Аналіз нормативно-правової бази систем забезпечення підручниками шкільної освіти Фінляндії та України

Автор(и)

  • Олена Олександрівна Гаврилишена Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4444-8520

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-25-31

Ключові слова:

друковані шкільні підручники, шкільна освіта, система забезпечення підручниками шкільної освіти, освітня політика Фінляндії, децентралізація освіти, Україна, Фінляндія

Анотація

На основі системного аналізу нормативно-правової бази та сучасної практики систем забезпечення підручниками шкільної освіти Фінляндії та України узагальнено досвід та окреслено перспективи його запровадження в Україні. Розкрито поняття «система забезпечення підручниками». Обґрунтовано, що соціальна політика є дієвим інструментом позитивного впливу держави на систему забезпечення підручниками шкільної освіти Фінляндії. Доведено, що позитивно на систему шкільної освіти впливають принципи неперервності й безкоштовності освіти у поєднанні з децентралізацією на центральному, регіональному, місцевому рівнях. Зроблено висновок, що нормативно-правова база системи забезпечення підручниками шкільної освіти у Фінляндії необтяжлива, чітко налагоджена. Проаналізовані основні законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують систему забезпечення підручниками шкільної освіти в Україні, дали змогу виявити надмірну централізацію, адміністративно-директивний, занадто регульований і контрольований процес із боку держави, що призводить до негативних наслідків. Наголошено на важливості вивчення та адаптації фінського досвіду в контексті реформування системи загальної середньої освіти в Україні.

Біографія автора

Олена Олександрівна Гаврилишена, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ

кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця відділу науково-методичного забезпечення видання навчальної літератури

Посилання

Андрущенко В. Ідеологічні засади сучасного законотворення в галузі освіти. Вища освіта України. 2016. № 1. С. 5–9.

Бутник О. О. Аналіз моделей соціальної політики в країнах з розвинутими ринковими відносинами: досвід для України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/33.pdf.

Бутова В. О. Становлення системи забезпечення якості шкільної освіти у Фінляндії. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2011. № 2 (12). С. 125–135.

Гаврилишена О. О. Вплив децентралізаційних процесів реформування освіти на систему забезпечення підручниками шкіл Фінляндії. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 52. С. 116–122. URL: https://confscience.webnode.com.ua/.

Гаврилишена О. О. Нормативно-правова база системи забезпечення підручниками шкільної освіти у Фінляндії. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнар. наук-практ. конф. Київ, 2019. С. 100–102.

Гриневич Л. М. Поняття «освіта», «розвиток освіти», «освітня політика» в сучасному науковому дискурсі. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2015. Вип. 1–2. С. 14–19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2015_1-2_4.

Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. № 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-%D0%BF.

Забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США : кол. монографія / Л. Л. Волинець, А. П. Джурило, Г. С. Єгоров, Н. М. Лавриченко, О. І. Локшина, та ін. ; за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2015. 256 с.

Карташов Є. Г. Децентралізаційна реформа в Україні у контексті європейської інтеграції : монографія. Київ : Освіта України, 2018. 250 с.

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Кремень В. Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін. Європейські педагогічні студії. 2015. Вип. 5–6. С. 12–21.

Линкола Т. Система местного самоуправления в Финляндии: современные вызовы. Бюджет. 2010. № 1. С. 88–92.

Огнев’юк В. О. Український учитель. Крок на зустріч. Директор школи, ліцею, гімназії. 2018. № 2. С. 16–26.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 04.11.2018 р. № 3792-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей : Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.01.2007 р. № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0077-07#Text.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. № 284. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/284-2018-%D0%BF.

Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. № 41. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/41-2019-%D0%BF.

Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України : Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 р. № 537, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.07.2008 р. за № 628/15319. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0628-08.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Про повну загальну середню освіту : Закон України від 13.07.2020 р. № 764-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text/.

Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/paran74.

Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту “Фінська підтримка реформи української школи” : Закон України від 03.07.2018 р. № 2485-VIII. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2485-19.

Про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи» : Угода між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки. № 246_001-18. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246_001-18.

Пушкарьова Т. Особливості функціонування і розвитку фінської системи освіти. Початкова школа. 2013. № 2. С. 60–63.

Сисоєва С. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Нац. акад. пед. наук України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Рівне : Овід, 2012. 351 с.

Тэйлор А. О реформе системы образования в Финляндии. Проблемы управления в социальных системах. 2013. Т. 5, № 8. С. 132–133.

