Впровадження курсу «Проектний менеджмент» у післядипломній педагогічній освіті (з досвіду роботи)

Валентина Яківна Ястребова

Анотація


Потреба у розвитку управлiнськоi компетентностi на базi проектного менеджменту керiвникiв загальноосвітніх навчальних закладів є актуальною в умовах змiн методологii управлiння на основi децентралiзацii, демократизацii та автономії.Автором відзначається необхідність врахування особливостей управлiння загальноосвiтнiми навчальними закладами в процесі впровадження курсу проектного менеджмента в післядипломній педагогічній освіті. У статті подаються фрагменти навчальної програми тренінгу “Проектний менеджмент” для керівників закладів освіти, а саме: пояснювальна записка, навчальний план тренінгу(24 години), а також стислий зміст основних модулей.Ключові слова


освітній проект; проектний менеджмент в освіті; цільовий блок проекту; продукт освітнього проекту; інструментарій проектного менеджменту

Повний текст:

PDF

Посилання


Бушуев С.Д. Креативные технологии управления проектами и программами: монография / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А. Бабаев, В.Б. Яковенко и др. – К.: Саммит-Книга, 2010. – 768 с.

Бушуєв С.Д. Застосування моделі «Нова башта Р2M» в управлінні проектами розвитку освіти / С. Д. Бушуєв, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб.наук.пр. – К. : КНУБА, 2014. – № 17. – С. 5-11.

Збаразська Л.О. Управління проектами: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Збаразська Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 168с.

Ноздріна Л.В. Управління проектами: підручник / Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І./ За заг.ред.Л.В.Ноздріної. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 432с.

Полотай, О. І. Інноваційні підходи до управління освітніми проектами в умовах формування суспільства знань [Текст] : автореферат... канд. техн. наук, спец.: 05.13.22 - управління проектами та програмами / Полотай О. І. – Львів : Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності, 2013. – 20 с.

Придатко О. В. Освітні проекти та програми як об'єкт проектного менеджменту [Текст] / О. В. Придатко. // Управління розвитком складних систем [Електронний ресурс] /Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-24/7.pdf.

Рябова З. В. Проектний менеджмент як технологія управління інноваційним розвитком навчального закладу / З. В. Рябова // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 16(29) / голов. ред. В. В. Олійник. — К. : атопол ГРУП, 2016. — 216 с. (0,5 др.арк.)

Управління проектами»: навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації: «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародних проектів», «Менеджмент інновацій», «Логістика»/ Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П Малик. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с.

Фесенко Т. Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. посібник / Т. Г. Фесенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 181 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.