Вираження темпоральних значень дієслівних форм у німецькій мові через умовний спосіб (кон’юнктив)

Автор(и)

  • Олена Володимирівна Дмитренко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна https://orcid.org/0000-0001-9954-7660
  • Маргарита Олександрівна Рибалко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна https://orcid.org/0000-0001-9052-6599

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-39-42

Ключові слова:

кон’юнктив, модальність, морфологічні засоби, стилістичне забарвлення, темпоральні значення, умовний спосіб, функціональний стиль

Анотація

Присвячено дослідженню проблеми вираження темпоральних значень дієслівних форм у німецькій мові через умовний спосіб (кон’юнктив). Особливу увагу приділено з’ясуванню відмінностей між утворенням даної граматичної категорії в українській та німецькій мовах. Автори статті наголошують на наявності часових форм при утворенні кон’юнктиву та специфічних особливостей, притаманних німецькій мові, а саме: вживанню кон'юнктива у непрямій мові. Наведено приклади вираження темпоральних значень дієслівних форм на матеріалі автентичних текстів. Отримані результати можуть стати у нагоді перекладачеві задля якісного двостороннього перекладу, адже між зазначеними дієслівними категоріями в українській і німецькій мові існує велика різниця як в утворенні, так і у вживанні.

Біографії авторів

Олена Володимирівна Дмитренко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

викладач німецької мови, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та перекладу

Маргарита Олександрівна Рибалко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

магістрантка групи 601-ГФ гуманітарного факультету

Посилання

Бондарко А. В. Теория функциональной грамматики. Ленинград : Наука, 1990. 262 с.

Драпалюк Г. С., Ільчишин, Н. М., Пиндик Н. І. Діловий німецькомовний дискурс: лексичний і перекладацький аспекти. Імідж сучасного педагога. 2015. № 7. С. 47–49.

Зеленецкий А. Л., Новожилова О. В. Теория немецкого языкознания : учеб. пособие. Москва : Академия, 2003. 394 с.

Кійко Ю. Є. Німецько-українські паралелі в інформаційних жанрах : фрактальний підхід. Чернівці : Родовід, 2016. 392 с.

Коломієць О. М. Сучасні методи дослідження синоптичних текстів публіцистичного стилю. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. Вип. 18, т. 2. С. 113–116.

Левицкий В. В. Квантитативные методы в лингвистике. Черновцы : Рута, 2004. 189 с.

Москальская А. И. Грамматика немецкого языка : теоретический курс. Москва : Академия, 1956. 394 с.

Перебийніс В. І. Статистичні методи для лінгвістів. Вінниця : Нова книга, 2002. 172 с.

Саламатіна О. О. Стратегії і тактики респондента у сучасному німецькомовному та україномовному публіцистичному інтерв’ю. Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць / відп. ред. М. П. Фабіан. Ужгород : Аутдор-Шарк, 2015. Вип. 13. С. 175–184.

Смеречинська О. В. Морфологічні засоби вираження завершеності дії в українській та німецькій мовах. Молодий вчений. 2017. № 8 (48). С. 140–143.

Стилистика современного немецкого языка. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache : учеб. пособ. для студ. лингв. вузов и фак. / сост. : Н. А. Богатырева, Л. А. Ноздрина. Москва : Академия, 2005. 336 с.

Brüder Grimm. Kinder- und Hausmärchen. Düsseldorf : Albatros Verlag, 2003. 826 s.

Brüder Grimm. Märchen. / пер. з нім. Сидора Сакидона, Євгена Поповича. Київ : Школа, 2002. 192 с.

Presse und Sprache № 1/59. Jahrgang. Deutsch als Fremdsprache. 2017. 12 s.

References

Bondarko, A. V. (1990). Teoriia funktcionalnoi grammatiki. Leningrad: Nauka [in Russian].

Drapaliuk, H. S., Ilchyshyn, N. M., & Pyndyk, N. I. (2015). Dilovyi nimetskomovnyi dyskurs: leksychnyi i perekladatskyi aspekty. Imidzh suchasnoho pedahoha, 7, 47-49 [in Ukrainian].

Zelenetckii, A. L., & Novozhilova, O. V. (2003). Teoriia nemetckogo iazykoznaniia: ucheb. posobie. Moskva: Akademiia [in Russian].

Kiiko, Yu. Ye. (2016). Nimetsko-ukrainski paraleli v informatsiinykh zhanrakh: fraktalnyi pidkhid. Chernivtsi: Rodovid [in Ukrainian].

Kolomiiets, O. M. (2015). Suchasni metody doslidzhennia synoptychnykh tekstiv publitsystychnoho styliu. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, 18, 2, 113-116 [in Ukrainian].

Levitckii, V. V. (2004). Kvantitativnye metody v lingvistike. Chernovtcy: Ruta [in Russian].

Moskalskaia, A. I. (1956). Grammatika nemetckogo iazyka: teoreticheskii kurs. Moskva: Akademiia [in Russian].

Perebyinis, V. I. (2002). Statystychni metody dlia linhvistiv. Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].

Salamatina, O. O. (2015). Stratehii i taktyky respondenta u suchasnomu nimetskomovnomu ta ukrainomovnomu publitsystychnomu interv’iu. In M. P. Fabian (Ed.), Suchasni doslidzhennia z inozemnoi filolohii: zb. nauk. prats (Is. 13, pp. 175-184). Uzhhorod: Autdor-Shark [in Ukrainian].

Smerechynska, O. V. (2017). Morfolohichni zasoby vyrazhennia zavershenosti dii v ukrainskii ta nimetskii movakh. Molodyi vchenyi, 8 (48), 140-143 [in Ukrainian].

Bogatyreva, N. A., & Nozdrina, L. A. (Comps.). (2005). Stilistika sovremennogo nemetckogo iazyka. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache: ucheb. posob. dlia stud. lingv. vuzov i fak. Moskva: Akademiia [in Russian].

Brüder Grimm. (2003). Kinder- und Hausmärchen. Düsseldorf: Albatros Verlag.

Brüder Grimm. (2002). Märchen. Per. z nim. Sydora Sakydona, Yevhena Popovycha. Kyiv: Shkola [in Ukrainian].

Presse und Sprache № 1/59. Jahrgang. Deutsch als Fremdsprache. 2017.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-15

Як цитувати

Дмитренко, О. В., & Рибалко, М. О. (2019). Вираження темпоральних значень дієслівних форм у німецькій мові через умовний спосіб (кон’юнктив). Імідж сучасного педагога, (6(189), 39–42. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-39-42