Constitution of Finland's of 1999 with Amendments through 2011. Subsequently amended. [Online]. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Finland_2011.pdf?lang=en.

Education reform in Finland and the comprehensive school system. [Online]. URL: https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/education-policy-in-finland/.

Sahlberg P. A short history of educational reform in Finland. April 2009. [Online]. URL: file:///C:/Users/admin/Downloads/AshorthistoryofeducationalreforminFinland.pdf.

The Basic Education Act 628/1998 Amendments up to 1136/2010. [Online]. URL: https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1998/en19980628.pdf.

References

Andrushchenko, V. (2016). Ideolohichni zasady suchasnoho zakonotvorennia v haluzi osvity [Ideological principles of modern legislation in the field of education]. Vyshcha osvita Ukrainy [Higher education in Ukraine], 1, 5-9 [in Ukrainian].

Butnyk, O. O. (2018). Analiz modelei sotsialnoi polityky v krainakh z rozvynutymy rynkovymy vidnosynamy: dosvid dlia Ukrainy [Analysis of social policy models in countries with developed market relations: experience for Ukraine]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok [Public administration: improvement and development]. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/33.pdf [in Ukrainian].

Butova, V. O. (2011). Stanovlennia systemy zabezpechennia yakosti shkilnoi osvity u Finliandii [Establishment of a quality assurance system for school education in Finland]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 2 (12), 125-135 [in Ukrainian].

Havrylyshena, O. O. (2019). Vplyv detsentralizatsiinykh protsesiv reformuvannia osvity na systemu zabezpechennia pidruchnykamy shkil Finliandii [The impact of decentralization processes on education reform on the Finnish school textbook supply system]. In Vitchyzniana nauka na zlami epokh: problemy ta perspektyvy rozvytku [Domestic science at the turn of the epochs: problems and prospects of development]: materialy Vseukrainskoi nauk.-prakt. internet-konf. (Is. 52, pp. 116-122). Pereiaslav-Khmelnytskyi. Retrieved from https://confscience.webnode.com.ua/ [in Ukrainian].

Havrylyshena, O. O. (2019). Normatyvno-pravova baza systemy zabezpechennia pidruchnykamy shkilnoi osvity u Finliandii [Regulatory framework for the textbook provision system in Finland]. In Pedahohichna komparatyvistyka i mizhnarodna osvita – 2019: internatsionalizatsiia ta intehratsiia v osviti v umovakh hlobalizatsii [Pedagogical Comparative Studies and International Education – 2019: Internationalization and Integration in Education in the Context of Globalization]: materialy III Mizhnarodnoi nauk-prakt. konferentsii (pp. 100-102). Kyiv [in Ukrainian].

Hrynevych, L. M. (2015). Poniattia “osvita”, “rozvytok osvity”, “osvitnia polityka” v suchasnomu naukovomu dyskursi [The concept of "education", "development of education", "educational policy" in modern scientific discourse]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka [Continuing professional education: theory and practice], 1/2, 14-19. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2015_1-2_4 [in Ukrainian].

Deiaki pytannia nadannia osvitnoi subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam [Some issues of providing an educational subvention from the state budget to local budgets]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.01.2015. № 6. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-%D0%BF [in Ukrainian].

Lokshynoi, O. I. (Ed.). (2015). Zabezpechennia yakosti zahalnoi serednoi osvity u providnykh krainakh Yevropy ta SShA [Ensuring the quality of general secondary education in the leading countries of Europe and the United States]: kol. mon. Kyiv. Instytut pedahohiky NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Kartashov, Ye. H. (2018). Detsentralizatsiina reforma v Ukraini u konteksti yevropeiskoi intehratsii [Decentralization reform in Ukraine in the context of European integration]: monohrafiia. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine], pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (2015). Problemy yakosti ukrainskoi osvity v konteksti suchasnykh tsyvilizatsiinykh zmin [Problems of quality of Ukrainian education in the context of modern civilization changes]. Yevropeiski pedahohichni studii [European pedagogical studies], 5/6, 12-21 [in Ukrainian].

Lynkola, T. (2010). Systema mestnoho samoupravlenyia v Fynliandyy: sovremennye vyzovy [Local self-government system in Finland: modern challenges]. Biudzhet [Budget], 1, 88-92 [in Russian].

Ohneviuk, V. O. (2018). Ukrainskyi uchytel. Krok na zustrich [Ukrainian teacher. Step to the meeting]. Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii [Director of school, lyceum, gymnasium], 2, 16-26 [in Ukrainian].

