«Хмари слів» як метод формування основних предметних компетентностей на уроках історії

Автор(и)

  • Тетяна Ярославівна Веркалець Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38 Полтавської міської ради Полтавської області», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3368-8609

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-5(194)-80-84

Ключові слова:

предметні компетентності, хмара слів, алгоритм, урок історії

Анотація

Розглянуто проблему формування основних предметних компетентностей шляхом удосконалення методики роботи з «хмарами слів» на уроках історії в закладах загальної середньої освіти. Показано можливості використання даного виду візуального джерела на різних етапах освітнього процесу. Складено алгоритми роботи за даним методом у різних паралелях класів закладів загальної середньої освіти.

Біографія автора

Тетяна Ярославівна Веркалець, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38 Полтавської міської ради Полтавської області»

аспірантка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна; директор, учитель історії

Посилання

Баханов К. М. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі. Запоріжжя : Просвіта, 2000. 160 с.

Баханов К. О. Навчання історії в школі під кутом зору компетентнісного підходу : посіб. для вчителя. Харків : Основа, 2012. 127 с.

Державний стандарт базової середньої освіти. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Пометун О. І. Предметна компетентність учнів у процесі навчання історії : практ. довідник учителя історії. Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика навчання. 2015. № 2. С. 56–58.

Про основні компетенції для навчання протягом усього життя. Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 18 грудня 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text.

Усик І. М. «Хмари слів» на уроках зарубіжної літератури. URL: https://super.urok-ua.com/hmari-sliv-na-urokah-zarubizhnoyi-literaturi/.

Чумакова Н. В. «Хмари слів» на уроках української мови. URL: https://vseosvita.ua/library/hmari-sliv-na-urokah-ukrainskoi-movi-111289.html».

Шарлай Н. О. Хмари слів як засіб візуалізації на уроках української мови і літератури. URL: https://vseosvita.ua/library/hmari-sliv-ak-zasib-vizualizacii-na-urokah-ukrainskoi-movi-i-literaturi-240519.html.

Яворська К. А. Хмаринки слів. URL: http://blogvchitelayavorskoy.blogspot.com/p/blog-page_10.html.

References

Bakhanov, K. M. (2000). Inovatsiini systemy, tekhnolohii ta modeli navchannia istorii v shkoli [Innovative systems, technologies and models of teaching history at school]. Zaporizhzhia: Prosvita [in Ukrainian].

Bakhanov, K. O. (2012). Navchannia istorii v shkoli pid kutom zoru kompetentnisnoho pidkhodu [Teaching history at school from the point of view of the competence approach]: posib. dlia vchytelia. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity [State standard of basic secondary education]. Retrieved from https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/ [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Pometun, O. I. (2015). Predmetna kompetentnist uchniv u protsesi navchannia istorii [Subject competence of students in the process of learning history]: prakt. dovidnyk uchytelia istorii. Istoriia i suspilstvoznavstvo v shkolakh Ukrainy: teoriia i metodyka navchannia [History and social sciences in schools of Ukraine: theory and methods of teaching], 2, 56-58 [in Ukrainian].

Pro osnovni kompetentsii dlia navchannia protiahom usoho zhyttia [On the basic competencies for lifelong learning]. Rekomendatsiia 2006/962/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady (IeS) vid 18 hrudnia 2006 roku. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text [in Ukrainian].

Usyk, I. M. “Khmary sliv” na urokakh zarubizhnoi literatury ["Clouds of words" in lessons of foreign literature]. Retrieved from https://super.urok-ua.com/hmari-sliv-na-urokah-zarubizhnoyi-literaturi/ [in Ukrainian].

Chumakova, N. V. “Khmary sliv” na urokakh ukrainskoi movy ["Clouds of words" in Ukrainian language lessons]. Retrieved from https://vseosvita.ua/library/hmari-sliv-na-urokah-ukrainskoi-movi-111289.htm [in Ukrainian].

Sharlai, N. O. Khmary sliv yak zasib vizualizatsii na urokakh ukrainskoi movy i literatury [Word clouds as a means of visualization in lessons of Ukrainian language and literature]. Retrieved from https://vseosvita.ua/library/hmari-sliv-ak-zasib-vizualizacii-na-urokah-ukrainskoi-movi-i-literaturi-240519.html [in Ukrainian].

Yavorska, K. A. Khmarynky sliv [Clouds of words]. Retrieved from http://blogvchitelayavorskoy.blogspot.com/p/blog-page_10.html [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-08

Як цитувати

Веркалець, Т. Я. (2020). «Хмари слів» як метод формування основних предметних компетентностей на уроках історії. Імідж сучасного педагога, (5(194), 80–84. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-5(194)-80-84