DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-49-51

Комунікативно-когнітивний підхід до навчання англійської мови у закладах вищої освіти України

Тетяна Богданівна Сикирицька, Наталья Миколаївна Куліш, Василь Іванович Стефанчук

Анотація


Розкриваються актуальність упровадження комунікативно-когнітивного підходу у навчанні англійської мови та принципи навчання іноземної мови, дотримання яких дасть можливість забезпечити високий рівень ефективності освітніх завдань, розвинути всі види мовленнєвої діяльності як засобу спілкування.


Ключові слова


комунікативно-когнітивний підхід; принципи навчання; стратегії навчання; комунікативна компетентність

Посилання


Куцепал С. В. Комунікація та діалог у контексті освітніх викликів сучасності. Гілея, 2012. Вип. 66. С. 38–45.

Лагута Т. Про діалог як форму прояву мовленнєвої діяльності студента. Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 2007. Вип. 2. С. 204–207.

Ніколаєва С. Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. Вид. 2-ге, випр. і перероб. / Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. Київ: Ленвіт, 2002. 328 с.

Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу. Іноземні мови. 2010. №2. С. 11–17.

Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению: пособ. для учит. иностр. языка. Москва: Просвещение, 1991. 223 с.

Пітерс Дж. Д. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації / пер. з англ. А. Іщенка. Київ: Києво-Могилянська академія, 2004. 302 с.

Причина В. В. Комунікативно орієнтований підхід до навчання учнів англомовному спілкуванню. Таврійський вісник освіти. 2012. №4. С. 195–201.

Проскуріна Я. І. Комунікативно-когнітивний аспект професійно-орієнтованого мовного навчання іноземних студентів медичного профілю. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2012. №4 (22). С. 327–334.

Савенко Т. Особливості навчання діалогічного мовлення студентів мовних факультетів (англійська мова). Наукові записки. Філологічні науки. 2011. № 96. С. 531–535.

Свирина Л. О. О коммуникативном подходе в обучении иностранному язику в неязыковой бреде. Филология и культура. 2008. № 12. С. 70–73.

Сімкова І. О. Специфіка навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення на базі німецької мови як першої іноземної. Наукові записки НДУ їм. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2011. № 3. С. 64–68.

Солодар Л. В. Діалогічне мовлення – основний вид мовленнєвої діяльності при вивченні української мови як іноземної. Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту. 2011. № 2. С. 163–167.

Тарнопольский О. Б., Кожушко С. П. Методика обучения английскому языку: учеб. пособ. Киев: Ленвит, 2004. 192 с.

Тарнопольський О. Б. Навчання через роблення у викладанні іноземної мови для професійного спілкування студентам немовних спеціальностей. Вісник Житомирського державного університету. 2012. Вип. 64. С. 87–83.

Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: навч. посіб. Київ: Фірма «Інкос», 2006. 248 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.