Структура формування творчого потенціалу студентів-медиків у процесі професійної підготовки

Автор(и)

  • Руслана Василівна Слухенська Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7308-9566
  • Яна Григорівна Іванушко Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8086-5351
  • Сергій Іванович Селіверстов Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1557-4934

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-40-44

Ключові слова:

творчий потенціал, професійна підготовка, майбутній лікар, педагогічний процес, модель, уявлення, розвиток особистості

Анотація

Створення творчого освітнього простору забезпечує розвиток творчого потенціалу майбутнього лікаря шляхом впровадження нестандартних способів навчальної діяльності, організації пошукової, дослідницької діяльності, заохочення ініціативи до пошуку власних ідей тощо. У статті висвітлено розроблену нами модель формування творчого потенціалу студентів-медиків, показано результати проведених анкетувань щодо креативних навичок у майбутніх лікарів.

Біографії авторів

Руслана Василівна Слухенська, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Яна Григорівна Іванушко, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»»

кандидат медичних наук, доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини 

Сергій Іванович Селіверстов, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

асистент кафедри БЖД 

Посилання

Аверин В. А. Психология в структуре высшего медицинского образования : автореф. дис. ... д-ра психол. наук. Санкт-Петербург, 1997. 39 с.

Александрова В. Г. Возрождение духовных традиций гуманной педагогіки. Педагогика. 2008. № 6. С. 42–47.

Асламова М. Аксіологічні основи виховання морально-етичних якостей майбутнього лікаря. Витоки педагогічної майстерності. Полтава, 2014. Вип. 13. С. 38–42.

Белых А. С. Единство задач мировоззренческого развития и профессиональной подготовки молодого специалиста. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2012. № 5 (52). С. 44–54.

Васильева Л. А. Компетентностная модель выпускника медицинского колледжа. Проблемы и перспективы развития образования : материалы междунар. науч. конф., (г. Пермь, апрель 2011 г.). Пермь : Меркурий, 2011. Т. II. С. 7–9.

Вульфов Б. 3. Педагогическое сопровождение: явление и процесс. Мир образования – образование в мире. 2006. № 2. С. 43–53.

Гордійчук С. В. Реформування системи професійної освіти України в контексті Болонського процесу. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. Глухів, 2012. Вип. 20. С. 11–15.

Дудікова Л. В. Формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх лікарів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2011. 22 с.

Ковалева Т. М. Материалы курса «Основы тьюторского сопровождения в общем образовании» : лекции 1–4. Москва : Первое сентября, 2010. 56 с.

Лимар Л. В. Аналіз дослідження сформованості готовності до безконфліктної взаємодії з пацієнтами студентів-медиків. Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія Психологічні науки. Чернігів, 2010. Вип. 82, т. 1. С. 366–371.

Маяковская Н. В. Профессиональное воспитание будущего врача в медицинском вузе на основе аксиологического подхода : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Шуя, 2012. 23 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Київ : Академвидав, 2010. 544 с.

Основи красномовства : метод. рекомендації до вивчення навч. дисц. / уклад. Т. А. Равлюк. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. 48 с.

Рожков М. И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью: Юногогика. Москва : Владос, 2008. 264 с.

Соціолого-педагогічний словник / за ред. В. В. Радула. Київ : ЕксОБ, 2004. 304 с.

Ускова С. А. Сопровождение как базовая категория современной педагогики: теоретическое обоснование. Человек и образование. 2013. № 2 (35). С. 84–88.

Філософський словник соціальних термінів / за ред. В. С. Бакірова. [3-тє вид., доповн.]. Київ ; Харків : Р.И.Ф., 2005. 670 с.

Шорникова О. Н. Технология формирования информационной компетентности студентов на основе междисциплинарной интеграции. Современные наукоемкие технологии. 2010. № 12. С. 83.

Ямницький О. В. Аксіологічні складові професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх практичних психологів. Наука і освіта. 2014. № 12. С. 220–225.

Яренчук Л. Г. Випереджувальний розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя технологій: деякі результати експериментального дослідження. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. Одеса. 2011. № 1–2. С. 187–192.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-26

Як цитувати

Слухенська, Р. В., Іванушко, Я. Г., & Селіверстов, С. І. (2019). Структура формування творчого потенціалу студентів-медиків у процесі професійної підготовки. Імідж сучасного педагога, (2(185), 40–44. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-40-44

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають