Модель педагогічної освіти для ХХІ століття: досвід Сінгапуру

Автор(и)

  • Марія Вікторівна Сотська Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1230-168X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-32-35

Ключові слова:

Сінгапур, педагогічна освіта, підготовка вчителя, модель педагогічної освіти, ХХІ століття

Анотація

Висвітлено прогресивний досвід Сінгапуру з реформування педагогічної освіти, що є одним із важливих напрямів державної політики країни та розглядається як інвестиція в майбутнє. Акцентовано увагу на усвідомленні ролі вчителя у навчанні та вихованні молодого покоління, конкурентоспроможного на світовому ринку праці. Представлено спроєктовану модель педагогічної освіти для ХХІ століття в Сінгапурі та схарактеризовано її основі складники: компетенції для студента та викладача, структуру цінностей, знань і навичок. 

Біографія автора

Марія Вікторівна Сотська, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

аспірантка

Посилання

Держицкая Е. В. Развитие системы образования Сингапура : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01. Москва, 2004. 156 с.

Ли Куан Ю. Из Третьего мира – в первый. История Сингапура (1965-2000) : монографія. Москва : МАНН, Иванов и Ферберг, 2019. 576 с.

Сергиенко А. Ю. Проектирование профессионального роста учителя с использованием стажировочной площадки в системе образования Сингапура. Человек и образование. 2015. № 4. С. 134–138.

Сотська Г. І. Акмеологічний підхід у педагогічній освіті України. Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku. Bydgoszcz. 2017. С. 387–396.

Сотська Г. І., Лісовий В. А. Обґрунтування сутності професійного розвитку викладача вищої школи: теоретичний аспект. ScienceRise: Pedagogical Education. 2018. Вип. 1. С. 22–26.

Сотська М. В. Підготовка вчителя як один із пріоритетних напрямів державної освітньої політики Сінгапуру. Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : зб. матеріалів VI наук.-практ. конф., 28 трав. 2020 р. Харків, 2020. С. 413–416.

A Teacher Education Model for the 21st Century. A Report by the National Institute of Education. URL: https://www.nie.edu.sg/docs/default-source/nie-files/te21_executivesummary_ 101109.pdf?sfvrsn=2 (дата звернення: 15.09.2020).

Education and the Rise of the Global Economy (1998). URL: https://books.google.com.ua/books (дата звернення: 18.09.2020).

Educational reform in Singapore: from quantity to quality. URL: https://www.researchgate.net/publication/44838936 (дата звернення: 18.09.2020).

Singapore Ministry of еducation. Education System.

References

Derzhytskaia, E. V. (2004). Razvitie sistemy obrazovaniia Singapura [Development of the education system in Singapore]. (PhD diss.). Moskva [in Russian].

Li Kuan, Y. U. (2019). Iz Tretego mira – v pervyj. Istoriya Singapura (1965-2000) [From the Third World to the first. History of Singapore (1965-2000)]: monografіya. Moskva: MANN, Ivanov i Ferberg [in Russian].

Serhyenko, A. Iu. (2015). Proektyrovanye professyonalnoho rosta uchytelia s yspolzovanyem stazhyrovochnoi ploshchadky v systeme obrazovanyia Synhapura [Designing teacher professional development using an internship platform in the Singapore education system]. Chelovek y obrazovanye [Human and education], 4, 134-138 [in Russian].

Sotska, H. I. (2017). Akmeolohichnyi pidkhid u pedahohichnii osviti Ukrainy [Acmeological approach in pedagogical education of Ukraine]. Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku. Bydgoszcz, 387-396 [in Ukrainian].

Sotska, H. I., & Lisovyi, V. A. (2018). Obgruntuvannia sutnosti profesiinoho rozvytku vykladacha vyshchoi shkoly: teoretychnyi aspekt [Substantiation of the essence of professional development of a higher school teacher: theoretical aspect]. ScienceRise: Pedagogical Education, 1, 22-26 [in Ukrainian].

Sotska, M. V. (2020). Pіdgotovka vchitelya yak odin іz prіoritetnih napryamіv derzhavnoї osvіtnoї polіtiki Sіngapuru [Teacher training as one of the priorities of Singapore's public education policy]. In Naukova shkola akademіka Іvana Zyazyuna u pracyah jogo soratnikіv ta uchnіv [Academician Ivan Zyazyun's Scientific School in the works of his colleagues and students]: zb. materіalіv VI nauk.-prakt. konf. (pp. 413-416). Harkіv [in Ukrainian].

A Teacher Education Model for the 21st Century. A Report by the National Institute of Education. Retrieved from https://www.nie.edu.sg/docs/default-source/nie-files/te21_executivesummary_ 101109.pdf?sfvrsn=2.

Education and the Rise of the Global Economy. (1998). Retrieved from https://books.google.com.ua/books.

Educational reform in Singapore: from quantity to quality. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/44838936.

Singapore Ministry of еducation. Education System. Retrieved

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-08

Як цитувати

Сотська, М. В. (2020). Модель педагогічної освіти для ХХІ століття: досвід Сінгапуру. Імідж сучасного педагога, (5(194), 32–35. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-32-35

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН