Професійна підготовка вчителів до організації толерантного освітнього середовища в початковій школі

Автор(и)

  • Ганна Андріївна Люлька Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8915-8426

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-47-51

Ключові слова:

професійно-компетентний учитель, толерантна взаємодія, толерантне освітнє середовище, толерантне виховання, педагогіка партнерства

Анотація

Визначено, що готовність учителів до толерантного виховання молодших школярів складається з когнітивного (теоретичне знання основ толерантного виховання, полікультурний світогляд і критичне мислення), емоційно-ціннісного (толерантна позиція як установка на толерантне виховання, створення позитивного емоційного насичення освітнього процесу, усвідомлення самоцінності кожної особистості в різноманітних її проявах), діяльнісно-комунікативного (здатність наповнювати освітнє середовище толерантним змістом із урахуванням індивідуальних потреб учнів, реалізовувати педагогіку партнерства, аналізувати власну діяльність) компонентів.

Визначено педагогічні умови як особливості організації освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти, що детермінують результати виховання, освіти та розвитку особистості учня, об’єктивно забезпечуючи можливість їхнього досягнення. Отже, здійснена теоретична розвідка уможливила формулювання базових понять дослідження.

Біографія автора

Ганна Андріївна Люлька, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

аспірантка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

Посилання

Білик Н. І., Бабаєва О. О. Підвищення соціального статусу вчителя початкових класів у Новій українській школі. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2017. № 3 (172). С. 10–14.

Державний стандарт початкової освіти. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. Київ : Літера ЛТД, 2018. С. 128–134.

Іскра Л. В. Практична реалізація ідей виховання в дусі миру у навчально-виховному процесі. Молодий вчений. 2014. № 12. С. 297–300.

Карпюк Ю. Я. Толерантність як детермінанта моральної поведінки підлітків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2017. № 1 (2). С. 72–76. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/nvkhp_2017_1(2)__15.pdf.

Коберник Г. І. Формування толерантності молодших школярів у процесі інтерактивних технологій навчання: зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. Умань : Софія, 2007. № 2. URL: http://znp.udpu.edu.ua/article/view/187568.

Коган І. М. Емпатія і особливості її розвитку у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.07. Київ, 2005. 20 с.

Люлька Г. А. Місце комунікативної толерантності у взаємодії вчителя початкових класів зі школярами. Молодий учений. 2019. № 10. С. 559–564.

Савченко О. Я. Толерантність як цінність шкільної освіти: методичний аспект. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. 2014. Вип. 1.46. С. 124–129. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/Nvmdup_2014_1.46_25.pdf.

References

Bilyk, N. I., & Babaieva, O. O. (2017). Pidvyshchennia sotsialnoho statusu vchytelia pochatkovykh klasiv u Novii ukrainskii shkoli [Raising the social status of primary school teachers in the New Ukrainian School]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 3 (172), 10-14 [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity [State standard of primary education]. (2018). In N. M. Bibik (Ed.), Nova ukrainska shkola [New Ukrainian school]: poradnyk dlia vchytelia (pp. 128-134). Kyiv: Litera LTD [in Ukrainian].

Iskra, L. V. (2014). Praktychna realizatsiia idei vykhovannia v dusi myru u navchalno-vykhovnomu protsesi [Practical implementation of ideas of education in the spirit of peace in the educational process]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 12, 297-300 [in Ukrainian].

Karpiuk, Yu. Ya. (2017). Tolerantnist yak determinanta moralnoi povedinky pidlitkiv [Tolerance as a determinant of moral behavior of adolescents]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Psychological Sciences], 1 (2), 72-76. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/nvkhp_2017_1(2)__15.pdf [in Ukrainian].

Kobernyk, H. I. (2007). Formuvannia tolerantnosti molodshykh shkoliariv u protsesi interaktyvnykh tekhnolohii navchannia [Formation of tolerance of junior schoolchildren in the process of interactive learning technologies]. In M. T. Martyniuk (Ed.), Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny [Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University named after Pavel Tychyna] (No 2). Uman: Sofiia. Retrieved from http://znp.udpu.edu.ua/article/view/187568 [in Ukrainian].

Kohan, I. M. (2005). Empatiia i osoblyvosti yii rozvytku u ditei molodshoho shkilnoho viku [Empathy and features of its development in children of primary school age]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Liulka, H. A. (2019). Mistse komunikatyvnoi tolerantnosti u vzaiemodii vchytelia pochatkovykh klasiv zi shkoliaramy [The place of communicative tolerance in the interaction of primary school teachers with students]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 10, 559-564 [in Ukrainian].

Savchenko, O. Ya. (2014). Tolerantnist yak tsinnist shkilnoi osvity: metodychnyi aspect [Tolerance as a value of school education: methodological aspect]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Seriia: Pedahohichni nauky [Scientific Bulletin of Mykolayiv State University named after VO Sukhomlynsky. Series: Pedagogical sciences], 1.46, 124-129. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/Nvmdup_2014_1.46_25.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-08

Як цитувати

Люлька, Г. А. (2020). Професійна підготовка вчителів до організації толерантного освітнього середовища в початковій школі. Імідж сучасного педагога, (5(194), 47–51. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-47-51

Номер

Розділ

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА