Комунікативно-когнітивний підхід до навчання англійської мови у закладах вищої освіти України

Автор(и)

  • Тетяна Богданівна Сикирицька Буковинський державний медичний університет, Ukraine
  • Наталья Миколаївна Куліш Буковинський державний медичний університет, Ukraine
  • Василь Іванович Стефанчук Буковинський державний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-49-51

Ключові слова:

комунікативно-когнітивний підхід, принципи навчання, стратегії навчання, комунікативна компетентність

Анотація

Розкриваються актуальність упровадження комунікативно-когнітивного підходу у навчанні англійської мови та принципи навчання іноземної мови, дотримання яких дасть можливість забезпечити високий рівень ефективності освітніх завдань, розвинути всі види мовленнєвої діяльності як засобу спілкування.

Біографії авторів

Тетяна Богданівна Сикирицька, Буковинський державний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент  кафедри офтальмології ім. Радзіховського  

Наталья Миколаївна Куліш, Буковинський державний медичний університет

старший викладач кафедри внутрішньої  медицини, фізичної реабілітації та  спортивної медицини 

Василь Іванович Стефанчук, Буковинський державний медичний університет

викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини

Посилання

Куцепал С. В. Комунікація та діалог у контексті освітніх викликів сучасності. Гілея, 2012. Вип. 66. С. 38–45.

Лагута Т. Про діалог як форму прояву мовленнєвої діяльності студента. Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 2007. Вип. 2. С. 204–207.

Ніколаєва С. Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. Вид. 2-ге, випр. і перероб. / Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. Київ: Ленвіт, 2002. 328 с.

Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу. Іноземні мови. 2010. №2. С. 11–17.

Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению: пособ. для учит. иностр. языка. Москва: Просвещение, 1991. 223 с.

Пітерс Дж. Д. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації / пер. з англ. А. Іщенка. Київ: Києво-Могилянська академія, 2004. 302 с.

Причина В. В. Комунікативно орієнтований підхід до навчання учнів англомовному спілкуванню. Таврійський вісник освіти. 2012. №4. С. 195–201.

Проскуріна Я. І. Комунікативно-когнітивний аспект професійно-орієнтованого мовного навчання іноземних студентів медичного профілю. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2012. №4 (22). С. 327–334.

Савенко Т. Особливості навчання діалогічного мовлення студентів мовних факультетів (англійська мова). Наукові записки. Філологічні науки. 2011. № 96. С. 531–535.

Свирина Л. О. О коммуникативном подходе в обучении иностранному язику в неязыковой бреде. Филология и культура. 2008. № 12. С. 70–73.

Сімкова І. О. Специфіка навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення на базі німецької мови як першої іноземної. Наукові записки НДУ їм. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2011. № 3. С. 64–68.

Солодар Л. В. Діалогічне мовлення – основний вид мовленнєвої діяльності при вивченні української мови як іноземної. Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту. 2011. № 2. С. 163–167.

Тарнопольский О. Б., Кожушко С. П. Методика обучения английскому языку: учеб. пособ. Киев: Ленвит, 2004. 192 с.

Тарнопольський О. Б. Навчання через роблення у викладанні іноземної мови для професійного спілкування студентам немовних спеціальностей. Вісник Житомирського державного університету. 2012. Вип. 64. С. 87–83.

Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: навч. посіб. Київ: Фірма «Інкос», 2006. 248 с.

Опубліковано

2018-04-18

Як цитувати

Сикирицька, Т. Б., Куліш, Н. М., & Стефанчук, В. І. (2018). Комунікативно-когнітивний підхід до навчання англійської мови у закладах вищої освіти України. Імідж сучасного педагога, (2(179), 49–51. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-49-51