Тенденції ілюстрування підручників для початкових шкіл України у другій половині ХХ століття (1950–1980 рр.)

Автор(и)

  • Ярослава Петрівна Кодлюк Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0851-3436
  • Іванна Василівна Погонець Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Кременець, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1973-3189

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-5(194)-72-79

Ключові слова:

початкова школа, шкільний підручник, ілюстрування підручників для початкової школи, ілюстративний матеріал шкільного підручника, тенденції ілюстрування шкільних підручників

Анотація

Розглянуто особливості ілюстрування шкільних підручників для початкових шкіл України, виданих у 1950–1980 роках другої половини ХХ століття у контексті реформування національного шкільництва, розвитку теорії шкільного підручника та мистецтва книжкової графіки.

Проаналізовано ілюстративний матеріал низки підручників окресленого періоду за дидактичними, гігієнічними та художньо-естетичними критеріями та відповідними їм показниками якості зазначеного структурного компонента навчальної книги. Визначено основні тенденції ілюстрування видань, адресованих молодшим школярам, на різних етапах досліджуваного періоду: ілюстративний матеріал у структурі підручників для початкових шкіл України, виданих у 50-х роках; особливості ілюстрування підручників 60–70-х років; удосконалення наукових підходів до ілюстрування шкільної навчальної літератури для початкової школи у 80-х роках. Аргументовано актуальність урахування досвіду ілюстрування навчальних видань минулого століття у процесі створення візуального ряду для підручників у майбутньому.

Біографії авторів

Ярослава Петрівна Кодлюк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

Іванна Василівна Погонець, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Кременець

викладачка педагогічного коледжу

Посилання

Белічко Н. Ю. Українська книжкова графіка 50–70-х років ХХ ст. Рукописна та книжкова спадщина України. 2003. Вип. 8. С. 126–141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2003_8_9 (дата звернення: 10.09.2018).

Березівська Л. Д. Реформування освіти в Україні у ХХ столітті : монографія. Київ : Богданова А. М., 2008. 406 с.

Бібік Н. М., Коваль Н. С. Світ навколо тебе : пробний підруч. для 2 кл. чотирирічн. початк. шк. Київ : Рад. школа, 1987. 111 с.

Білецька М. А., Вашуленко М. С. Українська мова : пробний підруч. для 1 кл. дослід. шк. Київ : Рад. школа, 1983. 169 с.

Богданович М. В. Математика : підруч. для 3 кл. чотириріч. поч. школи. Київ : Рад. школа, 1988. 255 с.

Гов’ядовська Н. О. Читанка : підруч. для 1 кл. Київ : Рад. школа, 1957. 163 с.

Гов’ядовська Н. О. Буквар : підруч. для 1 кл. Вид. 6-те. Київ : Рад. школа, 1961. 96 с.

Городівський В. М., Бурдейна А. А. Українська мова : підруч. для 2 кл. Вид. 2-ге. Київ : Рад. школа, 1974. 223 с.

Городівський В. М., Бурдейна А. А. Українська мова : підруч. для 3 кл. Вид. 13-те, перероб. Київ : Рад. школа, 1987. 223 с.

Гудзик И. Ф., Мельничук Е. А., Озерова Н. Г. Русский язык : учебн. для 1 кл. 2-е изд., перераб. Киев : Рад. школа, 1983. 127 с.

Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей. Підручник ХХІ ст. 2003. № 1/4. С. 183–195.

Карлаварис Б. Художественный вкус детей и иллюстрации в учениках. Проблемы школьного учебника. Москва, 1975. Вып. 3. С. 178–185.

Коваль А. П., Волошановская Н. И., Помагайба В. И. Русский язык : учеб. для 2 кл. школ с украинским языком обучения. Изд. 8-е. Киев : Рад. школа, 1978. 174 с.

Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті : підруч. для магістрантів та студ. пед. ф-тів. Київ : Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2006. 368 с.

Миронов М. М. Читанка : підруч. для 3 кл. Київ : Рад. школа, 1956. 343 с.

Моро М. Г., Бантова М. О., Бельтюкова Г. В. Математика : підруч. для 1 кл. Вид. 2-ге. Київ : Рад. школа, 1974. 224 с.

Моро М. Г., Бантова М. О., Бельтюкова Г. В. Математика: підруч. для 1 кл. : у ІІ ч. Ч. ІІ. / за участю Н. Л. Шариженко. Київ : Рад. школа, 1968. 143 с.

Моро М. Г., Бантова М. О., Бельтюкова Г. В. Математика : підруч. для 1 кл. Вид. 2-ге. Київ : Рад. школа, 1988. 191 с.

Нарочна Л. К., Низова А. М. Природознавство : підруч. для 2 кл. Вид. 10-те. Київ : Рад. школа, 1977. 112 с.

Нечипоренко К. Зміст освіти в початкових школах Радянської України в 1958–1991 рр. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол. Побірченко Н. С. та ін. Умань : ФОП Жовтий О. О. 2014. Вип. 9, ч. 1. С. 240–248.

Перовский Е. И. Методическое построение и язык учебника для средней школы (общие требования). Методические, психологические и гигиенические требования к учебнику для средней школы. Москва : Изв. Акад. пед. наук РСФСР. 1955. Вып. 63. С. 93.

Попков А. В. Дидактические основы иллюстрирования учебников средней общеобразовательной политехнической школы (на мат. учебн. истор. и географ. для V–VII классов сред. школы) : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02. Харків, 1959. 376 с.

Пчолко О. С., Поляк Г. Б. Арифметика : підруч. для 1 кл. початкової школи. Київ : Рад. школа, 1956. 143 с.

Раввінов О. Г., Брандель С. Я., Ситко І. Я. Співи : підруч. для 1 кл. восьмиріч. і середньої школи. Київ : Рад. школа, 1961. 96 с.

Саженюк Б. С., Саженюк М. Т. Буквар : підруч. для 1 кл. Вид. 3-тє, перероб. Київ : Рад. школа, 1969. 96 с.

Скаткін М. М. Книга для читання з природознавства. Вид. 4-те. Київ : Рад. школа, 1958. 144 с.

Скаткін М. М. Природознавство : підруч. для 4 кл. Київ : Рад. школа, 1975. 148 с.

Скрипченко Н. Ф., Вашуленко М. С. Буквар : підруч. для 1 кл. триріч. почат. шк. 4-те вид. Київ : Рад. школа, 1986. 113 с.

Скрипченко Н. Ф., Вашуленко М. С. Буквар : підруч. для 1 кл. чотирирічн. і триріч. почат. шк. Вид. 3-тє. Київ : Рад. школа, 1988. 127 с.

Токар М. І. Образи героїв української дитячої літератури в книжковій ілюстрації другої половини ХХ – початку ХХІ століття : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05. Львів, 2018. 403 с.

Хребтова Н. Р. Мотиваційна спрямованість підручників для початкової школи : наук.-метод. реком. Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2010. 116 с.

Чавдаров С. Українська мова : підруч. для 1 кл. початкової школи. Вид. 11-те. Київ : Рад. школа, 1950. 88 с.

Чавдаров С. Українська мова : підруч. для 1 кл. початкової школи. Вид. 12-те перероб. Київ : Рад. школа, 1951. 88 с.

Чавдаров С. Українська мова : підруч. для 4 кл. початкової школи. Вид. 17-те. Київ : Рад. школа, 1956. 146 с.

Чавдаров С. Українська мова : підруч. для 1 кл. восьмиріч. школи. Київ : Рад. школа, 1960. 79 с.

References

Belichko, N. Yu. (2003). Ukrainska knyzhkova hrafika 50–70-kh rokiv ХХ st. [Ukrainian book graphics of the 50-70s of the XX century]. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy [Manuscript and book heritage of Ukraine], 8. 126-141. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2003_8_9 [in Ukrainian].

Berezivska, L. D. (2008). Reformuvannia osvity v Ukraini u XX stolitti [Reforming the education of Ukraine in the XX century]. Kyiv: SPD Bohdanova A. M. [in Ukrainian].

Bibik, N. M., & Koval, N. S. (1987). Svit navkolo tebe [The world around you]: probnyi pidruch. dlia 2 kl. chotyryrichn. pochatk. shk. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Biletska, M. A., & Vashulenko, M. S. (1983). Ukrainska mova [Ukrainian language]: probnyi pidruch. dlia 1 kl. doslid. shk. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Bohdanovych, M. V. (1988). Matematyka [Mathematics]: pidruch. dlia 3 kl. chotyryrich. poch. shkoly. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Hov’iadovska, N. O. (1957). Chytanka [Reader]: pidruch. dlia 1 kl. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Hov’iadovska, N. O. (1961). Bukvar [Primer]: pidruch. dlia 1 kl. 6 ed. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Horodivskyi, V. M., & Burdeina, A. A. (1974). Ukrainska mova [Ukrainian language]: pidruch. dlia 2 kl. 2 ed. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Horodivskyi, V. M., & Burdeina, A. A. (1987). Ukrainska mova [Ukrainian language]: pidruch. dlia 3 kl. 13 ed., pererob. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Hudzyk, Y. F., Melnychuk, E. A., & Ozerova, N. H. (1983). Russkyi yazuk [Russian]: uchebn. dlia 1 kl. 2 ed., pererab. Kyev: Rad. shkola [in Russian].

Derzhavni sanitarni pravyla i normy. Hihiienichni vymohy do drukovanoi produktsii dlia ditei [State sanitary rules and norms. Sanitary requirements to the printed production for children]. (2003). Pidruchnyk XXI stolittia [Textbook of the XXI century], 1-4, 183-195 [in Ukrainian].

Karlavaris, B. (1979). Childrens artistic taste and illustrations in textbooks [Children's artistic taste and illustration in pupils]. Problemy shkolnoho uchebnika [Problems of school textbook], 7, 208-218 [in Russian].

Koval, A. P., Voloshanovskaia, N. Y., & Pomahaiba, V. Y. (1978). Russkyi yazuk [Russian]: ucheb. dlia 2 kl. shkol s ukraynskym yazыkom obuchenyia. 8 ed. Kiev: Rad. shkola [in Russian].

Kodliuk, Ya. P. (2006). Teoriia i praktyka pidruchnykotvorennia v pochatkovii osviti [Theory and practice of textbook-creating in primary school]. Kyiv: Informatsiino-analitychna ahentsiia “Nash chas” [in Ukrainian].

Myronov, M. M. (1956). Chytanka [Reader]: pidruch. dlia 3 kl. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Moro, M. H., Bantova, M. O., & Beltiukova, H. V. (1974). Matematyka [Mathematics]: pidruch. dlia 1 kl. 2 ed. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Moro, M. H., Bantova M. O., & Beltiukova H. V. (1968). Matematyka [Mathematics]: pidruch. dlia 1 kl. (P. II). Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Moro, M. H., Bantova, M. O., & Beltiukova, H. V. (1988). Matematyka [Mathematics]: pidruch. dlia 1 kl. 2 ed. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Narochna, L. K., & Nyzova, A. M. (1977). Pryrodoznavstvo [Natural science]: pidruch.dlia 2 kl. 10 ed. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Nechyporenko, K. (2014). Zmist osvity v pochatkovykh shkolakh Radianskoi Ukrainy v 1958–1991 rr. [The content of education in primary schools of Soviet Ukraine in 1958-1991]. In Pobirchenko N. S. (Ed.), Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia: zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny [Problems of modern teacher training: a collection of scientific works of Uman State Pedagogical University named after Pavel Tychyna] (Is. 9 (1), pp. 240-248). Uman: FOP Zhovtyi O. O. [in Ukrainian].

Perovskyi, Ye. I. (1955). Metodicheskoie postroieniie i iazyk uchebnika dlia sredniei shkoly [Methodical construction and language of a textbook for secondary school]. In Metodicheskie, psikhologicheskie i gigienicheskie trebovaniia k uchebniku dlia srednei shkoly [Methodological, psychological and hygienic requirements for a textbook for secondary school] (Is. 63, p. 93). Moskva: Izvestiia APN RSFRS [in Russian].

Popkov, A. V. (1959). Didakticheskiie osnovy iliustrirovaniia uchebnikov sredniei obshcheobrazovatelnoi politehnicheskoi shkoly [Didactic fundamentals of illustrating of textbooks for secondary polytechnic school providing general education]. (PhD diss.). Harkiv [in Russian].

Pcholko, O. S., & Poliak, H. B. (1956). Aryfmetyka [Arithmetic]: pidruch. dlia 1 kl. pochatkovoi shkoly. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Ravvinov, O. H., Brandel, S. Ya., & Sytko, I. Ya. (1961). Spivy [Singing]: pidruch. dlia 1 kl. vosmyrich. i serednoi shkoly. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Sazheniuk, B. S., & Sazheniuk, M. T. (1969). Bukvar [Primer]: pidruch. dlia 1 kl. 3 ed., pererob. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Skatkin, M. M. (1958). Knyha dlia chytannia z pryrodoznavstva [Book for reading in science]. 4 ed. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Skatkin, M. M. (1975). Pryrodoznavstvo [Natural science]: pidruch. dlia 4 kl. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Skrypchenko, N. F., & Vashulenko, M. S. (1986). Bukvar [Primer]: pidruch. dlia 1 kl. tryrich. pochat. shk. 4 ed. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Skrypchenko, N. F., & Vashulenko, M. S. (1988). Bukvar [Primer]: pidruch. dlia 1 kl. chotyryrichn. i tryrich. pochat. shk. 3 ed. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Tokar, M. I. (2018). Obrazy heroiv ukrainskoi dytiachoi literatury v knyzhkovii iliustratsii druhoi polovyny ХХ st. – pochatku ХХ st [Images of heroes of Ukrainian children's literature in book illustration of the second half of the XX – beginning of the XXI century]. (PhD diss.). Lviv [in Ukrainian].

Khrebtova, N. R. (2010). Motyvatsiina spriamovanist pidruchnykiv dlia pochatkovoi shkoly: naukovo-metodychni rekomendatsii [Motivational orientation of textbooks for primary school: scientific and methodical recommendations]. Ternopil: TNPU imeni Volodymyra Hnatiuka [in Ukrainian].

Chavdarov, S. (1950). Ukrainska mova [Ukrainian language]: pidruch. dlia 1 kl. pochatkovoi shkoly. 11 ed. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Chavdarov, S. (1951). Ukrainska mova [Ukrainian language]: pidruch. dlia 1 kl. pochatkovoi shkoly. 12 ed., pererob. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Chavdarov, S. (1956). Ukrainska mova [Ukrainian language]: pidruch. dlia 4 kl. pochatkovoi shkoly. 17 ed. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Chavdarov, S. (1960). Ukrainska mova [Ukrainian language]: pidruch. dlia 1 kl. vosmyrich. shkoly. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-08

Як цитувати

Кодлюк, Я. П., & Погонець, І. В. (2020). Тенденції ілюстрування підручників для початкових шкіл України у другій половині ХХ століття (1950–1980 рр.). Імідж сучасного педагога, (5(194), 72–79. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-5(194)-72-79