Особливості читання партитур вокально-інструментальних творів доби бароко

Автор(и)

  • Галина Степанівна Гаценко Київський національний університет культури і мистецтва, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3990-3613
  • Анна Василівна Поліщук Київський національний університет культури та мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8500-534X
  • Світлана Станіславівна Сабрі Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1364-0301

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-5(194)-85-88

Ключові слова:

концертмейстер, бароко, читання партитур, вокально-інструментальні твори, професійна діяльність

Анотація

Розглянуто особливості читання партитур як дисципліни, що має велике практичне значення для діяльності концертмейстера-піаніста. Читання партитур є дисципліною, вивчення якої потребує системного підходу – це аналіз твору, виокремлення функцій шарів фактури, віднаходження головного музичного матеріалу та другорядного. Потрібно відшукувати, які фактурні лінії дублюються, виокремлювати ті, що посідають більш важливе у функціональному відношенні значення. Звертається увага на труднощі, пов’язані з виконавством барокових вокально-інструментальних творів. Гра цих творів передбачає наявність  вміння вірно відтворювати basso ostinato, формуючи гармонічну вертикаль та обираючи доцільну форму її викладення, можливості грати у різних ключах. При грі хорових партій на фортепіано потрібно вертикаль сприймати як результат розвитку самостійних вокальних ліній, підкреслюючи логіку їх викладу.

Біографії авторів

Галина Степанівна Гаценко, Київський національний університет культури і мистецтва

доцентка кафедри музичного мистецтва

Анна Василівна Поліщук, Київський національний університет культури та мистецтв

провідна концертмейстерка кафедри музичного мистецтва

Світлана Станіславівна Сабрі, Київський національний університет культури і мистецтв

провідна коцертмейстерка кафедри музичного мистецтва

Посилання

Гаценко Г. С., Жайворонок Н. Б., Шмаленко О. О. Специфіка вокальної інтерпретації (на прикладі арії «Cara sposa» з опери «Рінальдо» Г. Генделя). Актуальні аспекти сучасного українського музичного мистецтва : колект. монографія. Київ : Ліра-К, 2017. С. 22–30.

Закрасняна Ж. Барокова опера: виміри виконавської інтерпретації. Імідж сучасного педагога. 2019. № 5 (188). С. 105–108.

Каблова Т. Б., Румянцева С. В. Читання партитур для вокальних ансамблів : навч.-реперт. збірник для студентів ВНЗ. Київ : Київ. ун-т ім.Б. Грінченка, 2019. 90 с.

Назаренко М. Формування навичок читання з листа хорових партитур у майбутніх педагогів-музикантів в процесі підготовки до роботи з хоровим колективом. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. 2014. Вип. 131. С. 144–148.

Полтавцев И., Светозарова М. Курс чтения хоровых партитур. Москва : Музыка, 1963. Ч. 1. 299 с.

Сікорська Н. В. Клавірна музика бароко в редакціях другої половини ХІХ ст.: становлення історично інформованого виконавства : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2016. 287 с.

Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. Москва : Музыка, 1966. Вып. 1. 225 с.

References

Gacenko, G. S., Zhajvoronok, N. B., & Shmalenko, O. O. (2017). Spetsyfika vokalnoi interpretatsii (na prykladi arii “Cara sposa” z opery “Rinaldo” H. Hendelia) [Specifics of vocal interpretation (on the example of the aria "Cara sposa" from the opera "Rinaldo" by G. Handel)]. In Aktualni aspekty suchasnoho ukrainskoho muzychnoho mystetstva [Actual aspects of modern Ukrainian musical art] (pp. 22-30). Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

Zakrasnyana, Zh. (2019). Barokova opera: vymiry vykonavskoi interpretatsii [Baroque opera: dimensions of performing interpretation]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The Image of the Modern Pedagogue], 5 (188), 105-108 [in Ukrainian].

Kablova, T. B., & Rumyanceva, S. V. (2019). Chytannia partytur dlia vokalnykh ansambliv [Reading scores for vocal ensembles]: navch.-repert. zbirnyk dlya studentiv VNZ. Kyiv: Kyiv. un-t im. B. Grinchenka [in Ukrainian].

Nazarenko, M. (2014). Formuvannia navychok chytannia z lysta khorovykh partytur u maibutnikh pedahohiv-muzykantiv v protsesi pidhotovky do roboty z khorovym kolektyvom [Formation of reading skills from the letter of choral scores in future teachers-musicians in the process of preparation for work with the choir]. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriia: Pedahohichni nauky [Scientific notes Kirovohrad State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko. Seria: Pedagogical sciences], 131, 144-148 [in Ukrainian].

Poltavcev, I., & Svetozarova, M. (1963). Kurs chteniya horovyh partitur [Course of reading choral scores] (P. I). Moskva: Muzyka [in Russian].

Sikorska, N. V. (2016). Klavirna muzyka baroko v redaktsiiakh druhoi polovyny XIX st.: stanovlennia istorychno informovanoho vykonavstva [Baroque piano music in the editions of the second half of the XIX century: the formation of historically informed performance] (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Fortunatov, Yu. Barsova, I. (1966). Prakticheskoe rukovodstvo po chteniyu simfonicheskih partiture [Practical guide to reading symphonic scores] (Is. 1). Moskva: Muzyka [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-08

Як цитувати

Гаценко, Г. С., Поліщук, А. В., & Сабрі, С. С. (2020). Особливості читання партитур вокально-інструментальних творів доби бароко. Імідж сучасного педагога, (5(194), 85–88. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-5(194)-85-88

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають