DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-1 (178)-39-42

Методологічні підходи до організації професійного розвитку майстрів виробничого навчання

Лариса Євгенівна Коваль

Анотація


Розглянуті методологічні підходи до організації професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійно-технічної освіти. Проаналізовані теоретичні основи сучасних підходів до вдосконалення професійної компетентності педагогів.


Ключові слова


методологічні підходи; професійна компетентність; професійний розвиток; майстер виробничого навчання

Повний текст:

Віддалена PDF

Посилання


Войцехівський М. Ф. Розвиток професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін у системі післядипломної педагогічної освіти. Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції (20–23 квітня 2015 р.). URL: http://conf.kubg.edu.ua/index.php /courses/idpurso/index#.WBYanNKLTIV

Жигло О. О. Критерії професійного зростання викладача ВНЗ. Проблеми формування ціннісних орієнтирів професійної діяльності: зб. наук. пр. – Харків: Стиль-Издат, 2005. С. 79–85.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: монографія. Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. 608 с.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної діяльності у професійній освіті. Діалог культур: Україна у світовому контексті: Філософія освіти: зб. наук. праць. Львів, 2002. Вип. 8. С. 12–18.

Ільчук В. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих аграрних навчальних закладах: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2016. 254 с.

Курлянд З. Н. Формування професійної усталеності викладача вищої школи. Проблеми розвитку педагогіки вищої школи в ХХІ столітті: теорія і практика. Одеса, 2002. С. 17–24.

Кушнір В. А. Теоретико-методологічні основи системного аналізу педагогічного процесу вищої школи: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.04 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, 2003. 20 с.

Облєс І. І. До проблеми професійного становлення викладача вищого навчального закладу. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. Хмельницький: ХНУ, 2005. С. 9–10.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. Київ: Центр учб. літ-ри, 2009. 472 с.

Яворська Г. Х., Сєдлачек В. Є. Сутність проблеми формування особистості професіонала. Проблеми розвитку педагогіки вищої школи в ХХІ столітті: теорія і практика. Одеса, 2002. С. 104–112.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.