Місце традицій чи простір інновацій: трансформації української школи

Автор(и)

  • Тетяна Володимирівна Водолазська Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0192-5465

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-11-14

Ключові слова:

Нова українська школа, трансформація, «третє місце», проміжні простори, багатофункціональний освітній простір, освітні тренди

Анотація

Досліджується контент шкільного простору, пов'язаний з традиційними функціями і новими задачами, яких школа набуває у сучасній соціокультурній реальності; аналізуються процеси трансформації, що відбуваються в царині освітнього середовища, викликані сучасними тенденціями, зокрема, як технологічні тренди формують інноваційне середовище та креативну атмосферу для розвитку нових освітніх екосистем; вивчаються шкільні ініціативи, як приклад формування локальної спільноти на основі концепції «третього місця».

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Водолазська, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

кандидат педагогычних наук, доцент кафедри менеджменту освіти

Посилання

Водолазська Т., Гавриш Р. Як створити громадсько активну школу. Київ : Шкільний світ, 2011. 128 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. 1736 с.

Відкрита освіта : колективний розвиток освіти через відкриті технології, відкритий контент і відкрите знання / за ред. Тору Іійосі, М. С. Віджая Кумара ; пер. з англ. А. Іщенка, О. Насика. Київ : Наука, 2009. 256 с.

Глушко О. З. Базові терміни з проблеми трансформацій в освіті: погляди вітчизняних вчених. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогіка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ : Київ. ун-т, 2016. Вип. 2 (4). С. 10–13.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення 24.06.2019).

Ольденбург Рэй. Третье место. Кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества. Москва : Новое литературное обозрение, 2018. 456 с.

Робинсон Кен, Ароника Лу. Школа будущего. Как вырастить талантливого ребёнка. Москва, 2016. 368 с.

Цюпак І. М. Феномен «трансформація освіти» в наукових дослідженнях. Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2017. № 1. С. 9–13.

Forecast 4.0 – The Future of Learning: Education in the Era of Partners in Code. URL : https://knowledgeworks.org/resources/forecast-4/ (дата звернення 24.06.2019).

NMC Horizon Report. 2016 Higher Education Edition. URL : http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-report-he-EN.pdf (дата звернення 24.06.2019).

Sheninger Eric, Murray C., Thomas C. Learning Transformed 8 Keys to Designing Tomorrow's Schools, Today. ASCD. 2017. 260 p.

References

Vodolazska, T., & Havrysh, R. (2011). Yak stvoryty hromadsko aktyvnu shkolu. Kyiv: Shkilnyi svit [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Ed.). (2007). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv; Irpin: VTF «Perun» [in Ukrainian].

Iiiosi, Toru, & Vidzhaia Kumara, M. S. (Eds.). (2009). Vidkryta osvita : kolektyvnyi rozvytok osvity cherez vidkryti tekhnolohii, vidkrytyi kontent i vidkryte znannia. Kyiv: Nauka [in Ukrainian].

Hlushko, O. Z. (2016). Bazovi terminy z problemy transformatsii v osviti: pohliady vitchyznianykh vchenykh Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka : Pedahohika (Is. 2 (4), pp. 10–13). Kyiv [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Oldenburg, Rei. (2018). Trete mesto. Kafe, kofeini, knizhnye magaziny, bary, salony krasoty i drugie mesta «tusovok» kak fundament soobshchestva. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie [in Russian].

Robinson, Ken, & Aronika, Lu. (2016). Shkola budushchego. Kak vyrastit talantlivogo rebenka. Moskva [in Russian].

Tsiupak, I. M. (2017). Fenomen «transformatsiia osvity» v naukovykh doslidzhenniakh. Naukova skarbnytsia osvity Donechchyny, 1, 9–13 [in Ukrainian].

Forecast 4.0 – The Future of Learning: Education in the Era of Partners in Code. Retrieved from https://knowledgeworks.org/resources/forecast-4/.

NMC Horizon Report. 2016 Higher Education Edition. Retrieved from http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-report-he-EN.pdf.

Sheninger, Eric, Murray, C., & Thomas, C. (2017). Learning Transformed 8 Keys to Designing Tomorrow's Schools, Today. ASCD.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Водолазська, Т. В. (2019). Місце традицій чи простір інновацій: трансформації української школи. Імідж сучасного педагога, (4(187), 11–14. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-11-14

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають