Характеристика педагогічних умов формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки

Автор(и)

  • Руслана Василівна Слухенська Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Ukraine
  • Наталія Миколаївна Куліш Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Ukraine
  • Наталія Борисівна Решетілова Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-1%20(178)-23-27

Ключові слова:

професійна компетентність, педагогічні умови, майбутній лікар, професійна підготовка

Анотація

Питання проблеми професійного становлення та самореалізації особистості у вищому медичному закладі набувають особливої гостроти та актуальності. Метою роботи є описати та дати характеристику педагогічним умовам становлення майбутніх лікарів під час навчання в медичних ВНЗ країни; визначити зміст основних характеристик особистості лікаря (професійні, ділові, комунікативні, особистісні) та особливості формування основних засад медичної моралі.

Біографії авторів

Руслана Василівна Слухенська, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Наталія Миколаївна Куліш, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

старший викладач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Наталія Борисівна Решетілова, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини ім. М. Г. Туркевича 

Посилання

Бабаліч В. А. Сучасний підхід до впровадження ідей здорового способу життя майбутніми медичними працівниками. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2015. Вип. 40. С. 43–50.

Беликов В. А. Педагогические условия как цель педагогических исследования. Проблемы образования и развития личности учащихся. Магнитогорск: МаГУ, 2001. С. 69–73.

Варецька О. В. «Компетенція» та «компетентність» як ключові поняття сучасної освіти. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. II(12), Issue: 25, 2014. URL: www.seanewdim.com

Варецька О. В. Співвідношення понять «соціальна компетентність» і «професійна компетентність». Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. Запоріжжя. 2015. Вип. 39 (92). С. 90–97.

Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 тт. / Л. С. Выготский. – Москва: Педагогика, 1984. Т. 5. 369 с.

Грива О. А. Толерантність в полікультурному середовищі: монографія. Київ: Вид-во Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2007. 275 с.

Дернер К. Хороший врач: учебник основной позиции врача / пер. с нем. И. Я. Сапожниковой. Москва: Алетейя, 2006. 544 с.

Занaюк С. С. Психология мотивации. – Киев: Эльга-Н; Ника-Центр, 2002. 352 с.

Концепція розвитку вищої медичної освіти / Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України від 12.09.2008 р. №522/51. URL: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=12141.

Микиртичан Г. Л. Гуманитарная составляющая высшего медицинского образования. Портал информационной поддержки медицинских руководителей. URL: http://www.zdrav.ru/library/publications/detail.php?ID=1906

Найн А. Я. О методологическом аппарате диссертационных исследований. Педагогика. 1995. № 5. С. 44–49.

Ніколаєнко С. М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. Київ: Знание, 2005. С. 24–30.

Нісімчук А. С. Педагогіка: підручник. – Київ: Атака, 2007. 344 с.

О роли категории неизвестности в творческом процессе [Метод. рекомендации / подгот. П. К. Курюмовым]. Киев: Знание, 1990. 14 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка : 70000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. Москва: Русский язык, 1990. 917 с.

Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике. Москва: Высшая шк., 2004. 512 с.; Словник-довідник з професійної педагогіки / ред.-упоряд. А. В. Семенова. – Одеса : Пальміра, 2006. 272 с.

Професійна освіта: Словник : навч. пос. / уклад. : С. У. Гончаренко та ін. ; за ред. Н. Г. Ничкало. Київ: Вища шк., 2000. 149 с.

Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. Москва: Смысл, 1997. 336 с.

Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. Київ: Довіра, 2000. 1018 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки / ред.-упоряд. А. В. Семенова. Одеса: Пальміра, 2006. 272 с.

Тимофієва М. П. Психологічна концепція професійного становлення та самореалізація особистості у вищому медичному закладі. URL: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Pedagogica/75369.doc.htm

Управління людськими ресурсами (понятійно-термінологічний словник): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Г. В. Щокіна, О. В. Антонюка, М. Ф. Головатого. Київ: МАУП, 2006. 496 с.

Філософський словник соціальних термінів / В. П. Андрущенко, Т. В. Андрущенко, В. Г. Антонечко, В. С. Бакіров, Г. П. Балабанова, А. К. Бичко, І. В. Бичко, К. Ю. Богомаз, І. В. Бойченко. [3-тє вид., доповн.]. Київ; Харків: Р.И.Ф., 2005. 670 с.

Фролов Ю. В. Компетентностная модель как основа оценки качества подготовки специалистов. Высшее образование сегодня. 2004. №8. С. 34–41.

Харламов И. Ф. Педагогика. Курс лекций. Москва: Гардарики, 1999. 520 с.

Яковлева Н. М. Подготовка студентов к творческой воспитательной деятельности. Челябинск: ЧГПИ, 1991. 82 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-13

Як цитувати

Слухенська, Р. В., Куліш, Н. М., & Решетілова, Н. Б. (2018). Характеристика педагогічних умов формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки. Імідж сучасного педагога, (1 (178), 23–27. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-1 (178)-23-27

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають