DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-31-33

Шкільна атмосфера як духовна складова освітнього середовища: фінський досвід

Ніна Іванівна Курмишева

Анотація


На основі системного аналізу наукової літератури досліджено дефініції «психолого-педагогічна атмосфера», «клімат колективу», «освітнє середовище»; уточнено поняття «психолого-педагогічна атмосфера» як таке, що позначає педагогічні умови, створені освітнім середовищем, педагогічним і класним колективами, родиною, громадою тощо. Здійснена спроба вивчити фінські освітні практики щодо місця і ролі психолого-педагогічної атмосфери шкільного колективу.


Ключові слова


психолого-педагогічна атмосфера; клімат колективу; освітнє середовище; фінська освіта; педагогічний і класний колективи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство. URL: http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk63.htm.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.

Гуцало Е. У. Від теорії – до практики: дослідження малої навчальної групи (класу) студентами-практикантами педагогічного університету : навч.-метод. посіб. Ч. ІІІ. / Емілія Гуцало. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2012. 82 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред.

В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Карплюк С. О. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській академічній групі педагогічного ВНЗ. URL: http://eprints.zu.edu.ua/5632/1/5.pdf.

Новий український словник. Близько 20 000 слів і словосполучень / уклад. Н. Д. Кусайкіна, Ю. С. Цибульник; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2008. 608 с.

Освіта дорослих: енциклопедичний словник / за ред.

В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка; Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. держупр. при Президентові України [та ін.]. Київ : Основа, 2014. 496 с.

Покка, Арі. Вищий клас. Шкільне управління по-фінськи; пер. з англ. О. М. Назарової. Харків: Ранок, 2017. 160 с.

Салберг П. Фінські уроки 2.0. Пер з англ. Харків: Ранок, 2017. 240 с.

Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів і словосполучень / Укл. : О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. Київ: Довіра, 2006. 789 с.




Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.