Pro avtorske pravo i sumizhni prava [About copyright and related rights]: Zakon Ukrainy vid 04.11.2018. № 3792-XII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Derzhavnykh sanitarnykh norm i pravyl “Hihiienichni vymohy do drukovanoi produktsii dlia ditei” [About the statement of the State sanitary norms and rules “Hygienic requirements to printed matter for children”]: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 01.01.2007. № 13. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0077-07#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku vykorystannia koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu biudzheti dlia zdiisnennia metodychnoho ta materialno-tekhnichnoho zabezpechennia diialnosti navchalnykh zakladiv, zabezpechennia diialnosti ekspertnykh rad z pytan provedennia ekspertyzy dysertatsii [About the statement of the Order of use of the means provided in the state budget for implementation of methodical and logistical support of activity of educational institutions, maintenance of activity of expert councils concerning carrying out examination of dissertations]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.04.2018. № 284. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/284-2018-%D0%BF [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku zabezpechennia pidruchnykamy ta posibnykamy zdobuvachiv povnoi zahalnoi serednoi osvity i pedahohichnykh pratsivnykiv [About the statement of the Order of providing with textbooks and manuals of applicants of full general secondary education and pedagogical workers]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.01.2019. № 41. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/41-2019-%D0%BF [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia navchalnii literaturi, zasobam navchannia i navchalnomu obladnanniu hryfiv ta svidotstv Ministerstva osvity i nauky Ukrainy [About the statement of the Order of granting to the educational literature, means of training and the educational equipment of vultures and certificates of the Ministry of Education and Science of Ukraine]: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 17.06.2008. № 537, zareiestrovanoho v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 10.07.2008 r. za № 628/15319. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0628-08 [in Ukrainian].

Pro osvitu [About education]: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017. № 2145-VIII. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu [About full general secondary education]: Zakon Ukrainy vid 13.07.2020 r. № 764-IX. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text/ [in Ukrainian].

Pro publichni zakupivli [About public procurement]: Zakon Ukrainy vid 25.12.2015. № 922-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/paran74 [in Ukrainian].

Pro ratyfikatsiiu Uhody mizh uriadom Ukrainy ta uriadom Finliandskoi Respubliky pro realizatsiiu proektu “Finska pidtrymka reformy ukrainskoi shkoly” [On ratification of the Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the Republic of Finland on the implementation of the project “Finnish support for the reform of the Ukrainian school”]: Zakon Ukrainy vid 03.07.2018. № 2485-VIII. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2485-19 [in Ukrainian].

Pro realizatsiiu proektu “Finska pidtrymka reformy ukrainskoi shkoly” [About the implementation of the project "Finnish support for the reform of the Ukrainian school"]: Uhoda mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Finliandskoi Respubliky. № 246_001-18. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246_001-18 [in Ukrainian].

Pushkarova, T. (2013). Osoblyvosti funktsionuvannia i rozvytku finskoi systemy osvity [Features of the functioning and development of the Finnish education system]. Pochatkova shkola [Elementary School], 2, 60-63 [in Ukrainian].

Sysoieva, S. (2012). Osvitni systemy krain Yevropeiskoho Soiuzu : zahalna kharakterystyka [Educational systems of the European Union: general characteristics]: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. / Nats. akad. ped. nauk Ukrainy, Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka. Rivne: Ovid [in Ukrainian].

Teilor, A. (2013). O reforme systemy obrazovanyia v Fynliandyy [About the reform of the education system in Finland]. Problemy upravleniia v sotcialnykh sistemakh [Management problems in social systems], 5, 8, 132-133 [in Russian].

Constitution of Finland's of 1999 with Amendments through 2011. Subsequently amended. [Online]. Retrieved from https://www.constituteproject.org/constitution/Finland_2011.pdf?lang=en.

Education reform in Finland and the comprehensive school system. [Online]. Retrieved from https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/education-policy-in-finland/.

Sahlberg, P. (2009). A short history of educational reform in Finland. [Online] Retrieved from file:///C:/Users/admin/Downloads/AshorthistoryofeducationalreforminFinland.pdf.

The Basic Education Act 628/1998 Amendments up to 1136/2010. [Online]. Retrieved from https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1998/en19980628.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-08

Як цитувати

Гаврилишена, О. О. (2020). Аналіз нормативно-правової бази систем забезпечення підручниками шкільної освіти Фінляндії та України. Імідж сучасного педагога, (5(194), 25–31. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-25-31

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН