DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-34-39

Ділова гра як метод формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі

Оксана Олександрівна Комліченко, Анжела Володимирівна Подозьорова

Анотація


Здійснено аналіз наукового розуміння сутності понять «соціалізація», «соціальна компетентність», розглянуті підходи до визначення ігрових технологій навчання, охарактеризовано особливості ділових ігор під час вивчення економічних дисциплін та їх вплив на формування соціальної компетентності майбутніх економістів.


Ключові слова


компетентнісно зорієнтована освіта; професійна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманова Р. И. Деловая игра: сущность, методика конструирования и проведения. URL: http://www.indepsocres.spb.ru/ home.html.

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод. пособ. Москва: Высш. шк., 1991. 207 с.

Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі: монографія / I. I. Доброскок, В.П. Коцур, С. О. Нікітчина [та ін.]; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. Переяслав-Хмельницький: Вид-во С. В. Карпук, 2008. С. 17–22.

Зарубінська І. Б. Формування соціальної компетентності студентів вищих навчальних закладів (теоретико-методичний аспект): монографія. Київ: КНЕУ, 2010. 348 с.

Національна психологічна енциклопедія. URL: http://vocabulary.ru/dictionary.

Полєщук І. Ф. Підвищення рівня професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2005. 245 с.

Романова М. Ділова гра як засіб формування професійної компетентності молодших спеціалістів. Молодь і ринок. 2014. № 2. С. 99–104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_2_20.

Стандарт вищої освіти України. Ступінь «бакалавр». Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність: 051 «Економіка»: офіційне видання / [Г.В. Назарова, О.І. Черняк, Л.Л. Антонюк, Ю.М. Бажал та ін.]. Київ, 2016. 13 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.