DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-57-60

Розвиток духовного і творчого потенціалу майбутніх лікарів як педагогічна проблема

Євгенія Вікторівна Назимок, Яна Григорівна Іванушко, Тетяна Василівна Пасько

Анотація


Розкрита сутність понять «творчість», «творчий потенціал»; охарактеризовані дефініції творчості з позицій філософії, педагогіки, психології. Акцентована увага на тому, що майбутній лікар реалізує свої творчі можливості, духовний потенціал та професійні здібності не лише в предметній діяльності, а й у самому процесі його життя, самореалізації як засобі самоствердження.


Ключові слова


духовність; духовно-творчий потенціал; майбутній лікар; особистість; професійна підготовка; розвиток; самореалізація; творчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Акмеология: учеб. пособ. / А. Деркач, В. Зазыкин. СПб: Питер, 2003. 256 с.

Александрова В. Г. Возрождение духовных традиций гуманной педагогики. Педагогика, 2008. № 6. С. 14.

Вербець В. В. Теоретико-методологічні засади формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді : дис. докт. пед. наук: 13.00.01. Рівне, 2005. 495 с.

Гагин Ю. А. Концептуальный словарь-справочник по педагогической акмеологии: учеб. пособ. Изд. 2-е. СПб., СПбГУПМ, Балт. пед. академия, 2000. 222 с.

Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Краткий психологический словарь: Личность, образование, самообразование, профессия. Мн.: Хэлтон, 1998. 399 с.

Згуровський М. З. Вища технічна освіта і Болонський процес. Доповідь на Всеукраїнської нараді ректорів вищих технічних навчальних закладів 17–18 березня 2004 р., м. Харків. Київський політехнік, 2004. № 12. № 2.

Кузнецова М. А. Творчество как атрибут человеческого бытия : автореф. дис. ... докт. филос. наук : 09.00.13. Волгоградский гос. ун-т. Волгоград, 2012. 43 с.

Мартинюк І. О. Творчий потенціал і самореалізація особистості / І. О. Мартинюк // Психологія і педагогіка життєтворчості. К., 1996. 792 с.

Моляко В. О. Психологічна теорія творчості. Обдарована дитина. 2004. № 6. С. 2–9.

Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад; Редкол.: М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. Москва: Большая Российская энциклопедия, 2003. 528 с: ил.

Проблемы научного творчества: сб. аналит. обзоров / Академия наук СССР. Институт научной информации по общественным наукам; авт. обзоров А. Н. Лук ; отв. ред. А. И. Воронин. М., 1980. 228 с.

Словарь-справочник по педагогике / авт.-сост. В. А. Межериков; под общ. ред. П. И. Пидкасистого. Москва: ТЦ Сфера, 2009, 448 с.

Чаплигін О. К. Творчий потенціал людини як предмет соціально-філософської рефлексії: дис... докт. філос. наук: 09.00.03 / Харківський нац. автомоб.-дорожн. ун-т. – Харків, 2001, 428 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.