Теоретичний базис та перспективні концепти організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації

Автор(и)

  • Олена Шимонівна Тонне Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-15-19

Ключові слова:

організація, самостійна пізнавальна діяльність, учителі, підвищення кваліфікації

Анотація

Узагальнено методичний досвід організації самостійної пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Обґрунтовані ключові теоретичні положення дослідження організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації. Визначені перспективні концепти організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації.

Біографія автора

Олена Шимонівна Тонне, Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

методист

Посилання

Бандура А. Теория социального научения. URL: http://www.psychology-online.net/articles/doc-896.html.

Башляр Г. Новый рационализм. Москва: Прогресс, 1987. 376 с.

Глоссарий терминов профессионально образования и рынка труда / [сост. Д. А. Муравьева]. Москва: Центр изучения проблем профессионального образования, 2001. 63 с.

Давыдов В. В., Зинченко В. П. Предметная деятельность и онтогенез познания. Вопросы психологии. 1998. № 5. С. 11–14.

Магрупова А. А. Организационно-педагогические условия формирования у студентов вузов физической культуры готовности к управленческой деятельности : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Челябинск, 2000. 152 с.

Мазін В. М. Теоретико-методичні засади організації виховного процесу у дитячо-юнацьких спортивних школах: дис. на здоб. наук. ступ. докт. пед. наук: 13.00.07 «Теорія і методика виховання»; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Старобільськ, 2016. 512 с.

Ноулз М. Ш. Современная практика образования взрослых. Андрагогика против педагогики. Москва: Изд-во МГУ, 1980. 203 с.

Основи практичної психології: підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. Київ: Либідь, 1999. 536 с.

Перепльотчиков Д. О. Підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту до організації діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Запоріжжя, 2011. 222 с.

Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів: Наказ МОН № 665 від 01.06.13 року. URL: https://osvita.ua/legislation/other/37302/print/.

Психологический словарь / [под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова]. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Педагогика-Пресс, 1996. 440 с.

Рябченко Л. О. Управління самостійною пізнавальною діяльністю майбутніх економістів: дис... канд. наук: 13.00.04, 2011.

Савчин М., Студент М. Рефлексія як механізм вдосконалення професійної діяльності фахівця. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2002. № 2. С. 137–146.

Словарь практического психолога / [сост. С.Ю. Головин]. Минск, Харвест, 1998. 300 с.

Философский энциклопедический словарь. [2-е изд]. Москва: Сов. Энциклопедия, 1989. 816 с.

Хилл Т. И. Современные теории познания [Текст] : Перевод с английского; Общая редакция и предисловие проф. Б. Э. Быховского. Москва: Прогресс, 1965. 533 с.

Шапошник Д. О. Ресурси теорії самоефективності особистості у сучасній психології. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Психологія. 2011. № 937, вип. 45. С. 302–305. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2011_937_45_69.

Bandura A. Social foundations of thought and action : a social cognitive theory. – Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall., 1986.

Mahlaela, Kedibone I. Teacher assessment for teacher professional development. Thesis (MEd) – Stellenbosch University, 2012. v, 99 p. URL: http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/71703.

Malmberg, Jonna. Tracing the process of self-regulated learning – students’ strategic activity in g/n Study learning environment. University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education Acta Univ. Oul. E 142, 2014. URL: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0470-3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-18

Як цитувати

Тонне, О. Ш. (2018). Теоретичний базис та перспективні концепти організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації. Імідж сучасного педагога, (2(179), 15–19. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-15-19