Передумови становлення художньо-промислової освіти в Єлисаветграді (нині – м. Кропивницький) у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-58-61

Ключові слова:

завод «Ельворті», ремісничо-грамотне училище, «Товариство поширення грамотності і ремесел», Вечірні рисувальні і креслярські класи, художники-педагоги, дизайн, ремісники, промисловість

Анотація

Окреслено головні передумови становлення художньо-промислової освіти Єлисаветграді в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., серед яких визначальним був фактор розвитку міста, як важливого промислового центру на півдні України. На той час тут було створено одне з найбільших у Херсонській губернії підприємство з виготовлення сільськогосподарської техніки «Ельворті», де було успішно впроваджено елементи художньо-промислової освіти для його робітників. Водночас соціально-економічний розвиток Єлисаветграда, збільшення численності населення також сприяло розширенню мережі навчальних осередків. Почали формуватися і профільні професійні навчальні заклади для підготовки великої кількості кваліфікованих фахівців, яких потребувала промисловість, що стрімко розвивалася. Зростала потреба в підготовлених майстрах-рисувальниках, креслярах для багатьох галузей. Турботу про створення спеціалізованих мистецьких закладів проявляли земські установи, приватні особи та саме суспільство. Розглянуто внесок «Товариства поширення грамотності і ремесел» у становленні художньо-промислової освіти в краї та його роль у соціокультурному розвитку міста. Визначено, що у Єлисаветграді головним осередком художньо-промислової освіти стали Вечірні рисувальні і креслярські класи, які діяли при Єлисаветградському земському реальному училищі.

Біографія автора

Ірина Олександрівна Гулейкова, Музей книги і друкарства України

завідувачка науково-дослідного відділу з історії книги та друкарства Х-ХХІ ст.

Посилання

Бойчук О. Промисловий дизайн в Україні: оптимістичне минуле, невизначене майбутнє. Мистецтвознавство України . К., 2009. Вип. 10. С. 215-222.

Елисаветградское ремесленно-грамотное училище. Отчеты о состоянии училища за 1878–1897 гг. Державний архів Кіровоградської області. Ф. 61. Оп. 1. Спр. 4. 112 арк.

Звенігородська Ю. В. Традиції художньо-промислової освіти в Харкові. Дизайн, дизайн-освіта. 2011. № 14. С. 13–17.

Золотой век художественных объединений в России и СССР/Сост.: Д. Я. Северюхин, О. Л. Лейкинд. СПб., 1992. 600 с.

Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. Кіровоградська область / редкол. тома: Сиволап Д. С. (голова) [та ін.]. Київ : Голов. ред. Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1974. 816 c.

Микулин А. А. Фабрично-заводская и ремесленная промышленность Одесскогo градоначальства Xерсонской губернии Николаевского военного губернаторства. Одесса, 1897. 276 с.

Мартиненко Н. Особливості впливу Д. Г. Дерла на становлення індустріального дизайну в контексті розвитку художньо-промислової освіти Великобританії 1900–1930 років. Дизайн, дизайн-освіта. 2012. № 8. С. 32–36.

Мільчевич С. І. До питання про особливості становлення і розвиток художньо-промислової освіти на Закарпатті в другій половині ХІХ – початку ХХ століття. Вісник ХДАДМ. Х., 2005. № 1. С. 114–122.

На выставке. Голос Юга. 1913. 19 мая. 4 с.

Оршанський Л., Силко Р. Готфрід Земпер та художньо-промислова освіта Західної Європи й України : монографія. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка., 2016. 281 с.

Отчеты о состоянии училища : 1 сентября 1896 г. – 14 мая 1901 г. Державний архів Кіровоградської області. Ф. 60. Оп. 1. Спр. 130. 311 арк.

Рябков П. З. Краткий исторический очерк Елисаветградского общества распространения грамотности и ремесел. 1873–1898 г. Елисаветград : Паровая Лито-Типография М. А. Гольденберга., 1899. 42 с.

