Інформаційна відкритість закладу освіти як ознака транспарентності управління

Автор(и)

  • Вадим Сергійович Назаренко КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4666-8183
  • Людмила Миколаївна Назаренко Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1008-4482

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6%20(183)-43-47

Ключові слова:

інформаційна відкритість, критерії та рівні забезпечення інформаційної відкритості, транспарентність

Анотація

Обґрунтовано сутність поняття «інформаційна відкритість» як атрибуту транспарентності управління закладом освіти, що, з одного боку, віддзеркалює повноту, доступність, достовірність, своєчасність, актуальність інформаційних ресурсів, а з іншого – забезпечує учасникам освітнього процесу та громадськості вільний доступ до інформації, необхідної для вироблення й ухвалення ефективних (законних і справедливих) управлінських рішень, а також право здійснювати контроль за їхнім виконанням.

Авторами визначено, що забезпечення інформаційної відкритості закладу освіти – це сукупність цілеспрямованих управлінських заходів, необхідних для управління інформацією про стан освітнього процесу, можливі ризики зовнішнього середовища, засоби і форми взаємодії з іншими суб’єктами ринку освітніх послуг. Саме на підставі такої інформації й ухвалюються ефективні управлінські рішення.

Здійснено аналіз нормативно-правової бази щодо порядку здійснення доступу учасників освітнього процесу до інформаційних ресурсів і забезпечення інформаційної відкритості закладів освіти. Схарактеризовано рівні забезпечення інформаційної відкритості закладу освіти: пасивний рівень передбачає інформування (формування інформаційних ресурсів та забезпечення до них відкритого доступу); активний – опрацювання інформації (консультування, діалог, вироблення спільних рішень).

Визначено критерії (мотиваційно-спонукальний; інформаційно-діяльнісний; аналітико-рефлексивний) та рівні (активний, частковий, пасивний) ефективності забезпечення інформаційної відкритості закладу освіти, встановлені їхні відповідні показники. За результатами дослідження запропоновано методику визначення ефективності забезпечення інформаційної відкритості закладу освіти; викладено результати аналізу внутрішньої структури та контенту веб-сайтів закладів загальної середньої освіти Херсонської області. Сформульовано висновки та визначені перспективи подальших наукових досліджень.

Біографії авторів

Вадим Сергійович Назаренко, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики викладання навчальних дисциплін

Людмила Миколаївна Назаренко, Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту організації

Посилання

Білик Н. І. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст]: монографія. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. 461 с.

Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону [Текст]: монографія. Київ: ВПЦ «Тираж», 2005. 380 с.

Даниленко Л. І. Підготовка керівника школи до управління загальноосвітнім навчальним закладом як відкритою соціально-педагогічною системою. Підготовка керівника середнього закладу освіти: наук.-метод. пос. Київ: Міленіум, 2004. С. 103–113.

Єльникова Г. В. Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи: колект. монографія / Г. В. Єльникова, Т. А. Борова, О. М. Касьянова [та ін.] / за заг. та наук. ред. Г. В. Єльникової. Київ, 2009. 480 с.

Калініна Л. М. Теоретико-методичні засади інформаційного забезпечення організаційного механізму управління загальноосвітнім навчальним закладом [Текст]: монографія. Київ: Педагогічна думка, 2012. 371 с.

Козловська О. С. Інформаційні технології в організації інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvamu_upravl/2011_2/31.pdf. Назва з екрана.

Клейнер Я. С. Принятие управленческих решений: уточнение понятий [Текст] // Сб. науч. тр. «Социальный менеджмент и управление информационными ресурсами»: серия «Государственное управление», т. IIІ. Вып. 17. Донецк: ДонГАУ, 2002. С. 353–358.

Ліпінська А. В. Інформаційно-комунікаційні технології в організації інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток, 2015. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/op=1&z=908. Назва з екрана.

Лукіна Т. О. Моніторинг якості освіти як інформаційна основа управління освітою в Україні. Педагогічна і психологічна науки в Україні: в 5 т. – Т. 2. Дидактика, методика, інформаційні технології. Київ: Педагогічна думка, 2007. С. 134–144.

Матвієнко О. В. Інформаційне забезпечення державного управління [Текст]: навч. посіб. Київ: Центр навч. літ-ри, 2010. 152 с.

МОН надає роз’яснення і рекомендації стосовно механізму реалізації окремих положень Закону «Про освіту». URL: https://buhgalter.com.ua/news/other/mon-nadaye-rozyasnennya-i-rekomendatsiyi-stosovno-mehanizmu/. Назва з екрана.

Одайник С. Ф. Управління якістю загальної середньої освіти в регіоні: теоретико-методологічний аспект [Текст]: монографія. Херсон: Айлант, 2015. 264 с.

Про доступ до публічної інформації. Закон України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17. Назва з екрана.

Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. Наказ МОН України, № 367, 16 квітня 2018 року. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/05/05/. Назва з екрана.

Про освіту. Закон України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3491-%E4&skl=9. Назва з екрана.

Проценко Г. О. Проектування інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу: дис. … к. пед. н. : 13.00.10 –інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Киъв: КМУ ім. Бориса Грінченка, 2012. 268 с.

Рябова З. В. Наукові основи маркетингового управління в освіті [Текст]: монографія. Київ: Педагогічна думка, 2013. 268 с.

Співаковський О. В., Щедролосьєв Д. Є., Федорова Я. Б., Н. М. Чаловська та ін. Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним: метод. посіб. Херсон: Айлант, 2006. 356 с.

Сталий розвиток суспільства: навч. посіб. / авт. : А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. 2 вид. Київ: 2011. 392 с.

Сучасний словник іншомовних слів. Близько 20 тисяч слів і словосполучень / Укл. : О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. Київ: Довіра, 2006. 789 с.

Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні [Текст]: посіб. Київ: Ленвіт, 2012. 64 с.

Эльма Ю., Смирнова З. Создание школьного сайта как управленческая проблема. Народное образование. 2009. № 2. С. 116–121.

U.S. department of state fy 2014 fi scal transparency report pursuant to section 7031(b) (3) of the department of state, foreign operations and related programs appropriations act, 2014 (div. k, p. l. 113–76). URL: http://www.state.gov/e/eb/ifd/oma/235938.htm. Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-09

Як цитувати

Назаренко, В. С., & Назаренко, Л. М. (2018). Інформаційна відкритість закладу освіти як ознака транспарентності управління. Імідж сучасного педагога, (6 (183), 43–47. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6 (183)-43-47

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