Освітня логістика в управлінні розвитком ринку освітніх послуг

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Назаренко Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7949-6923

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-9-13

Ключові слова:

освітня логістика, логістичні принципи, освітня послуга, управління розвитком ринку освітніх послуг

Анотація

Обґрунтовується необхідність використання наукових основ педагогічної (освітньої) логістики в управлінні розвитком ринку освітніх послуг. Автором визначено сутність логістичного підходу до управління розвитком ринку освітніх послуг. Виходячи з принципів багаторівневості логістичної системи і взаємодії всіх її елементів, розглянуто особливості логістичного підходу до управління розвитком ринку освітніх послуг і способи його реалізації в управлінській практиці: логістичне планування, забезпечення раціонального і ефективного руху освітньої послуги, контроль за  просуванням освітньої послуги на ринку та пов’язаного з цим  інформування про зміну попиту. Окреслено низку проблем, які потребують вирішення з метою підвищення ефективності управління розвитком ринку освітніх послуг на основі логістичного підходу.

Біографія автора

Людмила Миколаївна Назаренко, Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

професор кафедри менеджменту організацій

Посилання

Александров В. Освітня послуга: суть та моделі якості. Освіта і управління. 2006. № 1. С. 156–164.

Андреас Шлейхер. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття / Перекл. з англ. Ганна Лелів. Львів : Літопис, 2018. 296 с.

Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление : уч.-метод. пособ. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Эксмо, 2008. 512 с.

Галасун К. І. Про створення інформаційної логістичної системи ВНЗ на основі хмарних технологій. Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукр. наук.-метод. інтернет-семінару, м. Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р. Кривий Ріг, 2012. С. 37–43.

Гарифуллин Н. Ю. Финансовое обеспечение деятельности бюджетных образовательных учреждений по оказанию образовательной услуги. Экономика образования. 2011. № 1. С. 5–17.

Денисенко В.A. Основы образовательной логистики. Калининград : Изд-во КГУ, 2003. 316 с.

Коротков Є. М. Концепція якості освіти. URL: http://ru.osvita.ua/school/ manage/general/1342/ (дата звернення 24.08.2016).

Корчинська О. Ринок освітніх послуг в Україні: економічні аспекти. Ринок освітніх послуг: виклики сучасності : зб. матеріалів наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 11 червня 2019 р., Київ, 2019. С. 40–42.

Оболенська Т. Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід : Київ : КНЕУ, 2001. 208 с.

Пономарьова Ю. В. Логістика : навч. посіб. Київ : Центр навч. літ-ри, 2003. 192 с.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22.

Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект: навч.-наук. вид. / Н. Г. Протасова, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова та ін. ; за заг. ред. Н. Г. Протасової. Львів : НАДУ, 2012. 456 с.

Рябова З. В. Наукові основи маркетингового управління в освіті : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2013. 268 с.

Школа для кожного: посіб. / упор. : Байда Л.Ю. Київ : 2015. 60 с.

Eliyahu М. Goldratt) [Педагогическая логистика. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/!75667.

Reference

Aleksandrov, V. (2006). Osvitnia posluha: sut ta modeli yakosti [Educational service: essence and models of quality]. Osvita i upravlinnia [Education and management], 1, 156-164 [in Ukrainian].

Andreas, Shleikher. (2018). Naikrashchyi klas u sviti: yak stvoryty osvitniu systemu 21-ho stolittia [The best class in the world: how to create a 21st century education system]. Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Gaidaenko, T. A. (2008). Marketingovoe upravlenie [Marketing management]: nauch.-metod. posob. Moskva: Eksmo [in Russian].

Halasun, K. I. (2012). Pro stvorennia informatsiinoi lohistychnoi systemy VNZ na osnovi khmarnykh tekhnolohii [About creation of information logistic system of high school on the basis of cloud technologies]. In Khmarni tekhnolohii v osviti [Cloud technologies in education]: materialy Vseukr. nauk.-metod. internet-seminaru (pp. 37-43). Kryvyi Rih [in Ukrainian].

Garifullin, N. Iu. (2011). Finansovoe obespechenie deiatelnosti biudzhetnykh obrazovatelnykh uchrezhdenii po okazaniiu obrazovatelnoi uslugi [Financial support for the activities of budgetary educational institutions for the provision of educational services]. Ekonomika obrazovaniia [Economics of education], 1, 5-17 [in Russian].

Denisenko, V. A. (2003). Osnovy obrazovatelnoi logistiki [Basics of educational logistics]. Kaliningrad: Izd-vo KGU [in Russian].

Korotkov, Ye. M. Kontseptsiia yakosti osvity [Education quality concept]. Retrieved from http://ru.osvita.ua/school/ manage/general/1342/ [in Ukrainian].

Korchynska, O. (2019). Rynok osvitnikh posluh v Ukraini: ekonomichni aspekty [The market of educational services in Ukraine: economic aspects]. In Rynok osvitnikh posluh: vyklyky suchasnosti [The market of educational services: modern challenges]: zb. materialiv nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu (pp. 40-42). Kyiv [in Ukrainian].

Obolenska, T. Ye. (2001). Marketynh osvitnikh posluh: vitchyznianyi i zarubizhnyi dosvid [Marketing of educational services: domestic and foreign experience]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Ponomarova, Yu. V. (2003). Lohistyka [Logistics]: navch. posib. Kyiv: Tsentr navch. lit-ry [in Ukrainian].

Pro osvitu [About education] (2017). Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. Holos Ukrainy [Voice of Ukraine], 178-179, 10-22 [in Ukrainian].

Protasovoi, N. H. (Ed.). (2012). Reformuvannia osvity v Ukraini: derzhavno-upravlinskyi aspekt [Education reform in Ukraine: public administration aspect]: navch.-nauk. vyd. Lviv: NADU [in Ukrainian].

Riabova, Z. V. (2013). Naukovi osnovy marketynhovoho upravlinnia v osviti [Scientific bases of marketing management in education]: monohrafiia. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Baida, L. Yu. (Comp.). (2015). Shkola dlia kozhnoho [School for everyone]: posib. Kyiv [in Ukrainian].

Eliyahu, М. Goldratt. [Pedagogicheskaia logistika]. Retrieved from http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/!75667.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-08

Як цитувати

Назаренко, Л. М. (2020). Освітня логістика в управлінні розвитком ринку освітніх послуг. Імідж сучасного педагога, (5(194), 9–13. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-9-13

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