Силко Р. М. Розвиток методики прикладного мистецтва Готфрідом Земпером у художньо-промислових школах Західної Європи (друга половина ХIХ століття) : автореф. … канд. пед. наук : 05.01.03. К., 2002. 23 с.

Синишин Л. Художньо-промислова освіта Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття: періодизація розвитку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 4, 348-360. [Електронний ресурс]. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_4_33 (дата звернення: 09.09.2020)

Систематический свод постановлений Елисаветградского Уездного Земского Собрания 1888–1895 гг. / сост. Е. И. Борисов. Елисаветград : Тип. А. Гольденберга, 1895. 897 с.

Тягур В. Розвиток професійної художньо-промислової освіти в Німеччині (перша половина XX ст.) : автореф. дис. … канд. пед. Наук : 13.00.02. Київ, 2013. 22 с

Цісарук В. Ю. Особливості становлення системи художньо-промислової освіти на території правобережної України (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.) [Електронний ресурс]. URL: http://nv-kogpi.ucoz.ua/vupysk5/ Tsisaruk.pdf (дата звернення: 09.09.2020)

Шмагало Р. Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ століття: структурування, методологія, художні позиції. Львів : Українські технології, 2005. 528 с.

Энциклопедический словарь Издательства Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрона. СПб., 1903. Т.74. С.768.

References

Boichuk, O. (2009) Promyslovyi dyzain v Ukraini: optymistychne mynule, nevyznachene maibutnie [Industrial design in Ukraine: an optimistic past, an uncertain future]. Mystetstvoznavstvo Ukrainy [Art History of Ukraine]. 10, 215–222 [in Ukraine].

Elisavetgradskoe remeslenno-gramotnoe uchilishhe. Otchety o sostojanii uchilishha za 1878–1897 gg. [Elisavetgrad’s literacy and crafts vocational school. Reports on the state of the school for 1878–1897]. Derzhavnyi arkhiv Kirovohradskoi oblasti [State Archives of Kirovohrad Region]. F. 61, op. 1, d. 4. 112 a [in Russian].

Zvenihorodska, Y. V. (2011) Tradytsii khudozhno-promyslovoi osvity v Kharkovi [Traditions of art and industrial education in Kharkiv]. Dyzain, dyzain-osvita [Design, design education]. 14, 13–17 [in Ukraine].

Severjuhin, D. Ja., Lejkind, O. L. (Ed.). (1992) Zolotoj vek hudozhestvennyh obyedinenij v Rossii i SSSR [The Golden Age of Artistic Associations in Russia and the USSR]. SPb. [in Russian].

Istoriia mist i sil Ukrainskoi RSR. (1972). [V 26 t.]. Kirovohradska oblast [History of towns and villages of the Ukrainian SSR: in 26 volumes. Kirovohrad region]. K.: Holovna redaktsiia URE AN URSR [in Ukrainian].

Mikulin, A. A. (1897) Fabrichno-zavodskaja i remeslennaja promyshlennost' Odesskogo gradonachal'stva Khersonskoj gubernii Nikolaevskogo voennogo gubernatorstva [Factory and handicraft industry of the Odessa city administration of the Kherson province of the Nikolaev military governorate]. Odessa [in Russian].

Martynenko, N. (2012) Osoblyvosti vplyvu D. H. Derla na stanovlennia industrialnoho dyzainu v konteksti rozvytku khudozhno-promyslovoi osvity Velykobrytanii 1900–1930 rokiv [Peculiarities of DG Derl's influence on the formation of industrial design in the context of the development of art and industrial education in Great Britain in 1900–1930.]. Dyzain, dyzain-osvita [Design, design education]. 8, 32–36 [in Ukraine].

Milchevych, S. I. (2005) Do pytannia pro osoblyvosti stanovlennia i rozvytok khudozhno-promyslovoi osvity na Zakarpatti v druhii polovyni XIX – pochatku XX stolittia [On the question of the peculiarities of the formation and development of art and industrial education in Transcarpathia in the second half of the XIX – early XX century]. Visnyk KhDADM [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts. Art history. Architecture]. Kh. 1. 114–122 [in Ukraine].

Na vystavke [At the exhibition] (1913). Golos Juga [ Holos Yuha]. 19 maja [in Russian].

Orshanskyi, L. & Sylko, R. (2016) Gotfrid Zemper ta hudozhno promyslova osvita Zahidnoi Evropy i Ukrainy: monografiia [Gottfried Semper and artistic industrial education in Western Europe and Ukraine: monograph]. Drogobych: RVV DDPU im. I. Franka, 2016 [in Ukrainian].

Otchety o sostoianii uchilishcha. 1 sentyabrya 1896 g. – 14 maya 1901 g. [Reports on the status of the mid. School. 1 of september 1896 – 14 of may1901]. Derzhavnyi arkhiv Kirovohradskoi oblasti [State Archives of Kirovohrad Region]. F. 60. op. 1. d. 130. 311 a [in Russian].

Rjabkov, P. Z. (1899) Kratkij istoricheskij ocherk Elisavetgradskogo obshhestva rasprostranenija gramotnosti i remesel. 1873–1898 g [A brief historical outline of the Elisavetgrad Society for the Promotion of Literacy and Crafts. 1873–1898]. Elisavetgrad [in Russian].

Sylko, R. M. (2002) Rozvytok metodyky prykladnoho mystetstva Hotfridom Zemperom u khudozhno-promyslovykh shkolakh Zakhidnoi Yevropy (druha polovyna ХIХ stolittia) [Methodology development crafts Gottfried Semper in the art and industrial schools of Western Europe (second half of ХIХ century)]. (Extended abstract of PhD diss.) Kyiv [in Ukrainian].

Synyshyn, L. (2018) Hudozhno-promyslova osvita Galychyny kintsia XIX – pershoi polovyny XX stolittia: periodyzatsiia rozvytku [Artistic-Industrial Education of Galicia of the end of the XIX th – the first half of the XX century: periodization of development]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_4_33 [in Ukrainian].

Borisov, E. I. (Ed.). (1895) Sistematicheskij svod postanovlenij Elisavetgradskogo Uezdnogo Zemskogo Sobranija 1888–1895 gg [Systematic set of resolutions of the Elisavetgrad Uyezd Zemsky Assembly of 1888–1895]. Elisavetgrad [in Russian].

Tiahur, V. (2013) Rozvytok profesiinoi khudozhno-promyslovoi osvity v Nimechchyni (persha polovyna XX st.) [Development of professional art and industrial education in Germany (first half of the XX century)]. Kyiv [in Ukrainian].

Tsisaruk, V. Yu. (2017) Osoblyvosti stanovlennia systemy khudozhno-promyslovoi osvity na terytorii pravoberezhnoi Ukrainy (druha polovyna XIX XIX st. – 1939 r.) [Peculiarities of the formation of the system of art and industrial education on the territory of the right-bank Ukraine (second half of the XIX century – 1939)]. Retrieved from http://nv-kogpi.ucoz.ua/vupysk5/ Tsisaruk.pdf (data zvernennia: 09.09.2020) [in Ukrainian].

Shmahalo, R. T. (2005). Mystetska osvita v Ukraini seredyny XIX – seredyny XX st.: strukturuvannia, metodolohiia, khudozhni pozytsii [Art Education in Ukraine in mid XIX – mid XX century: structured methodology, artistic positions]. Lviv: Ukrainski tekhnolohii [in Ukrainian].

(1903) Jenciklopedicheskij slovar' Izdatel'stva F.A. Brokgauz i I.A. Efrona [Encyclopedic Dictionary of F.A. Brockhaus and I.A. Efron]. SPb. 74, 768. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-08

Як цитувати

Гулейкова, І. О. (2020). Передумови становлення художньо-промислової освіти в Єлисаветграді (нині – м. Кропивницький) у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Імідж сучасного педагога, (5(194), 58–61. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-58-61