DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-3 (180)-18-21

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у майбутній професійній діяльності в процесі вивчення медичної інформатики

Марина Сергіївна Саєнко, Галина Юріївна Мороховець

Анотація


Висвітлені питання, пов’язані з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у практиці медичного працівника та виділені основні напрями їхнього застосування у медицині. Розглядаються способи ознайомлення студентів медичних вишів із можливостями використання інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності. У процесі дослідження виділені шляхи формування у них спеціальних умінь і навичок роботи з комп’ютерними програмами та додатками медичного призначення. Визначена роль медичної інформатики у підготовці майбутніх лікарів; виділені результати навчання дисципліни.


Ключові слова


інформаційно-комунікаційні технології; медична інформатика; професійна підготовка медичних працівників; інформаційна культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Буровицька Ю. М. Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах: алгоритм впровадження. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2016. Вип. 133. С. 23–26.

Гуревич Р. С. Кадемія М. Ю., Козяр М. М. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті [за ред. член-кор. НАПН України Р. С. Гуревича]. Киів, 2012. 506 с.

Гуржій А. М., Овчарук О. В. Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи. Інформаційні технології в освіті. 2013. Вип. 15. С. 38–43.

Лєнкова О. О. Мороховець Г. Ю., Міщенко С. В. Формування інформаційно-комунікаційних компетенцій майбутніх лікарів на засадах використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2015. Т. 15, Вип. 3(51). С. 264–269.

Лобач Н. В. Педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів у освітньому середовищі вищого медичного навчального закладу [ред. кол.: В. В. Радул та ін.]. Наукові записки КДПУ. Кіровоград: КДПУ, 2015. Вип. 141. Ч. 1. С. 124–128. (Серія: «Педагогічні науки»).

Медична інформатика : програма навч. дисц. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредит. України [уклад.: І.Є. Булах, Л.М. Артемчук, Т.І. Жегрій та ін.; каф. мед. інформатики та комп. технол. навч. Нац. мед. ун-ту ім. О. О. Богомольця]. Київ : Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця, 2006. 17 с.

Мисловська С. К. Підготовка студентів медичних ВНЗ до використання інформаційних технологій у професійній діяльності. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця, 2015. Вип. 43. С. 261–265.

Овчарук О. В. Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи. Комп'ютер у школі та сім'ї. 2013. № 7. С. 3–6.

Фоміних Н. Ю. Сутність поняття «Інформаційно-комунікаційні технології» та їх значення на сучасному етапі модернізації освіти. URL: http://dspace. uabs. edu. ua/ jspui/ bitstream/ 123456789/ 9084/1/ ped905_77.pdf.

Хоменко К. П. Формування професійної компетентності майбутніх лікарів. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди. Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 36, Том IІ(62). Дод. 1. С. 321–330.

Шилина Н. Г. Общеобразовательная подготовка по информатике в системе медицинского образования: дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.08. Красноярская гос. мед. акад. Красноярск, 2003. 169 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.