DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-49-52

Розвиток педагогічної майстерності вчителів іноземної мови в системі післядипломної освіти

Лідія Миколаївна Купіна, Любов Василівна Армейська

Анотація


Висвітлено одну з актуальних проблем сьогодення – підвищення педагогічної майстерності вчителів іноземної мови як умови розвитку професійної компетентності в системі післядипломної освіти, яка спроможна оперативно відтворити нормативні зміни зовнішнього середовища. Головний показник якості сформованості розвитку професійної компетентності вчителів іноземної мови в системі післядипломної освіти – підвищення їхньої педагогічної майстерності шляхом розширення психолого-педагогічних і предметних знань і набуття вмінь відповідно до особливостей педагогічної діяльності, а саме: здатності і готовності застосовувати отримані знання в професійній практичній діяльності, що дозволяє говорити про інтегративну природу компетентності, що утворюється з діалектично пов’язаних частин, знань, структур, способів діяльності, особистісних якостей. Найбільш цьому сприяє комунікативний підхід, який зумовлює практичну мету навчання й вивчення іноземних мов, а саме: формування і розвиток міжкультурної комунікативної компетенції. 


Ключові слова


педагогічна майстерність; професійна компетентність; післядипломна педагогічна освіта; готовність до творчої професійної діяльності; педагогічна техніка; механізм саморозвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Армейська Л. В., Армейський О. С., Коваль О. А. Аспекти розвитку мотивації самоосвіти педагогів у навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації. Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: international scientific-practical conference (Kielce, December 28-29, 2016). Kielce, 2016. P. 210–214.

Білик Н. І. Суперпрофесіоналізм – найвищий рівень творчого самопроектування особистості вчителя в регіональній освітній системі підвищення кваліфікації. Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку професіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу: електрон. зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції 23.11.2018 ПОІППО / за ред. д-ра. пед. наук Н. І. Білик. Полтава: ПОІППО, 2018. С. 7–11. URL: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/tezi_23.11.2018.pdf

Білик Н. І. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників: монографія. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. 461 с.

Єльникова Г. В., Зайченко О. І., Маслов В. І. та ін.; за ред. Г. В. Єльникової. Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти: монографія. Київ-Чернівці: Книги − XXI, 2010. 460 с.

Ноулз М. Современная практика образования взрослых. Андрагогика против педагогики. Москва: Педагогика, 1970. 236 с.

Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформації іншомовної освіти. Іноземні мови в навчальних закладах. Педагогічна преса, 2003. C. 3–18.

Концепція «Нова українська школа»: Наказ МОН України // База даних «Законодавство України» /ВР України. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ (дата звернення: 08.02.2016).

Кравченко Г. Ю. Роль цільових творчих груп в адаптивному управлінні розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка» № 1, 2016. URL: http://am.eor.by/images/adapt/vol1/16_am_01_kravchenko_t.pdf

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. URL: old.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf

Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. Москва: Просвещение, 1991. 360 с.

Рябова З. В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів загальноосвітнього навчального закладу (теоретичні основи кваліметричного підходу). Практика управління закладом освіти. 2007. №2 (7). С. 33–39.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.