Компетентності і знання учнів: взаємопідпорядкованість компонентів Нової української школи

Автор(и)

  • Віктор Леонідович Мозговий Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»; громадська науково-педагогічна організація«Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І. А. Зязюна», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9060-8244

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-5-8

Ключові слова:

знання, компетентності, компетентнісний підхід, взаємопідпорядкованість компонентів НУШ

Анотація

Акцентовано увагу на доцільності розгляду взаємопідпорядкованості компонентів «знання» і «компетентності» учнів у контексті реалізації завдань Нової української школи. Встановлено, що знаннєвий компонент до сьогодні займає чинне місце в педагогічній практиці вчителя і певною мірою впливає на реалізацію предметної дії у межах освітнього процесу. Визначено доцільність дослідження впливу знань учнів на формування їхніх компетентностей у форматі сучасного уроку.

Біографія автора

Віктор Леонідович Мозговий, Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»; громадська науково-педагогічна організація«Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І. А. Зязюна», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри культурології; директор

Посилання

Андерс Шлейхер. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття / пер. з англ. Ганна Лелів. Львів : Літопис, 2018. 296 с.

Бібік Н. М. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті. Український педагогічний журнал. 2015. № 1. С. 47–58.

Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / за ред. С. Я. Єрмоленко. Харків : Фоліо, 2006. 623 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. Київ ; Ірпінь : Перун, 2002. 1728 с.

Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії : монографія. Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. 608 с.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи / упор.: Л. Гриневич, О. Елькін, С. Калашникова та ін. URL:www.mon.gov.ua/activity/education .

Новиков А. М. Педагогика: словарь системы основных понятий. Москва : ИЦ ИЭТ, 2013. 268 с.

Офіційний звіт про проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : статистичні дані. Український центр оцінювання якості освіти. URL: www testportal.gov.ua.

Паламар С. Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти. Освітологічний дискурс. 2018. № 1-2 (20-21). С. 267–278.

Професійна освіта : словник : навч. посіб. / за ред. Н. Г. Ничкало. Київ : Вища шк., 2000. 380 с.

Філософський енциклопедичний словник: енциклопедія / голов. ред. В. І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 742 с.

References

Anders, Shleikher. (2018). Naikrashchyi klas u sviti: yak stvoryty osvitniu systemu 21-ho stolittia [The best class in the world: how to create a 21st century education system]. Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Bibik, N. M. (2015). Perevahy i ryzyky zaprovadzhennia kompetentisnoho pidkhodu v shkilnii osviti [Advantages and risks of introducing a competency-based approach in school education]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal [Ukrainian pedagogical journal], 1, 47-58 [in Ukrainian].

Bybyk, S. P., & Siuta, H. M., Yermolenko, S. Ya. (Ed.). (2006). Slovnyk inshomovnykh sliv: tlumachennia, slovotvorennia ta slovovzhyvannia [Dictionary of foreign words: interpretation, word formation and word usage]. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Comp.). (2002). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: Perun [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2008). Filosofiia pedahohichnoi dii [Philosophy of pedagogical action]: monohrafiia. Cherkasy: ChNU imeni Bohdana Khmelnytskoho [in Ukrainian].

Hryshchenka, M. (Ed.). Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian school: conceptual principles of secondary school reform]. Retrieved from www.mon.gov.ua/activity/education [in Ukrainian].

Novikov, A. M. (2013). Pedagogika: slovar sistemy osnovnykh poniatii [Pedagogy: a vocabulary of a system of basic concepts]. Moskva: ITc IET [in Russian].

Ofitsiinyi zvit pro provedennia v 2020 rotsi zovnishnoho nezalezhnoho otsiniuvannia rezultativ navchannia, zdobutykh na osnovi povnoi zahalnoi serednoi osvity: statystychni dani [Official report on conducting in 2020 an external independent evaluation of learning outcomes obtained on the basis of complete general secondary education]. Ukrainskyi tsentr otsiniuvannia yakosti osvity [Ukrainian Center for Educational Quality Assessment]. Retrieved from www testportal.gov.ua [in Ukrainian].

Palamar, S. (2018). Kompetentisnyi pidkhid yak metodolohichnyi oriientyr modernizatsii suchasnoi osvity [Competence approach as a methodological guideline for the modernization of modern education]. Osvitolohichnyi dyskurs [Educational discourse], 1-2 (20-21), 267-278 [in Ukrainian].

Nychkalo, N. H. (Ed.). (2000). Profesiina osvita [Professional education]: slovnyk : navch. posib. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Shynkaruk, V. I. (Ed.). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]: entsyklopediia. Kyiv: Abrys [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-08

Як цитувати

Мозговий, В. Л. (2020). Компетентності і знання учнів: взаємопідпорядкованість компонентів Нової української школи. Імідж сучасного педагога, (5(194), 5–8. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-5-8