Актуальні проблеми професiйно-педагогiчної адаптації молодих викладачів у закладах вищої освіти непедагогiчного профiлю

Автор(и)

  • Світлана Олексіївна Шара Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4309-5794

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-62-67

Ключові слова:

молодий викладач, адаптація до науково-педагогічної діяльності, методична робота, особистісний підхід в освіті, акмеологічний підхід у методичній роботі

Анотація

Розкрито проблеми формування професійно-педагогічної адаптованості молодих викладачів у педагогiчнiй теорiї та практицi методичної роботи закладів вищої освіти непедагогічного профілю в умовах євроінтеграції. З’ясовано сучасні особливостi професiйно-педагогiчної адаптацiї молодого викладача закладу вищої освіти непедагогiчного профiлю з урахуванням тенденцiй гуманiзацiї й гуманiтаризацiї освітнього процесу, створення умов для ефективного використання сучасних iнформацiйних технологій і всебiчного розвитку особистостi педагога на акмеологічних засадах.

Біографія автора

Світлана Олексіївна Шара, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки та суспільних наук

Посилання

Довбиш М. А., Візір В. А., Губар А. О., Довбиш І. М. Навчально-методична робота у вищому навчальному закладі. URL: http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/6894/1/2017%20bolon-1_102-103.pdf.

Довжук Н. Експериментальне дослідження професійної адаптації майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін вищих навчальних закладів у процесі магістерської підготовки. Витоки педагогічної майстерності. 2017. Вип. 19. С. 137–142.

Дубасенюк О. А. Акмеологічний підхід як стратегічний орієнтир особистісно-орієнтованої педагогічної освіти. Проблеми освіти : зб. наук. пр. Житомир ; Київ, 2015. Вип. 84. С. 25–30.

Ніколаєнко С. Проблема професійної адаптації викладача-початківця до роботи у вищому навчальному закладі. Світогляд – Філософія – Релігія : зб. наук. пр. / УАБС НБУ. Суми, 2014. Вип. 5. С. 22–32.

Облєс I. I. Педагогiчнi умови професiйної адаптацiї викладача вищого навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Запорiжжя, 2008. 257 с.

Парпан У. М. Провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції. Lex Portus. 2018. № 1 (9). С. 62–71.

Про вищу освіту : Закон України 01.07.2014 № 1556-VII. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18

Руденко Ю. О. Професійна адаптація молодих викладачів комп’ютерних наук. Фізико-математична освіта. 2018. Вип. 1 (15). С. 281–283.

Семиченко В. А. Психологiчнi аспекти професiйної пiдготовки i пiслядипломної освiти педагогiчних кадрiв. Пiслядипломна освiта в Українi. 2001. № 12. С. 68–69.

Сотська Г. Акмеологічний підхід у педагогічній освіті України. URL: http://lib.iitta.gov.ua/709238/1/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B02.pdf.

Степанець І. О. Науково-методична робота у педагогічному закладі вищої освіти як система. Наукові записки кафедри педагогіки ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2019. Вип. 44. https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/download/12612/12023.

Токарчук О. М. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю в процесі вивчення дисциплін математичного циклу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2017. 297 с.

Хатунцева С. М. Педагогiчнi умови адаптацiї викладача-початкiвця до професiйно-педагогiчної дiяльностi у вищому навчальному закладi : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2004. 204 с.

Яковчук О. Л. Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів з технології харчування в освітньому процесі коледжу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Кривий Ріг, 2017. 204 с.

References

Dovbysh, M. A., Vizir, V. A., Hubar, A. O., & Dovbysh, I. M. Navchalno-metodychna robota u vyshchomu navchalnomu zakladi [Educational and methodical work in a higher educational institution]. Retrieved from http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/6894/1/2017%20bolon-1_102-103.pdf [in Ukrainian].

Dovzhuk, N. (2017). Eksperymentalne doslidzhennia profesiinoi adaptatsii maibutnikh vykladachiv medyko-biolohichnykh dystsyplin vyshchykh navchalnykh zakladiv u protsesi mahisterskoi pidhotovky [Experimental study of professional adaptation of future teachers of medical and biological disciplines of higher educational institutions in the process of master's training]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti [The origins of pedagogical skills], 19, 137-142 [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A. (2015). Akmeolohichnyi pidkhid yak stratehichnyi oriientyr osobystisno-oriientovanoi pedahohichnoi osvity [Acmeological approach as a strategic landmark of personality-oriented pedagogical education]. In Problemy osvity [Problems of education]: zb. nauk. pr. (Is. 84, pp. 25-30). Zhytomyr; Kyiv [in Ukrainian].

Nikolaienko, S. (2014). Problema profesiinoi adaptatsii vykladacha-pochatkivtsia do roboty u vyshchomu navchalnomu zakladi [The problem of professional adaptation of a novice teacher to work in higher education]. Svitohliad – Filosofiia – Relihiia [Worldview – Philosophy – Religion]: zb. nauk. prats (Is. 5, pp. 22-32). Sumy [in Ukrainian].

Oblies, I. I. (2008). Pedahohichni umovy profesiinoi adaptatsii vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu [Pedagogical conditions of professional adaptation of a teacher of a higher educational institution]. (PhD diss.). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Parpan, U. M. (2018). Providni pryntsypy rozvytku suchasnoi vyshchoi osvity Ukrainy v konteksti yevrointehratsii [Leading principles of development of modern higher education in Ukraine in the context of European integration]. Lex Portus, 1 (9), 62-71 [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu [About higher education]: Zakon Ukrainy 01.07.2014 № 1556-VII. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18 [in Ukrainian].

Rudenko, Yu. O. (2018). Profesiina adaptatsiia molodykh vykladachiv komp’iuternykh nauk [Professional adaptation of young computer science teachers]. Fizyko-matematychna osvita [Physical and mathematical education], 1 (15), 281-283 [in Ukrainian].

Semychenko, V. A. (2001). Psykholohichni aspekty profesiinoi pidhotovky i pisliadyplomnoi osvity pedahohichnykh kadriv [Psychological aspects of professional training and postgraduate education of teachers]. Pisliadyplomna osvita v Ukraini [Postgraduate education in Ukraine], 12, 68-69 [in Ukrainian].

Sotska, H. Akmeolohichnyi pidkhid u pedahohichnii osviti Ukrainy [Acmeological approach in pedagogical education of Ukraine]. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/709238/1/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B02.pdf [in Ukrainian].

Stepanets, I. O. (2019). Naukovo-metodychna robota u pedahohichnomu zakladi vyshchoi osvity yak systema [Scientific and methodical work in a pedagogical institution of higher education as a system]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky KhNU imeni V. N. Karazina [Scientific notes of the department of pedagogy of VN Karazin KhNU.], 44. https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/download/12612/12023 [in Ukrainian].

Tokarchuk, O. M. (2017). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnoho profiliu v protsesi vyvchennia dystsyplin matematychnoho tsyklu [Formation of professional competence of future specialists of economic profile in the process of studying the disciplines of the mathematical cycle]. (PhD diss.). Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Khatuntseva, S. M. (2004). Pedahohichni umovy adaptatsii vykladacha-pochatkivtsia do profesiino-pedahohichnoi diialnosti u vyshchomu navchalnomu zakladi [Pedagogical conditions of adaptation of a novice teacher to professional and pedagogical activity in a higher educational institution]. Kharkiv [in Ukrainian].

Yakovchuk, O. L. (2017). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh tekhnikiv-tekhnolohiv z tekhnolohii kharchuvannia v osvitnomu protsesi koledzhu [Formation of professional competence of future technicians-technologists in food technology in the educational process of the college]. Kryvyi Rih [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-08

Як цитувати

Шара, С. О. (2020). Актуальні проблеми професiйно-педагогiчної адаптації молодих викладачів у закладах вищої освіти непедагогiчного профiлю. Імідж сучасного педагога, (5(194), 62–67. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-62-67