DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-88-93

Педагогіка партнерства як засіб формування мультикультурної компетентності в учнів початкової школи

Наталія Володимирівна Іванець

Анотація


У дослідженні розкривається сутність поняття «педагогіка партнерства» і висвітлюються основні положення щодо її реалізації у Концепції «Нова українська школа». Автор стверджує, що процес формування особистості учня початкової школи необхідно реалізовувати тільки у взаємодії навчального закладу, сім’ї та різноманітних культурних спільнот. У статті визначено критерії, які визначають ефективність ідеї розвитку партнерських стосунків як найпродуктивнішої системи відносин в умовах педагогічної взаємодії з представниками різних культур. Також дослідниця наголошує на важливості соціально-педагогічного партнерства як окремої форми соціальної взаємодії закладу освіти з фізичними або юридичними особами. Ще одним важливим аспектом, який висвітлено у публікації, є впровадження технології проектування моделі партнерської взаємодії з сім'єю за послідовними етапами. В результаті її ефективної реалізації якісні показники готовності до взаємодії батьків зі школою значно зростуть. А це є основним фактором у формуванні мультикультурної компетентності учнів початкової школи.


Ключові слова


партнерство; педагогіка партнерства; мультикультурна компетентність; освітнє середовище; початкова школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Артемова В. Історія педагогіки України : підручник. Київ : Либідь, 2006. 424 с.

Banks J. A. Multicultural Education: Issues and Perspectives. 3 ed. Boston : Allyn and Bacon, 1999. 446 p.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посіб. для студ. вищих навч. закладів. Дрогобич : Коло, 2006. 326 с.

Жданенко С. Б. Партнерська взаємодія у процесі становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. … канд. філософ. наук : 09.00.03. Харків, 2003. 16 c.

Закон України «Про освіту» № 2541-VIII від 06.09.2018 (чинна редакція з 19.01.2019 р.). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа». URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи : монографія Київ : Фенікс, 2009. 416 c.

Макарчук В. Розвиток взаємодії школи та сім’ї в Україні другої половини XIX – початку XX ст. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2013. № 8 (1). С. 278–285.

References

Artemova, V. (2006). Istoriia pedahohiky Ukrainy. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Banks, J. A. (1999). Multicultural Education: Issues and Perspectives. 3 ed. Boston: Allyn and Bacon.

Vyshnevskyi, O. (2006). Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Zhdanenko, S. B. (2003). Partnerska vzaiemodiia u protsesi stanovlennia hromadianskoho suspilstva (sotsialno-filosofskyi analiz) (Extended abstract of PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» No 2541-VIII vid 06.09.2018 (chynna redakciya z 19.01.2019 r.). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly «Nova ukrainska shkola». Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Kravchenko, T. V. (2009). Sotsializatsiia ditei shkilnoho viku u vzaiemodii sim’i i shkoly. Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Makarchuk, V. (2013). Rozvytok vzaiemodii shkoly ta sim’i v Ukraini druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 8 (1), 278–285 [in Ukrainian].
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.