku [Examination of the regional education system on the basis of sustainable development]. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu [Theory and methods of education management], 3, 1-12. Retrieved from http://tme.umo.edu.ua/docs/3/10kaspsd.pdf [in Ukrainian].

Kulyk, O. Ye. (2015). Vybir systemy indykatoriv dlia otsinky yakosti nadannia osvitnikh posluh navchalnymy zakladamy [Selection of a system of indicators to assess the quality of educational services provided by educational institutions]. Scientific Journal «ScienceRise». Seriia: Pedahohichni nauky, 7/1 (12), 47-53 [in Ukrainian].

Lebediev, O. Teoretychna model upravlinnia yakistiu osvity [Theoretical model of education quality management]. Osvita.ua. Retrieved from http://osvita.ua/school/manage/1402/ [in Ukrainian].

Lukina, T. O. (2007). Vymiriuvannia y upravlinnia yakistiu osvity [Measuring and managing the quality of education]: navch.-metod. materialy. Kyiv: Ekspres-ob’iava [in Ukrainian].

Luniachek, V. E. (2008). Yakist osvity v Ukraini: problemy stanovlennia [Quality of education in Ukraine: problems of formation]. Upravlinnia shkoloiu [School management], 16, 17-25 [in Ukrainian].

Maiorov, A. N. (2005). Monitoring v obrazovanii [Monitoring in education]. Moskva: Yntellekt-Tsentr [in Russian].

Liashenko, O. I., Lukina, T. O., Bulakh, I. Ye., & Mruha, M. R. (2012). Metodyka i tekhnolohii otsiniuvannia diialnosti zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Methods and technologies for evaluating the activities of a secondary school]: posib. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Natsionalna doktryna rozvytku osvity [National doctrine of education development]. Retrieved from http://http://osvita.ua/legislation/other/2827/ [in Ukrainian].

Pasichnyk, N. (2013). Monitorynh yakosti osvity yak kompleksne otsiniuvannia osvitnoho protsesu [Monitoring the quality of education as a comprehensive assessment of the educational process]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky [Proceedings. Series: Pedagogical sciences], 121 (1), 50-55. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_121(1)__14 [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (Comp.). (2010). Proektuvannia rehionalnykh osvitnikh system pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv: systema upravlinnia yakistiu v POIPPO [Design of regional educational systems for professional development of teachers: quality management system in POIPPO]: zb. mater. SUIa vidpovidno do vymoh DSTU “ISO 9001-2001”. Poltava: POIPPO [in Ukrainian].

Savchenko, O. Ya. (2010). Upravlinnia yakistiu shkilnoi osvity u konteksti derzhavnoi osvitnoi polityky [Management of school education quality in the context of state educational policy]. In Modeli innovatsiinoho rozvytku shkoly [Models of innovative school development]: materialy nauk.-prakt. konfer. (p. 15). Kyiv: Art Ekonomi [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-08

Як цитувати

Зварич, Г. В. (2020). Критерії, показники та індикатори моніторингу, експертизи та оцінювання якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти. Імідж сучасного педагога, (5(194), 14–20. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-14-20

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